Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Preostcot
#735639 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng quản lý các dự án đầu tư tại Tổng Công ty hàng không Việt Nam
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Khoa: Khoa häc qu¶n lý
NguyÔn Vò Nam
Líp: Qu¶n lý kinh tÕ 41B
2
2. Ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý dù ¸n t¹i Tæng C«ng ty hµng kh«ng
ViÖt Nam.................................................................................................
44
Ch­¬ng III: Dù b¸o vµ nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý dù ¸n ®Çu
t­ ë tæng C«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam .......................................................53
I. §Þnh h­íng ph¸t triÓn ngµnh hµng kh«ng....................................................
53
1. Vai trß ngµnh hµng kh«ng.....................................................................
53
2. §Þnh h­íng ph¸t triÓn ngµnh hµng kh«ng...............................................
55
II. Dù b¸o thÞ tr­êng .....................................................................................
57
1. M«i tr­êng kinh tÕ x· héi vµ chÝnh s¸ch ®iÒu tiÕt vË t¶i hµng kh«ng......... 57
2. Dù b¸o thÞ tr­êng vËn t¶i hµng kh«ng ViÖt Nam.....................................
58
3. Dù kiÕn nhu cÇu vèn ®Çu t­ cña h·ng.....................................................
61
III. Nh÷ng gi¶i ph¸p cho qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ ë tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt
nam .............................................................................................................
61
1. Gi¶i ph¸p cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn vèn ........................................
61
2. Gi¶i ph¸p cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn ®­êng bay............................... 63
3. Gi¶i ph¸p cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn ®éi bay ...................................
68
4. Gi¶i ph¸p cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ trang thiÕt bÞ c¬ së h¹ tÇng. .................... 74
IV. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ t¹i tæng
C«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam......................................................................
77
1. X©y dùng thêi gian biÓu linh ho¹t cho dù ¸n...........................................
77
2. Nhãm gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò qu¶n lý chi phÝ. ...........................................
79
3. KiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý tæ chøc dù ¸n. ...............................................
81
KÕt luËn..........................................................................................................83
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o .........................................................................84
có thể nói đầu tư theo dự án là một phương pháp đảm bảo an toàn nhất cho việc thực hiện đầu tư, nhưng để đảm bảo cho một dự án được tiến hành theo đúng quy trìn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement