ngoclan8309

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu các lý thuyết hiện tại về hoạt động IR. Trình bày các định nghĩa, mục tiêu, đối tượng của hoạt động IR. Không có một mô hình chuẩn để tổ chức bộ phận IR có thể áp dụng cho tất cả các DN. Mô hình triển khai hoạt động IR được lựa chọn nghiên cứu trong khoá luận này theo thứ tự sau: (1) xác định cơ cấu cổ đông hiện hữu và cơ cấu cổ đông mục tiêu (2) Thu hút và duy trình cổ đông (3) hiểu kỳ vọng của thị trường và hình thành thông điệp hấp dẫn (4) xây dựng lịch trình tài chính (5) lựa chọn và triển khai các công cụ IR phù hợp (6) xử lý khủng hoảng truyền thông trong IR. Phân tích về hoạt động IR tại Thép Bắc Việt, bao gồm các điểm yếu và điểm mạnh. Nhận thức của lãnh đạo là một trong những điểm mạnh, nhưng điểm yếu của hoạt động IR được chỉ ra là: (1) Thép Bắc Việt không ứng dụng một mô hình IR cụ thể nào (2) Bộ phận IR tại Thép Bắc Việt chưa có người chuyên trách (3) một vài điểm yếu khác trong các hoạt động IR tại Thép Bắc Việt.

TÓM TẮT ........................................................................................................iv
TABLE OF CONTENTS.................................................................................vi
LIST OF TABLES ...........................................................................................ix
LIST OF FIGURES........................................................................................... x
LIST OF ABBREVIATIONS..........................................................................xi
INTRODUCTION............................................................................................. 1
1. Necessity of the thesis................................................................................ 1
2. Research aims and objectives .................................................................... 2
3. Research questions..................................................................................... 2
4. Scope of study............................................................................................ 3
5. Data Sources and Processing ..................................................................... 3
6. Research method........................................................................................ 3
7. Significance of the study............................................................................ 4
8. Limitations ................................................................................................. 4
9. Expected Results........................................................................................ 4
10. Short introduction .................................................................................... 5
CHAPTER 1: LITERATURE REVIEWS OF INVESTOR RELATIONS ..... 6
1.1 The concepts of investor relations ........................................................... 6
1.1.1 The definitions ................................................................................... 6
1.1.2 The benefits of investor relations ...................................................... 7
1.1.3 Targeted audience of IR..................................................................... 8
1.2 The investor relations team.................................................................... 15
1.2.1 Company management .................................................................... 16 1.2.2 Financial Public/Press relations (PR) firm ...................................... 17
1.2.3 Investor relations consultancies....................................................... 18
1.3 The procedure of developing an investor relations strategy and program... 19
1.3.1 Investment proposition and setting goals for IR.............................. 19
1.3.2 Forming investor relations team ...................................................... 21
1.3.3 Identifying, attracting and retaining investors................................. 21
1.3.4 Knowing market expectations and forming compelling messages . 21
1.3.5 Developing financial calendar ......................................................... 23
1.3.6 Using investor relations tools .......................................................... 23
1.3.7 Improving investor loyalty and retention ........................................ 28
1.3.8 Managing negative communication and crisis ................................ 29
CHAPTER 2: INVESTOR RELATIONS IN BAC VIET GROUP................... 30
2.1 An Overview of BacViet Steel .............................................................. 30
2.1.1 Bac Viet Group Structure ................................................................ 30
2.1.2 Charted capital increasing process................................................... 33
2.2 IR activities in BacViet Steel................................................................. 36
2.2.1 Current status of BVG stock............................................................ 36
2.2.2 Operation of IR team ....................................................................... 39
2.2.3 IR activity in Bac Viet Steel ............................................................ 39
2.3 Evaluation of IR activities in BVG........................................................ 42
2.3.1 Strengths .......................................................................................... 42
2.3.2 Weaknesses...................................................................................... 43
2.4 Chapter review ....................................................................................... 44
CHAPTER 3: RECOMMENDATIONS TO INVESTOR RELATIONS
ACTIVITIES OF BAC VIET GROUP........................................................... 46
3.1. Forming investor relations team ........................................................... 47
3.2 Identifying, attracting and retaining investors ....................................... 48 3.2.1 Identifying the current shareholder base.......................................... 48
3.2.2 Shareholder identification methods ................................................. 48
3.2.3 Identifying the appropriate shareholder base................................... 49
3.3 Knowing market expectations and forming compelling messages ....... 50
3.4 Developing financial calendar ............................................................... 51
3.5 Using investor relations tools................................................................ 53
3.6 Improving investor loyalty and retention.............................................. 65
3.7 Managing negative media communication............................................ 66
3.8 Chapter review ....................................................................................... 66
CONCLUSION ............................................................................................... 67
REFERENCES................................................................................................ 68
REFERENCES................................................................................................ 69
APPENDIX 1. ................................................................................................. 71
APPENDIX 2. ................................................................................................. 78 - General information: description of Bac Viet Group and its products
/services. It includes business lines, subsidiaries, organizational
structure…
- Chairman‟s statement: or the CEO letter of Bac Viet Group‟s CEO.
- Financial information: consolidated income statements, balance
sheets, cash flows statement, and allocation of earnings.
Bac Viet Group should publish both printing and online copies. The
prints should be in good-quality paper with bright designs. The online copies
should be posted visibly (PDF or HTML version) in Bac Viet Group‟s
websites and other online financial newspapers and magazines. Making the
report interactive via: dominated menus and sub-menus, search engines, texts
and tables exportable into text and spreadsheet files, able to print on-screen at
any time.
After publishing the annual report, Bac Viet Group then should pay
attention to the distribution of this report. The company can apply these below
kinds of distribution as:
- Mailing
- Emailing the online version
- Presenting exhaustive information about the company
d. Other investor relations tools for retaining existing investors
Besides meetings, company announcements, annual reports, Bac Viet
Group should also use other investor relations tools properly for retaining
existing investors, depending on the capacity and resources of the company.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

backtomoon1

New Member
Re: Xây dựng và nâng cao hoạt động quan hệ nhà đầu tư - nghiên cứu trong trường hợp cụ thể của thép Bắc Việt. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Link hỏng rồi ad ơi :(
 
Top