Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sisi_hateyou
#759390 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Máy phá rung tim TEC - 7200
®Ò tµi tèt nghiÖp tec­7200
phÇn I
C¥ Së PH¸T SINH TÝN HIÖU §IÖN Tim.

ÐÑ
I.C¬ së ph¸t sinh ®iÖn thÕ sinh vËt cña tÕ bµo.
C¬ së ph¸t sinh ®iÖn thÕ sinh vËt cña tÕ bµo liªn quan chÆt chÏ ®Õn chøc n¨ng dÉn
truyÒn cña nã. Bªn trong vµ bªn ngoµi cña tÕ bµo ®Òu cã c¸c ion d­¬ng vµ c¸c ion ©m.
Nh÷ng chÊt chñ yÕu quyÕt ®Þnh ®iÖn tÝch hai bªn mµng tÕ bµo lµ Na
+
,K
+
,Cl
­
. Nång ®é
ion ë hai bªn mµng rÊt kh¸c nhau.
TÊt c¶ c¸c tÕ bµo sèng cã tÝnh chÊt cña mét pin cã cùc tÝnh d­¬ng quay ra ngoµi vµ ©m
quay vµo trong. Ng­êi ta coi tÝnh chÊt ph©n cùc cña mµng vµ tr¹ng th¸i ®iÖn b×nh th­êng
gäi lµ ®iÖn thÕ nghØ ( Kho¶ng 90 mV).
Khi cã kÝch thÝch, mµng tÕ bµo thay ®æi tÝnh thÊm vµ vËn chuyÓn ion, ion Na
+
vµo
trong vµ K
+
ra ngoµi. Sù vËn chuyÓn tÝch cùc ®ã dÉn ®Õn tr¹ng th¸i c©n b»ng ion råi sau
®ã l¹i ®¶o ng­îc cùc tÝnh tÕ bµo. Sù biÕn ®æi l­îng ion g©y biÕn ®æi ®iÖn thÕ gäi lµ
®iÖn thÕ ®éng.
Nh­ vËy khi tÕ bµo b¾t ®Çu ho¹t ®éng (bÞ kÝch thÝch) ®iÖn thÕ mÆt ngoµi tÕ bµo
sÏ trë thµnh ©m, tÝnh t­¬ng ®èi so víi so víi mÆt trong (khö cùc d­¬ng). HiÖn t­îng nµy gäi
lµ khö cùc.
Sau ®ã tÕ bµo dÇn lËp l¹i thÕ c©n b»ng ion lóc nghØ , ®iÖn thÕ mÆt ngoµi trë
thµnh d­¬ng tÝnh t­¬ng ®èi (t¸i lÆp cùc). HiÖn t­îng nµy gäi lµ t¸i cùc.
II. C¬ së h×nh thµnh tÝn hiÖu ®iÖn tim: Mét sîi c¬ ®ång nhÊt bao gåm nhiÒu tÕ bµo, khi ho¹t ®éng sîi c¬ co l¹i, lóc ®ã xuÊt hiÖn
®iÖn thÕ ®éng, gi÷a phÇn ®· ®­îc vµ phÇn ®ang ®­îc khö cùc xuÊt hiÖn mét ®iÖn tr­êng
l­ìng cùc. §iÖn tr­êng nµy lan truyÒn cïng mét tèc ®é víi sãng däc theo sîi c¬. Sau ®ã kho¶ng
nöa gi©y b¾t ®Çu xuÊt hiÖn qu¸ tr×nh t¸i cùc, kÌm theo ®iÖn tr­êng cã cùc ng­îc l¹i víi
qu¸ tr×nh khö cùc vµ chuyÓn ®éng chËm h¬n.
HiÖn t­îng khö cùc cña mét sîi c¬ x¶y ra rÊt nhanh vµ hiÖu ®iÖn thÕ cao nªn sãng khö
cùc cã biªn ®é lín vµ biÕn thiªn nhanh cßn qu¸ tr×nh t¸i cùc x¶y ra chËm h¬n vµ ®iÖn thÕ
còng thÊp h¬n, do ®ã cã tèc ®é biÕn thiªn chËm vµ biªn ®é nhá.
* Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng co bãp cña tim:
Tim lµ mét khèi c¬ rçng gåm bèn buång dÇy máng kh«ng ®Òu nhau. CÊu tróc phøc t¹p lµm
cho tÝn hiÖu cña tim ph¸t ra (Khö cùc vµ t¸i cùc), thùc chÊt lµ tæng céng c¸c tÝn hiÖu ®iÖn
cña c¸c sîi c¬ tim, còng phøc t¹p h¬n mét tÕ bµo hay cña mét sîi c¬ nh­ ®· nãi trªn.
Máy phá rung tim TEC - 7200 là một thiết bị y sinh điển hình dùng trong lĩnh vực y học , cấp cứu , điều trị , thiết bị dùng để phóng điện tích với năng lượng lớ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement