Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phuonghoa313
#750380 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty thăng long
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
NguyÔn ThÞ Thu Giang- Líp Q10K3
to¸n kÕ toµn ®ång thêi gãp phÇn lµm gi¶m sù l·ng phÝ vËt t−. V× vËy cÇn ph¶i qu¶n lý vËt t− chÆt chÏ, kh«ng cã sù thÊt tho¸t l·ng phÝ nh»m gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. C«ng ty Th¨ng Long (TALIMEX) lµ mét doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt s¶n phÈm quÇn ¸o phôc vô nhu cÇu cña ng−êi tiªu dïng vµ ®Ó xuÊt khÈu ra thÞ tr−êng n−íc ngoµi, cho nªn tõ kh©u chän vËt liÖu cho tíi tuyÓn tay nghÒ cña c«ng nh©n viªn ®Òu ph¶i ®−îc lùa chän kü. Vµ ®Æc biÖt c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i C«ng ty ®ßi hái ph¶i chÝnh x¸c vµ kÞp thêi ®Ó cung cÊp th«ng tin cho ban l·nh ®¹o C«ng ty. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i phßng kÕ to¸n cña C«ng ty Th¨ng Long, em nhËn thÊy kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty gi÷ mét vai trß quan träng vµ cã nhiÒu vÊn ®Ò cÇn quan t©m. Do ®ã, trªn c¬ së ph−¬ng ph¸p luËn ®· häc vµ qua thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty, cïng sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c« chó trong phßng kÕ to¸n vµ ban l·nh ®¹o C«ng ty, ®ång thêi lµ sù h−íng ®Én chu ®¸o cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Thu HiÒn, em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty Th¨ng Long
(TALIMEX)”.
KÕt cÊu ®Ò tµi Ngoµi lêi më ®Çu, kÕt luËn vµ danh môc c¸c tµi liÖu tham kh¶o, néi
dung cña ®Ò tµi ®−îc kÕt cÊu thµnh 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt
liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ c«n t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty
Th¨ng Long (TALIMEX).
Ch−¬ng 3: Hoµn thiÖn c«ng t¸c nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty Th¨ng
Long (TALIMEX).
V× thêi gian vµ kh¶ n¨ng cã h¹n, nªn bµi chuyªn ®Ò cña em kh«ng tr¸nh
khái sai sãt. Em rÊt mong ®−îc sù gióp ®ì, gãp ý, bæ xung cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Æc biÖt lµ c« gi¸o NguyÔn Thu HiÒn vµ c¸n bé phßng kÕ to¸n C«ng ty Th¨ng Long (TALIMEX) ®Ó bµi chuyªn ®Ò cña em thªm phong phó vÒ lý luËn vµ thiÕt thùc víi thùc tÕ.


công ty thăng long là 1 DN chuyên sản xuất sản phẩm quần áo phục vụ nhu cầu tiêu dùng và để xk ra nước ngoài, cho nên từ khâu chọn vật liệu cho tới tuyển tay ng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement