Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mizu_95
#747575 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Vai trò của ngành du lịch đối với phát triển kinh tế- xã hội
Kinh TÕ Du LÞch
Høa TiÕn Gi¸p_Du LÞch46b
2
bµi lµm
Ngµy nay ®i du lÞch lµ hiÖn t­îng gi¶i trÝ phæ biÕn cña mäi ng­êi, hä
®i du lÞch víi rÊt nhiÒu môc ®Ých nh­ th¨m viÕng ng­êi th©n, c«ng viÖc, vµ
chñ yÕu lµ nghØ d­ìng. Quý 1 n¨m 2006 ViÖt Nam ®· thu hót kho¶ng mét
triÖu l­ît kh¸ch. D­ luËn quèc tÕ liªn tôc ®¸nh gi¸ n­íc ta lµ ®iÓm ®Õn th©n
thiÖn , an toµn vµ xÕp h¹ng mét trong nh÷ng nÒn du lÞch hÊp dÉn nhÊt thÕ
giíi trong m­êi n¨m tíi. Ngµnh du lÞch ®· dÇn kh¼ng ®Þnh ®­îc vai trß, vÞ trÝ
lµ mét nÒn kinh tÕ mòi nhän.

Du lÞch ®· ®­îc ®¸nh gi¸ lµ ngµnh “c«ng nghiÖp kh«ng khãi”. Vai trß
cña ngµnh du lÞch ®· ®­îc ®¸nh gi¸ rÊt quan träng ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ­
x· héi. Thµnh c«ng cña ngµnh du lÞch ë nhiÒu quèc gia ®· ®ãng gãp tÝch cùc
vµo tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña hä, vµ ë ViÖt Nam còng vËy cô thÓ qua mét
sè nÐt sau:
1.) Nh÷ng thµnh tùu vÒ mÆt kinh tÕ cña ph¸t triÓn du lÞch.
Ho¹t ®éng du lÞch ®­îc ®Èy m¹nh vµ réng kh¾p ®· ®em l¹i mét hiÖu
qu¶ thiÕt thùc vÒ kinh tÕ, nã tham gia tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh t¹o nªn thu nhËp
quèc d©n, lµm t¨ng thªm tæng s¶n phÈm quèc néi. Tr­íc hÕt xÐt vÒ du lÞch néi
®Þa th× du lÞch t¸c ®éng tÝch cùc vµo viÖc lµm c©n ®èi cÊu tróc cña thu
nhËp vµ chi tiªu cña nh©n d©n trong c¸c vïng. Bªn c¹nh ®ã, du lÞch néi ®Þa
ph¸t triÓn, tøc lµ toµn bé ng­êi d©n sèng vµ lµm viÖc t¹i ViÖt Nam cã c¬ héi
®i du lÞch nhiÒu h¬n, gióp cñng cè søc khoÎ cho nh©n d©n lao ®éng vµ do
vËy gãp phÇn lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng x· héi, tæng s¶n phÈm quèc néi
còng v× thÕ mµ t¨ng lªn. Nh­ ta ®· biÕt du lÞch quèc tÕ ë n­íc ta lµ mang tÝnh
thêi vô, chñ yÕu lµ vµo dÞp lÔ tÕt vµ héi hÌ, v× thÕ c¬ së vËt chÊt giµnh cho
®èi t­îng kh¸ch nµy vµo nh÷ng dÞp tr¸i vô sÏ lµ rÊt l·ng phÝ nÕu nh­ kh«ng cã
®èi t­îng kh¸ch néi ®Þa. Víi c¸ch thøc kinh doanh nh­ thÕ, võa cã t¸c dông t¸c
®éng sù ph¸t triÓn cña du lÞch néi ®Þa, võa tËn dông ®­îc c¬ së vËt chÊt kÜ
thuËt. ChØ tÝnh trong 9 th¸ng cña n¨m 2000 nguån thu tõ kh¸ch du lÞch néi
Ngày nay đi du lịch là hiện tượng giải trí phổ biến của mọi người, họ đi du lịch với rất nhiều mục đích như thăm viếng người thân, công việc, và chủ yếu là nghỉ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement