Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anh.lehoang62
#751508 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Lựa chọn sản phẩm và thị trường xuất khẩu của Việt Nam. thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
Lùa chän s¶n phÈm vµ thÞ tr−êng xuÊt khÈu..
Lùa chän s¶n phÈm vµ thÞ tr−êng xuÊt khÈu..
Lùa chän s¶n phÈm vµ thÞ tr−êng xuÊt khÈu..
Lùa chän s¶n phÈm vµ thÞ tr−êng xuÊt khÈu..
....
NguyÔn ThÞ CÈm Ch©u
NguyÔn ThÞ CÈm Ch©u
NguyÔn ThÞ CÈm Ch©u
NguyÔn ThÞ CÈm Ch©u

Líp 13
Líp 13
Líp 13
Líp 13 ---- K37F
K37F
K37F
K37F ---- Tr−êng §HNT
Tr−êng §HNT
Tr−êng §HNT
Tr−êng §HNT
2
Lêi nãi ®Çu
Lêi nãi ®Çu
Lêi nãi ®Çu
Lêi nãi ®Çu
Xu h−íng toµn cÇu ho¸ vµ khu vùc ho¸ ®Æc biÖt trong lÜnh vùc kinh tÕ - th−¬ng
m¹i ®ang ph¸t triÓn nhanh chãng, m¹nh mÏ, t¹o nªn nh÷ng quan hÖ g¾n bã, t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau. Cïng nh÷ng tiÕn bé trong lÜnh vùc c«ng nghÖ, kü thuËt, th−¬ng m¹i thÕ giíi ®· b−íc sang giai ®o¹n ph¸t triÓn míi - giai ®o¹n ph¸t triÓn dùa vµo chÊt x¸m, vµo c«ng nghÖ lµ chñ yÕu. Sù thay ®æi ®ã ®ßi hái c¸c n−íc ph¶i t×m ph−¬ng thøc thÝch nghi ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn.
Tuy nhiªn lîi thÕ so s¸nh vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn vÉn cã gi¸ trÞ ®èi víi c¸c n−íc
®ang vµ chËm ph¸t triÓn nh− ViÖt Nam. Chóng ta ®· tiÕn hµng c«ng cuéc ®æi míi ®−îc h¬n 15 n¨m qua vµ ®· ®¹t nh−ng thµnh tùu ®¸ng ghi nhËn song bªn c¹nh ®ã vÉn cßn cã
nh÷ng tån t¹i mang tÝnh chñ quan. §Ó tham gia réng r·i vµo ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, më réng sù giao l−u gi÷a c¸c thÞ tr−êng trong n−íc vµ quèc tÕ, ViÖt Nam cÇn dùa chñ yÕu vµo c¸c nguån lùc trong n−íc, kÕt hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thÕ giíi, trªn
c¬ së ®ã, më réng qui m« vµ t¨ng xuÊt khÈu. §iÒu c¬ b¶n lµ lµm thÕ nµo khai th¸c ®−îc tèi ®a nguån lùc bªn trong vµ nh÷ng lîi thÕ so s¸nh cã ®−îc trong ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. Do ®ã cÇn x¸c ®Þnh c¬ cÊu xuÊt khÈu tèi −u ®¸p øng ®−îc nhu cÇu thÞ tr−êng, phï hîp víi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt trong n−íc, cã hiÖu qu¶ vµ x©y dùng ®−îc mÆt hµng chñ lùc vµ hÖ thèng thÞ tr−êng xuÊt khÈu träng ®iÓm bªn c¹nh chÝnh s¸ch ®a d¹ng ho¸ ngµnh hµng xuÊt khÈu, ®a ph−¬ng ho¸ b¹n hµng xuÊt khÈu.
Trong qu¸ tr×nh t×m tßi tµi liÖu cho kho¸ luËn nµy, t¸c gi¶ ®· rÊt tr¨n trë víi vÊn
®Ò trªn vµ ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi "Lùa chän s¶n phÈm vµ thÞ tr−êng xuÊt khÈu
cña ViÖt Nam - Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p". Trong ®Ò tµi t¸c gi¶ muèn mét lÇn n÷a nh×n l¹i nh÷ng lîi thÕ so s¸nh cña ViÖt Nam trong ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ vµ trªn c¬ së ®ã ®Ó xem xÐt liÖu viÖc lùa chän s¶n phÈm xuÊt khÈu vµ thÞ tr−êng xuÊt khÈu cña ViÖt
Nam trong thêi gian qua cã phï hîp víi kh¶ n¨ng trong n−íc kh«ng, cã tËn dông hiÖu qu¶ nh÷ng lîi thÕ ®ã kh«ng. Víi môc ®Ých trªn ®Ò tµi ®−îc chia lµm 3 ch−¬ng víi néi dung nh− sau:
Ch−¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ lùa chän s¶n phÈm vµ thÞ tr−êng xuÊt khÈu.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
xu hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế thương mại đang phát triển nhanh chóng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement