Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By life_00
#750355 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty 20 - tổng cục hậu cần
KILOBOOK.COM
B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô
§µm ThÞ Kim Oanh
2
PhÇn 1
C¸c vÊn ®Ò chung vÒ tæ chøc kÕ to¸n cña C«ng ty 20

1.1. §Æc ®iÓm chung vÒ C«ng ty 20
C«ng ty 20 lµ doanh nghiÖp Nhµ n−íc trùc thuéc TCHC - BQP.
Tªn giao dÞch: C«ng ty 20
Tªn giao dÞch quèc tÕ; GRAMIT - TEXTILE - COMPANY - No 20 (viÕt
t¾t lµ GATECONO 20)
Gi¸m ®èc C«ng ty: Chu §×nh Quý
§Þa chØ: 35 Phan §×nh Giãt - Thanh Xu©n - Hµ Néi.
GiÊy phÐp kinh doanh sè: 110965
Sè hiÖu tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng Th−¬ng m¹i cæ phÇn Qu©n ®éi lµ:
3611.01.0144.01
C«ng Ty 20 – Tæng côc HËu cÇn – Bé quèc phßng lµ mét trong nh÷ng
doanh nghiÖp ra ®êi sím nhÊt cña ngµnh hËu cÇn qu©n ®éi. 40 n¨m x©y dùng
vµ tr−ëng thµnh cña C«ng Ty g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ngµnh hËu
cÇn nãi riªng vµ nªn c«ng nghiÖp quèc phßng cña ®Êt n−íc ta nãi chung.
C«ng Ty ®−îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 467/Q§ - QP ngµy 4/8/1993
vµ quyÕt ®Þnh sè 119/ §M - DN ngµy 13/3/1996 cña v¨n phßng chÝnh phñ.
NhiÖm vô cña C«ng ty lµ:
- S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm quèc phßng, chñ yÕu lµ hµng dÖt may theo kÕ
ho¹ch hµng n¨m vµ dµi h¹n cña Tæng côc HËu cÇn – Bé quèc phßng.
- S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng dÖt may phôc vô cho nhu cÇu tiªu
thô trong n−íc vµ tham gia xuÊt khÈu.
- XuÊt nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm, vËt t−, thiÕt bÞ, phôc vô cho s¶n xuÊt
c¸c mÆt hµng thuéc ngµnh may dÖt cña c«ng ty.
1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty
Bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty 20 ®−îc tæ chøc phï hîp víi h×nh thøc tæ
chøc kÕ to¸n kiÓu tËp trung. HiÖn nay cã ®éi ngò kÕ to¸n lµm viÖc t¹i phßng
phần 1, các vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán của công ty 20. phần 2. tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán chi tiết nguyên vật liệu ở công ty 20. p
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement