Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By haphuong31_ptit
#751817 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kinh doanh ngoại hối tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam - thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
Kinh doanh ngo¹i hèi t¹i c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam- Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
§ç ThÞ Nh− Quúnh- A7- K38BKTNT
2
c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin hiÖn ®¹i, tøc lo¹i thÞ tr−êng qua quÇy (Over The Counter- OTC). ThÞ tr−êng ngo¹i hèi thùc chÊt kh«ng ph¶i lµ mét ®Þa ®iÓm cô thÓ, kh«ng ph¶i lµ mét v¨n phßng n¬i mäi ng−êi ngåi l¹i víi nhau, mµ thùc ra nã lµ mét m¹ng l−íi th«ng tin liªn l¹c liªn ng©n hµng nèi m¹ng ®iÖn tö víi nhau, liªn kÕt víi ng−êi m«i giíi ngo¹i hèi.
Theo hÖ thèng c¸c n−íc Ch©u ¢u lôc ®Þa (kh«ng gåm n−íc Anh), thÞ tr−êng
ngo¹i hèi cã ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh, hµng ngµy nh÷ng ng−êi mua b¸n ngo¹i hèi cã thÓ tíi ®ã ®Ó giao dÞch vµ ký kÕt hîp ®ång, nh−ng chñ yÕu qua ®iÖn tho¹i, telex, fax vµ hÖ thèng Reuters (ë nhiÒu n−íc T©y ¢u th−êng cã së giao dÞch ngo¹i hèi, viÖc tæ chøc c¸c së giao dÞch ngo¹i hèi cña tõng n−íc lµ kh¸c nhau).
1.2- Sù kh¸c biÖt gi÷a thÞ tr−êng ngo¹i hèi víi c¸c thÞ tr−êng kh¸c
ThÞ tr−êng ngo¹i hèi lµ mét thÞ tr−êng hµng ho¸ ®Æc biÖt kh¸c víi nh÷ng thÞ
tr−êng hµng ho¸, dÞch vô kh¸c bëi nh÷ng ®Æc ®iÓm nh− sau:
-
Lµ mét thÞ tr−êng v« h×nh, v× c¸c giao dÞch mua b¸n diÔn ra trong mét
ph¹m vi kh«ng gian réng lín, ®−îc thùc hiÖn b»ng ®iÖn tho¹i, Telex vµ hÖ thèng m¸y tÝnh nèi m¹ng toµn cÇu.
-
§©y lµ thÞ tr−êng toµn cÇu, bëi lÏ: thêi l−îng giao dÞch 24/24 giê trõ nh÷ng
ngµy nghØ; vµ hÇu kh¾p mäi n¬i trªn thÕ giíi ®Òu diÔn ra viÖc mua b¸n trao ®æi ngo¹i hèi.
-
Trung t©m cña thÞ tr−êng ngo¹i hèi lµ ThÞ tr−êng liªn ng©n hµng quèc tÕ
(Interbank) víi c¸c thµnh viªn chñ yÕu lµ c¸c NHTM, c¸c nhµ m«i giíi ngo¹i hèi vµ c¸c NHTW. Doanh sè giao dÞch trªn Interbank chiÕm tíi 85%
1
tæng doanh sè
giao dÞch toµn cÇu.
-
C¸c nhµ kinh doanh ngo¹i hèi duy tr× quan hÖ liªn tôc víi nhau th«ng qua
®iÖn tho¹i, telex, hÖ thèng SWIFT, m¹ng m¸y vi tÝnh… Ngµy nay, do th«ng tin ®−îc truyÒn ®i rÊt nhanh vµ hiÖu qu¶, cho nªn c¸c nhµ kinh doanh vÉn giao dÞch ®−îc víi nhau dÔ dµng mÆc dï hä ë rÊt xa nhau vÒ mÆt ®Þa lý.
-
Do thÞ tr−êng cã tÝnh chÊt toµn cÇu vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, cho nªn tû
gi¸ hèi ®o¸i trªn c¸c thÞ tr−êng kh¸c nhau hÇu nh− lµ thèng nhÊt víi nhau.

1
TS. NguyÔn V¨n TiÕn, Tµi chÝnh quèc tÕ hiÖn ®¹i trong nÒn kinh tÕ më-T¸i b¶n lÇn thø nhÊt, NXB Thèng kª 2001
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
TM và đầu tư quốc tế ngày càng phát triển thì nhu cầu chuyển đổi 1 đồng tiền của nước nay sang đồng tiền của 1 nước khác để thanh toán các hợp đồng kinh tế đối
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement