Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Foma
#760108 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế lưới đIện
§å ¸n tèt nghiÖp thiÕt kÕ l­íi ®iÖn Hå T¹ T©n D­¬ng HT§3 ­ K45
Khoa §iÖn­Tr­êng §HBK Hµ Néi
2
B¶ng tæng hîp phô t¶i ë chÕ ®é max vµ min
Hé tiªu
thô
S
max
= P
max
+
jQ
max
MVA
S
min
= P
min
+ jQ
min
MVA
123456789
29 + j17,9818 + j11,1638 + j23,5629 + j17,9818 + j11,1638 + j23,5629 + j17,9818 + j11,1629 + j17,98
14,5 +j 8,99
9 + j 5,58
19 + j11,78
14,5 +j 8,99
9 + j 5,58
19 + j11,7814,5 + 8,99
9 + j 5,58
14,5 +j 8,99
Tæng
246 +j152,52
123 +j76,26

S¬ ®å bè trÝ cña nguån vµ c¸c phô t¶i nh­ h×nh vÏ:

N§I
N§II
4
3
5
8
7
6
1
2
9
63,25km
60,83km
64,03km
100km
90km
90km
44,72km
60,83km
70,71km
63,25km
60,83km
100km
106,3km
53,85km
58,31km
44,72km
67,08km
64,03km
56,57km
50km
70km
I. Phân tích nguồn và phụ tải.. I.1. Nguồn điện.. Khi thiết kế lưới điện, việc đầu tiên là cần nắm bắt được thông tin về nguồn và phụ tải. Do vậy, ph
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement