Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sharico_friend_py91
#762625 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng gói phần mềm SFC cho điều khiển trình tự theo chuẩn IEC 61131 - 3
Xây dựng gói phần mềm SFC cho điều khiển trình tự theo chuẩn IEC 61131-3

Nghiêm Xuân Trường – Nguyễn Minh Hồng

1
M
M


C
C


L
L


C
C


CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU...............................................................................5 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..........9
2.1

Giới thiệu chuẩn IEC 61131-3.......................................................................9

2.1.1

Giới thiệu chung............................................................................................ 9

2.1.2

Mô hình phần mềm, mô hình giao tiếp và mô hình lập trình ....................... 10

2.1.3

Một số yếu tố ngôn ngữ chung ..................................................................... 12

2.1.4

Ngôn ngữ lập trình SFC theo chuẩn IEC 61131-3........................................ 17

2.2

Phân tích, thiết kế và lập trình hướng đối tượng.........................................23

2.2.1

Lập trình hướng đối tượng........................................................................... 24

2.2.2

Phương pháp phân tích, thiết kế hướng đối tượng ....................................... 24

2.2.3

Ngôn ngữ UML ............................................................................................ 25

2.2.4

Mẫu thiết kế................................................................................................ 26

2.3

Ngôn ngữ XML ............................................................................................27

2.3.1

Sự ra đời của ngôn ngữ XML....................................................................... 27

2.3.2

Những ưu điểm của XML............................................................................. 28

2.3.3

Cấu trúc của tài liệu XML............................................................................ 28

2.3.4

DOM và XML............................................................................................... 29

CHƯƠNG 3 CẤU TRÚC CHUNG CỦA GÓI PHẦN MỀM .......................... 30 CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHẠY............ 33
4.1

Giới thiệu chung về chương trình chạy .......................................................33

4.2

Cấu trúc của chương trình chạy ..................................................................34

4.2.1

Phần cốt lõi ................................................................................................. 36

4.2.2

Phần chương trình nạp cấu hình ................................................................. 37

4.2.3

Không gian thực thi ..................................................................................... 37

4.3

Thiết kế và thực hiện phần cốt lõi của chương trình chạy...........................38

4.3.1

Các định nghĩa cơ bản................................................................................. 38

4.3.2

Các đối tượng trong chương trình chạy........................................................ 39

4.3.3

Kiểu đối tượng và quản lý các kiểu đối tượng............................................... 42

4.3.4

Các lớp đối tượng cơ bản............................................................................. 43

4.3.5

Cơ chế vào / ra ............................................................................................ 45

4.3.6

Module điều khiển và mã chương trình ....................................................... 47

4.3.7

Tác vụ và những vấn đề liên quan ............................................................... 49

4.3.8

Thực hiện ngôn ngữ lập trình SFC .............................................................. 53

4.3.9

Xây dựng thư viện khung lập trình SFC....................................................... 58

4.4

Thiết kế và thực hiện trình nạp cấu hình ....................................................59

4.4.1

Cơ sở........................................................................................................... 59

2.1. Giới thiệu chuẩn IEC 61131 -3. 2.1.1. Giới thiệu chung. IEC ( Interational Electrotechnical Commission) là một tổ chức toàn cầu bao gồm các hội đồng ở các
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement