Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Curran
#750908 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng XK hàng gốm sứ mỹ nghệ tại công ty XNK tạp phẩm
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Khoa th−¬ng m¹i quèc tÕ
NguyÔn Duy Qu©n-E7-K37
2

2.
KÕt qu¶ kinh doanh xuÊt khÈu hµng gèm sø mü nghÖ t¹i tocontap qua mét sè
n¨m................................................................................................................................... 36
IV. Quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång th−¬ng m¹i xuÊt khÈu hµng gèm sø mü
nghÖ t¹i c«ng ty TOCONTAP ................................................................................. 39
1.
Ph©n c«ng ng−êi gi¸m s¸t thùc hiÖn hîp ®ång ................................................. 39
2.
ChuÈn bÞ hµng xuÊt khÈu vµ kiÓm tra hµng ho¸ ................................................ 41
3. Thuª tµu l−u c−íc vµ mua b¶o hiÓm hµng gèm sø ............................................ 43
4. Lµm thñ tôc th«ng quan vµ giao hµng cho ng−êi vËn t¶i.................................... 44
5. Lµm thñ tôc thanh to¸n hîp ®ång, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tranh chÊp nÕu cã ............46

6. NhËn xÐt vÒ quy tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu hµng gèm sø................... 47
Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh thùc hiÖn hîp
®ång hµng gèm sø mü nghÖ t¹i C«ng ty TOCONTAP trong thêi gian tíi
............. 50
I. Môc tiªu vµ ®Þnh h−íng ph¸t triÓn cña C«ng ty TOCONTAP............................ 50
1.
Môc tiªu vµ ®Þnh h−íng chung cña C«ng ty ..................................................... 50
2.
Môc tiªu vµ ®Þnh h−íng cña c«ng ty vÒ xuÊt khÈu hµng gèm sø mü nghÖ…..... 51
II. C¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu .......... 53 hµng gèm sø mü nghÖ.................................................................................................. 1.
Hoµn thiÖn n©ng cao kh¶ n¨ng chuÈn bÞ hµng ho¸............................................. 54
2. Më réng ph−¬ng thøc thanh to¸n vµ n©ng cao nghiÖm vô thanh to¸n .......... 56 3. Hoµn thiÖn kh¶ n¨ng huy ®éng vèn .......................................................................56 4. N©ng cao tr×nh ®é n¨ng lùc cña nh©n viªn hoµn ................................................ 56 5. Hoµn thiÖn c«ng t¸c thuª ph−¬ng tiÖn vËn t¶i .................................................... 57 6. Hoµn thiÖn kh©u th«ng quan ............................................................................. 58 7. C¸c gi¶i ph¸p kh¸c ............................................................................................. 59

KÕt luËn
.................................................................................................................. 61

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hàng gốm sứ là 1 mặt hàng truyền thống của dân tộc Việt Nam, nó được xem như 1 mặt hàng quan trọng trong chiến lược xuất khẩu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement