Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kedochanh_codon
#747450 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tại Công ty Bảo hiểm nhân thọNghệ An
Sinh viªn: Bïi §øc C­êng Líp: B¶o hiÓm 44A
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
2
®¸p øng ®­îc nh÷ng nhu cÇu ®ã cña x· héi. B¶o hiÓm nh©n thä
kh«ng nh÷ng lµ biÖn ph¸p b¶o vÖ khi gÆp rñi ro mµ cßn lµ mét
biÖn ph¸p ®Ó tiÕt kiÖm th­êng xuyªn vµ cã kÕ ho¹ch ®èi víi tõng
gia ®×nh, t¹o quü gi¸o dôc cho con c¸i khi vµo ®¹i häc hoÆc lËp
nghiÖp, hay c­íi xin, n©ng cao møc sèng khi vÒ h­u.
Trong ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm nãi chung vµ b¶o hiÓm
nh©n thä nãi riªng th× c«ng t¸c khai th¸c lu«n gi÷ mét vai trß ®Æc
biÖt quan träng. §©y lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn
sù thµnh c«ng cña ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm nh©n thä. Cïng
víi xu thÕ héi nhËp vµ c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay ®Ó tån t¹i vµ
ph¸t triÓn c¸c c«ng ty B¶o HiÓm Nh©n Thä ph¶i kh«ng ngõng ®æi
míi vµ hoµn thiÖn chiÕn l­îc kinh doanh cña m×nh trong ®ã ®Æc
biÖt lµ ph¶i chó träng vµo c«ng t¸c khai th¸c s¶n phÈm.
Víi tÇm quan träng vµ tÝnh cÊp b¸ch cña ®Ò tµi, sau thêi
gian em thùc tËp t¹i c«ng ty B¶o HiÓm Nh©n Thä NghÖ An, em ®·
quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi:
"Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao
hiÖu qu¶ khai th¸c t¹i C«ng ty B¶o hiÓm nh©n thäNghÖ
An
" lµm ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña em.
Néi dung ®Ò tµi ®­îc chia lµm ba phÇn:
PhÇn I:
Lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm nh©n thä vµ c«ng t¸c khai th¸c
B¶o HiÓm Nh©n Thä.
PhÇn II:
Thùc tr¹ng c«ng t¸c khai th¸c B¶o HiÓm Nh©n Thä t¹i c«ng
ty b¶o hiÓm nh©n thä NghÖ An.
PhÇn III:
Mét sè BiÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ khai th¸c t¹i
c«ng ty B¶o HiÓm Nh©n Thä NghÖ An.
Khi Xã hội ngày càng phát triển thì đời sống của con người ngày càng được cải thiện, nhu cầu của con người ngày càng đa dạng và phức tạp trong đó nhu cầu đảm bả
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement