Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#697045 Mục lục


PHẦN I:

MỞ ĐẦU ............................................................................................... 1

1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ................................................................. 1

1.2 Mục đích nghiên cứu. ..................................................................................... 2

1.3. Yêu cầu ........................................................................................................... 2

PHẦN II:

TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ...................................... 3

2.1, MỘT SỐ KHÁI NIỆM ................................................................................... 3

2.1.1. Khái niệm rác thải ...................................................................................... 3

2.1.2. Khái niệm rác thải sinh hoạt ........................................................................ 3

2.1.3. Khái niệm quản lí chất thải ......................................................................... 3

2.1.4. Quản lí môi trường ...................................................................................... 4

2.2. Nguồn gốc, phân loại rác thải ........................................................................ 4

2.2.1 Nguồn gốc .................................................................................................... 4

2.2.2 Phân loại rác thải .......................................................................................... 5

2.3. Tác hại của rác thải......................................................................................... 7

2.3.1 Tác hại của rác thải sinh hoạt đến môi trường ............................................. 7

2.3.2 Tác hại của rác thải sinh hoạt đối với sức khỏe con người .......................... 7

2.3.3 Rác thải sinh hoạt làm giảm mỹ quan đô thị ................................................ 8

2.4 Các phương pháp xử lý rác thải sinh hoạt ....................................................... 8

2.4.1 Khái niệm về xử lý rác thải .......................................................................... 8

2.4.2 Các phương pháp xử lý rác thải sinh hoạt .................................................... 9

2.5 Tình hình quản lý, xử lý rác thải trên thế giới và Việt Nam ......................... 13

2.5.1 Tình hình quản lý, xử lý rác thải trên thế giới ........................................... 13

2.5.2 Tình hình quản lý, xử lý rác thải ở Việt Nam ............................................ 19

PHẦN III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27

3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.................................................................... 27

3.2. Nội dung nghiên cứu .................................................................................... 27
Đánh giá hiện trạng rác thải sinh hoạt và đề xuất một số giải pháp quản lý, xử lý tại Thị trấn Trạm Trôi – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội ”. p-4iv 3.3. Phương pháp nghiên cứu: ............................................................................. 28

3.3.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: ...................................................... 28

3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp .......................................................... 28

3.3.3 Phương Pháp chuyên gia: ........................................................................... 28

3.3.4 Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu ...................................................... 28

PHẦN IV:

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................................... 29

4.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH TẾ - XÃ HỘI THỊ TRẤN TRẠM TRÔI

– HUYỆN HOÀI ĐỨC - THÀNH PHỐ HÀ NỘI ............................................. 29

4.1.1 Điều kiện tự nhiên ...................................................................................... 29

4.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội ............................................................................. 32

4.1.3 Dân số, lao động, việc làm ......................................................................... 32

4.1.5, Văn hóa – thông tin ................................................................................... 33

4.1.6. Y tế ............................................................................................................ 34

4.1.7. Giao thông ................................................................................................. 34

4.2. Hiện trạng rác thải sinh hoạt tại thị trấn ....................................................... 34

4.2.1 Nguồn phát sinh rác thải ............................................................................ 34

4.2.2 Thành phần rác thải sinh hoạt .................................................................... 36

4.2.3 Khối lượng rác thải phát sinh ..................................................................... 39

4.2.4 Thu gom và vận chuyển ............................................................................. 41

4.3, Thực trạng quản lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Trạm Trôi. ....................... 42

4.3.1 Hệ thống quản lý ........................................................................................ 42

4.3.2 Thực trạng quản lý ..................................................................................... 44

4.3.3 Thái độ của các hộ gia đình đối với quản lý chất thải rắn ......................... 46

4.3.4. Thái độ của người thu gom đối với quản lý CTRSH ................................ 49

4.3.5. Dự báo khối lượng rác thải sinh hoạt thị trấn đến năm 2015 .................... 50

4.5. Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý CTRSH trên địa bàn thị

trấn Trạm Trôi ..................................................................................................... 52

4.5.1. Giải pháp về mặt quản lý .......................................................................... 52
Đánh giá hiện trạng rác thải sinh hoạt và đề xuất một số giải pháp quản lý, xử lý tại Thị trấn Trạm Trôi – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội ”. p-5v

4.5.2 Đối với công tác thu gom ........................................................................... 53

4.5.3 Đối với công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng .................. 53

PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................ 55

5.1, Kết luận ........................................................................................................ 55

5.2, Kiến nghị ...................................................................................................... 56

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 57Download miễn phí cho anh em Ketnooi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement