Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By bluemoon24681
#513115 Ở Việt Nam, sự phá sản của một số doanh nghề (kể cả doanh nghề Nhà nước) trong mấy năm trở lại đây vừa đặt ra một vấn đề: Trách nhiệm của kiểm toán viên (KTV) và Công ty kiểm toán đối với báo cáo kiểm toán vừa được phát hành như thế nào? Trong những trường hợp nào KTV và Công ty kiểm toán phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng và cho bên thứ ba bị tổn thất do sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính vừa được kiểm toán, KTV và Công ty kiểm toán phải làm gì để tự bảo vệ trong trường hợp phải ra hầu toà?...

Links download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement