Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thiquocduy
#752104 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Định hướng chiến lược marketing cho hoạt động kinh doanh du lịch của việt Nam theo xu hướng hội nhập
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Phan ThÞ Thanh Nga ----

A9 K38C - KTNTTrang 2

Lêi më ®Çu
Lêi më ®Çu
Lêi më ®Çu
Lêi më ®Çu

Ngµy nay, du lÞch ®· trë thµnh mét trong nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp lín vµ cã
møc ®é t¨ng tr−ëng nhanh nhÊt cña thÕ giíi. Sù ph¸t triÓn cña x· héi, kinh tÕ vµ khoa häc c«ng nghÖ ®· lµm cho du lÞch ngµy cµng phæ biÕn trªn toµn cÇu. Du lÞch kh«ng cßn lµ thó vui xa hoa cña nh÷ng ng−êi giµu n÷a mµ giê ®©y ®· lµ mét nhu cÇu thiÕt yÕu cña cuéc sèng. Ngµy cµng cã nhiÒu ng−êi ®i du l ch v× môc ®Ých nghØ ng¬i, gi¶i trÝ còng nh− ®Ó t×m hiÓu, häc hái, tr¶i ‹'hiÖm. H¬n bao giê hÕt, kh¸ch du lÞch ngµy nay cã rÊt nhiÒu c¬ héi lùa chän vÒ ph−¬ng tiÖn, n¬i l−u tró, ho¹t ®jng vµ ®±Æm ®Õn cho chuyÕn ®i cña m×nh. Do ®ã, sÏ kh«ng cã g× lµ ng¹c nh|÷n khi c÷óng ta biÕt r»ý± ngµnh ±«ng nghiÖp “kh«ng khãi” nµy ®ang t¹o ra rÊt nhiÒu c¬ héi nghÒ nghiÖp thó vÞ. Sb ®«ng c : c¬ héi nµy thuéc vÒ lÜnh vùc kinh doanh vµ

marketing. Cïng víZ8sù bïng“næ vµ ph¸t triÞr m¹nh m cña du lÞch ë tÊt c¶ c¸c quèc gia nh− hiÖn nay th× marketing du lÞch ngµy cµng cã métÝ ai trß quan ±räng ®èi víi mçi lo¹i h×nh tæ chøc du lÞch nãi riªng vµ c¶;ngµnh du lÞcÏÀcña mçi ngíc nãi chungÕ
Lµ mét quèc gia n»m ë trung t©m khu vùc §«ng Nam ¸, khu vùc hiÖn thêi
Ù

®ang ®−îc coi lµ ®iÓm nã/Î ph¸t triÓn du¢lÞch cñ
thÕ giíi, ViÖt Nam thùc sù cã
rÊt nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó4Ph¸t tri+n du lÞch thµnh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña ®Êt n−íc. Víi lîi thÕ lín vÒ vÞ¸trÝ ®Þa¸ ý kinh tÕ-chÝnh trÞ vµ tµi nguyªn céng thªm sù quan t©m ®Çu t− ph¸t triÓn cña §¶ng vµ a`µ n−íc, Du lÞch ViÖt Nam ®ang dÇn tr−ëng thµnh vµ lín m¹nh. ViÖt Nam ngµy cµng chøng tá lµ mét ®iÓm ®Õn cã søc hót lín ®èi víi du kh¸ch.
Tuy nhiªn, tr−íc bèi c¶nh c¹nh tranh du lÞch trong khu vùc vµ thÕ giíi ngµy
cµng gay g¾t vµ sÏ ®Èy lªn ë møc cao trong ®iÒu kiÖn toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸ nh− hiÖn nay, song song víi nh÷ng thuËn lîi, thêi c¬ th× Du lÞch ViÖt Nam còng ®ang ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc kh«ng nhá. Mét trong nh÷ng th¸ch thøc ®ã lµ lµm thÕ nµo ®Ó t¹o lËp vµ duy tr× mét søc hót ®éc ®¸o, l©u dµi cho Du lÞch
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. một số vấn đề cơ bản về mar trong kinh doanh du lịch. chương 2. hoạt động mar trong kinh doanh du lịch của VN. chương 3. định hướng chiến lược mar cho
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement