Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kem_ftu
#750351 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoạt động thanh toán quốc tế theo cách tín dụng chứng từ tại sở giao dịch I - Ngân hàng ĐTPTVN
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp


SDG I - NH§T&PTVN
§ç ThÞ Thuý Mai – Tµi chÝnh tÝn dông

2
Lêi nãi ®Çu

Cïng víi xu thÕ më cöa vµ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ho¹t ®éng kinh
tÕ nãi chung, ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i nãi riªng ngµy cµng më réng. Sù giao l−u bu«n b¸n hµng ho¸ gi÷a c¸c quèc gia kh¸c nhau víi khèi l−îng ngµy mét lín ®· ®ßi hái qóa tr×nh thÞ tr−êng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ph¶i nhanh chãng thuËn tiÖn cho c¸c bªn.
Sau thêi gian thùc tËp t¹i phßng Thanh to¸n quèc tÕ – Së giao dÞch I ng©n
hµng §Çu t− vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam (SDG I - NH§T&PTVN), em nhËn thÊy tÝn dông chøng tõ lµ ph−¬ng thøc thanh to¸n ®−îc ¸p dông phæ biÕn nhÊt hiÖn nay. Bëi lÏ nã ®¸p øng ®−îc nhu cÇu cña hai phÝa: Ng−êi b¸n hµng ®¶m b¶o nhËn tiÒn, ng−êi mua nhËn ®−îc hµng vµ cã tr¸ch nhiÖm tr¶ tiÒn. §©y lµ ph−¬ng thøc tÝn dông quèc tÕ ®−îc ¸p dông phæ biÕn vµ an toµn nhÊt hiÖn nay, ®Æc biÖt lµ trong thanh to¸n hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu.
Trong n¨m qua SGD I - NH§T&PTVN ®· kh«ng ngõng ®æi míi vµ n©ng cao
c¸c nghiÖp vô thanh to¸n cña m×nh ®Ó phôc vô tèt cho kh¸ch hµng, ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña kh¸ch hµng. Cïng víi chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i ngµy cµng më réng, th«ng tho¸ng cña ChÝnh phñ, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ngµy cµng ph¸t triÓn. Do ®ã, h×nh thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ ngµy cµng ®−îc ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn h¬n.
XuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò nªu trªn, Em muèn ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi: “Ho¹t
®éng thanh to¸n quèc tÕ theo ph−¬ng thøc tÝn dông chøng tõ“ (Nghiªn cøu t¹i SGD I - NH§T&PTVN) nh»m t×m hiÓu thªm vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i SGD I - NH§T&PTVN. §ång thêi t×m ra gi¶i ph¸p më réng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ theo ph−¬ng thøc tÝn dông chøng tõ t¹i SGD I.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn chuyªn ®Ò gåm 3 ch−¬ng: Ch−¬ng 1: Tæng quan vÒ thanh to¸n quèc tÕ vµ tÝn dông chøng tõ. Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ b»ng ph−¬ng thøc tÝn dông
chøng tõ t¹i SGD I - NH§T&PTVN.
Ch−¬ng 3: Gi¶i ph¸p më réng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i SGD I -
NH§T&PTVN.

chương 1. tổng quan về thanh toán quốc tế và tín dụng chứng từ. chương 2. thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế bằng cách tín dụng chứng từ tại sở giao
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement