Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hell_angel_nd259
#750429 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập chiến lược kinh doanh của Tổng công ty thương mại Hà Nội từ nay đến 2010
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp
§µo Lª C−êng - Líp 7A13

2

PhÇn I
Tæng quan vÒ Tæng c«ng ty Th−¬ng m¹i Hµ Néi
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn

Tæng C«ng ty Th−¬ng m¹i Hµ Néi lµ doanh nghiÖp Nhµ n−íc ho¹t ®éng
theo m« h×nh C«ng ty mÑ- c«ng ty con, ®−îc h×nh thµnh dùa trªn c¬ së tæ chøc l¹i C«ng ty S¶n xuÊt DÞch vô vµ XuÊt nhËp khÈu Nam Hµ Néi (HAPRO) vµ c¸c c«ng ty con lµ c¸c c«ng ty TNHH mét thµnh viªn, c¸c c«ng ty cæ phÇn vµ c¸c c«ng ty liªn doanh liªn kÕt.
Tªn giao dÞch quèc tÕ: HANOI TRADE CORPORATION Tªn viÕt t¾t : HAPRO Tªn tiÕng ViÖt : Tæng C«ng ty Th−¬ng m¹i Hµ Néi Trô së ®Æt t¹i: Sè 38-40 phè Lª Th¸i Tæ, quËn Hoµn KiÕm, Hµ Néi. Sè ®iÖn tho¹i: 84-4-8267984 Fax:84-4-8267983 Email: [email protected][email protected] LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Tæng C«ng ty:
Ngµy 14/08/1991 thµnh lËp “Ban ®¹i diÖn phÝa Nam” (lµ tiÒn th©n cña C«ng ty SX-DV vµ XNK Nam Hµ Néi-HAPROSIMEX SAIGON) thuéc liªn hiÖp SX-DV vµ XNK thñ c«ng mü nghÖ Hµ Néi. Trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã vèn, kh«ng cã c¬ së vËt chÊt vµ mét sè Ýt c¸n bé ch−a cã thÞ tr−êng. Th¸ng 4 n¨m 1992 Ban ®¹i diÖn ®−îc ®æi tªn thµnh "Chi nh¸nh SX- DV vµ XNK thñ c«ng nghiÖp" trùc thuéc liªn hiÖp SX-DV vµ XNK thñ c«ng mü nghÖ Hµ Néi, víi tªn giao dÞch lµ Haprosimex Sµi Gßn, cã trô së t¹i 14 Lý Lý ChiÕn Th¾ng, QuËn 3 - TP. Hå ChÝ Minh.
Th¸ng 1/1999 thµnh lËp c«ng ty SX -DV vµ XNK Nam Hµ Néi víi tªn
giao dÞch lµ Haprosimex Sµi Gßn. Trªn c¬ së s¸t nhËp xÝ nghiÖp phô tïng xe ®¹p - xe m¸y Lª Ngäc H©n Hµ Néi víi chi nh¸nh SX-DV vµ XNK tiÓu thñ c«ng nghiÖp, vµ trùc thuéc liªn hiÖp SX- DV vµ XNK thñ c«ng mü nghÖ Hµ Néi. Ngµy 12/12/2002 UBND thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh sè 6908/Q§-UB s¸t nhËp C«ng ty dÞch vô ¨n uèng Bèn mïa vµ ®æi thµnh C«ng ty SX-DV vµ XNK Nam Hµ Néi trùc thuéc Së Th−¬ng m¹i Hµ Néi víi tªn giao dÞch lµ Haprosimex Sµi Gßn.
Trong giai đoạn phát triển nền kinh tế thị trường mở cửa hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, hầu hết tất cả các quốc gia phải thừa nhận trong mọi hoạt
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement