Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vnn_vn
#747280 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Bàn về Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp
PhÇn I
Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch
theo l­¬ng trong doanh nghiÖp
I. kh¸i niÖm, b¶n chÊt kinh tÕ cña tiÒn l­¬ng vµ nguyªn t¾c h¹ch to¸n lao ®éng
vµ tiÒn l­¬ng
1.Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt kinh tÕ cña tiÒn l­¬ng
Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp ®ång thêi còng lµ qu¸ tr×nh
tiªu hao c¸c yÕu tè c¬ b¶n nh­ lao ®éng, ®èi t­îng lao ®éng vµ t­ liÖu lao ®éng.
Trong ®ã, lao ®éng víi t­ c¸ch lµ ho¹t ®éng ch©n tay vµ trÝ ãc cña con ng­êi sö
dông c¸c t­ liÖu lao ®éng nh»m t¸c ®éng, biÕn ®æi c¸c ®èi t­îng lao ®éng
thµnh c¸c vËt phÈm cã Ých phôc vô cho nhu cÇu sinh ho¹t cña m×nh. §Ó ®¶m
b¶o tiÕn hµnh liªn tôc c¸c qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt tr­íc hÕt cÇn ph¶i b¶o ®¶m t¸i
s¶n xuÊt søc lao ®éng, nghÜa lµ søc lao ®éng mµ con ng­êi bá ra ph¶i ®­îc båi
hoµn d­íi d¹ng thï lao lao ®éng. TiÒn l­¬ng( tiÒn c«ng) chÝnh lµ phÇn thï lao
lao ®éng ®­îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn mµ doanh nghiÖp tr¶ cho ng­êi lao ®éng
c¨n cø vµo thêi gian, khèi l­îng vµ chÊt l­îng c«ng viÖc cña hä.
VÒ b¶n chÊt, tiÒn l­¬ng chÝnh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ c¶ søc
lao ®éng. MÆt kh¸c, tiÒn l­¬ng cßn lµ ®ßn bÈy kinh tÕ ®Ó khuyÕn khÝch
tinh thÇn h¨ng h¸i lao ®éng, kÝch thÝch vµ t¹o mèi quan t©m cña ng­êi lao
®éng ®Õn kÕt qu¶ c«ng viÖc cña hä. Nãi c¸ch kh¸c, tiÒn l­¬ng chÝnh lµ mét
nh©n tè thóc ®Èy n¨ng suÊt lao ®éng. ë ViÖt Nam, tiÒn l­¬ng ®­îc hiÓu lµ gi¸
c¶ søc lao ®éng ®­îc h×nh thµnh qua tho¶ thuËn gi÷a ng­êi sö dông lao ®éng
vµ ng­êi lao ®éng phï hîp víi quan hÖ cung cÇu søc lao ®éng trong nÒn kinh
tÕ thÞ tr­êng. TiÒn l­¬ng cña ng­êi lao ®éng do hai bªn tho¶ thuËn trong hîp
®ång lao ®éng vµ ®­îc tr¶ theo n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶
c«ng viÖc.
Nh­ vËy, tiÒn l­¬ng ®­îc hiÓu lµ sè tiÒn mµ ng­êi lao ®éng nhËn ®­îc
tõ ng­êi sö dông lao ®éng cña hä thanh to¸n l¹i t­¬ng øng víi sè l­îng vµ chÊt
Tài chính là một yếu tố hết sức quan trọng đối với mỗi tổ chức, mỗi cơ quan và việc sáng tạo ra của cải vật chất đều không tách rời khỏi lao động. Để quá trình
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement