class_07cx2

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối


GIỚI THIỆU 7
CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG TRỰC TUYỂN META 8
I. GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG TRỰC TUYẾN META 8
1.1 Chức năng nhiệm vụ 8
1.2 Lĩnh vực hoạt động 8
1.3 Cơ cấu tổ chức. 9
II THỰC TRẠNG TIN HỌC HÓA TẠI CÔNG TY META 12
2.1 Kế hoạch tin học hóa toàn phần 12
2.2 Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Quản lý nhân sự tại Công ty META 12
III. GIẢI PHÁP TIN HỌC HÓA – XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN META 13
3.1 Bài toán Quản lý nhân sự tiền lương cho Công ty cổ phần META 13
3.2 Xây dựng phần mềm nhân sự mới. 14
3.3 chức năng của phần mềm mới. 14
3.4 Hướng phát triển của đề tài : 15
CHƯƠNG II - CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ CÔNG CỤ PHÁP TRIỂN 16
I. PHẦN MỀM – CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 16
1.1 Khái niệm về công nghệ phần mềm 16
1.2 Khái niệm phần mềm 17
1.3 Cầu hình phần mềm và các đặc trưng của phần mềm 18
1.3.1 Khái niệm Cấu hình phần mềm: 18
1.3.2 Đặc trưng phần mềm 19
1.4 Kiến trúc phần mềm 21
1.4.1 Cấu trúc 21
1.4.2 Giải pháp kiến trúc phần mềm 22
1.5 Vòng đời phát triển của phần mềm 23
II. Quy trình phát triển phần mềm 25
2.1 Quy trình 1 – Xây dựng và quản lý hợp đồng phần mềm 25
2.2 Quy trình 2 – Xác định yêu cầu 25
2.3 Quy trình 3 – Quy trình thiết kế 26
2.4 Quy trình 4 – Quy trình lập trình 27
2.5 Quy trình 5– Quy trình kiểm tra, test lỗi. 27
2.6 Quy trình 6 – Quy trình triển khai. 28
III. PHÂN LOẠI PHẦN MỀM 28
3.1 Phần mềm hệ thống: 28
3.2 Phần mềm ứng dụng : 29
IV. NỀN TẢNG THIẾT KẾ PHẦN MỀM 29
4.1 Vai trò của quy trình thiết kế 29
4.2 Tiến trình thiết kế phần mềm 30
4.3 Các phương pháp thiết kế phần mềm 31
4.3.1 phương pháp thiết kế Top Down Design (Thiết kế từ trên xuống) 31
4.3.2 phương pháp thiết kế Boottom Up Design (Thiết kế từ dưới lên) 32
V. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN NGUỒN NHÂN LỰC 32
5.1 Tổng quan Hệ thống thông tin quản lý 32
5.1.1 Khái niệm hệ thống thông tin quản lý 32
5.1.2 Yêu cầu đối với hệ thống quản lý 33
5.1.3 Phương pháp xử lý các thông tin trong hệ thống 33
5.2 Hệ thống thông tin về nhân sự 34
5.2.1Khái niệm 34
5.2.2 Chức năng quản trị nguồn nhân lực 35
5.2.3 Các hệ thống thông tin nhân lực mức tác nghiệp 35
VI. CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN. 36
6.1 công cụ mô hình hóa 36
6.1.1 Thông tin đầu vào và đầu ra 36
6.1.2 Biểu đồ phần cấp chức năng 37
6.1.3 Biểu đồ luồng dữ liệu (DFD) 37
6.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu 39
6.2.1 Khái niệm cơ sở dữ liệu 39
6.2.2 Thực thể, kiểu thực thể. 40
6.2.3 Liên kết, kiểu liên kết 40
6.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 41
6.3.1 Kiến trúc một hệ cơ sở dữ liệu 41
6.3.2 Thể hiện - Lược đồ 42
6.3.3 Mô hình CSDL 42
6.4 Ngôn ngữ lập trình 42
6.4.1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access 2003 42
6.4.2 Ngôn ngữ visual basic 44
a. khái niệm 44
b. Mối liên hệ giữa Access và Visual Basic Access 45
6.4.3 Đối tượng dữ liệu ACTIVE 46
CHƯƠNG III - XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG TRỰC TUYẾN META 48
I.KHẢO SÁT HỆ THỐNG HIỆN TẠI 48
1.1 Quy trình cụ thể: 48
1.1.1 Quản lý nhân sự: 48
1.1.2 Chấm công: 50
1.1.3 Tính lương: 51
II . PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 53
II . PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 53
2.1 Sơ đồ chức năng quản lý nhân sự 53
2.2 Sơ đồ luồng dữ liệu 53
2.2.1 Sơ đồ DFD mức ngữ cảnh QLNS 53
2.2.2 Sơ đồ DFD mức 0 54
2.2.3 Sơ đồ DFD mức 1 của chức năng cập nhật và quản lý NV 55
2.2.4 Sơ đồ DFD mức 1 của chức năng Quản lý Lương 55
2.2.4 Sơ đồ DFD mức 1 của chức năng Báo cáo thống kê 56
2.2.5. Sơ đồ DFD mức 1 của chức năng Tìm kiếm 56
2.3 Sơ đồ thực thể 57
III. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 57
3.1 Bảng phân tích dữ liệu 57
KẾT LUẬN 76

Các dấu hiệu: Quá trình xác định yêu cầu trong công nghệ Phần mềm được đặc trưng bởi các dấu hiệu sau đây:
Phân tích nghiệp vụ chuyên sâu
Lập mô hình hoạt động của hệ thống
Đây là 2 vấn đề đặc biệt quan trọng vạch rõ sự khác biệt giữa Phần mềm này và Phần mềm khác, bản chất của phân tích nghiệp vụ chuyên sâu là người cán bộ xác định yêu cầu phải nêu được những đặc trưng chuyên biệt cơ bản nhất của Phần mềm đó so với Phần mềm khác. Còn lập mô hình hoạt động của hệ thống BFD, IFD, DFD
2.3 Quy trình 3 – Quy trình thiết kế
Mục đích: Đây là qui trình có vai trò đặc biệt quan trọng vì hồ sơ thiết kế chính là nền tảng để dựa vào đó xây dựng nên phần mềm. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi đã có các công cụ lập trình tự động thì người ta yêu cầu các chuyên gia lập trình phải biết đọc bản vẽ thiết kế để nắm được cấu trúc tổng quát của phần mềm.
Dấu hiệu: Qui trìh thiết kế trong CNPhần mềm được đặc trưng bởi các dấu hiệu sau đây:
Thiết kế kiến trúc
Thiết kế kỹ thuật
Trong đó phần thiết kế kỹ thuật được chia thành 4 công đoạn nhỏ
Thiết kế dữ liệu
Thiết kế chương trình
Thiết kế giao diện
Thiết kế công cụ cài đặt
2.4 Quy trình 4 – Quy trình lập trình
Mục đích: Trên cơ sở của hồ sơ thiết kế người ta lựa chọn một ngôn ngữ lập trình nào đó để chuyển đổi bản vẽ thiết kế thành một PM. Công đoạn này thường được gọi dưới cái tên là thi công PM.
Các dấu hiệu: Qui trình lập trình trong công nghệ được đặc trưng bởi các dấu hiệu sau đây.
Lập trình thư viện chung
Lập trình các modul
Tích hợp các hệ thống
2.5 Quy trình 5– Quy trình kiểm tra, test lỗi.
Mục đích: Sau công đoạn lập trình, sản phần phần mềm trước khi đưa ra thị trường phải được kỹ sư phần mềm thực hiện qui trình Test chương trình rất nghiêm ngặt bao gồm Test hệ thống, test theo các tiêu chuẩn nhiệm thu và test theo yêu cầu của khách hàng.
Trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, test chương trình là một nghề nghiệp đặc biệt không chỉ đòi hỏi về chuyên môn mà phải có kiến thức sâu rộng về rất nhiều lĩnh vực
Các dấu hiệu: Qui trình test trong CNPhần mềm được đặc trưng bởi các dấu hiệu sau đây
Lập các kịch bản test (scenanio)
Test hệ thống
Test nhiệm thu
Test theo yêu cầu của khách hàng
Trong qui trình test vấn đề lập kịch bản có vai trò đặc biệt quan trọng vì đây chính là nền tảng là chìa khóa để xác định được bản chất của PM.
Để có một kịch bản hiệu quả người cán bộ test phải có những am hiểu chuyên sâu về lĩnh vực mà Phần mềm đã sử dụng.
2.6 Quy trình 6 – Quy trình triển khai.
Mục đích: Qui trình triển khai là qui trình cuối cùng trong công đoạn sản xuất một Phần mềm công nghiệp. Mục đích của công đoạn này là cài đặt Phần mềm cho khách hàng, đào tạo sử dụng và bàn giao cho khách hàng.
Các dấu hiệu Qui trình triển khai trong CNPhần mềm được đặc trưng bởi các dấu hiệu sau đây.
Cài đặt máy chủ
Cài đặt máy trạm
Đào tạo sử dụng
Lập biên bản bàn giao cho khách hàng
III. PHÂN LOẠI PHẦN MỀM
Phần mềm được chia thành 3 loại lớn: phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng và phần mềm phát triển
3.1 Phần mềm hệ thống:
Là tập hợp những chương trình giúp người sử dụng quản lý, điều hòa hoạt động của các thiết bị phần cứng máy tính một cách có hiệu quả. Phần mềm hệ thống hoạt động như một bộ phận kết nối giữa máy tính với các chương trình ứng dụng mà người sử dụng thực hiện.
Phần mềm hệ thống gồm:
Hệ điều hành: Tập hợp các chương trình quản lý và kiểm soát các nguồn lực của máy tính: CPU, bộ nhớ chính, bộ nhớ phụ, ngoại vi ….
Phần mềm tiện ích : Các chương trình được thiết kế để xử lý các nhiệm vụ thường gặp như: Sắp xếp, tìm dữ liệu, lập danh sách:
Phần mềm phát triển: Bao gồm các chương trình để tạo ra các phần mềm máy tính
Phần mềm quản trị mạng máy tính và truyền thông: Các trương trình quản lý mạng có nhiệm vụ truy cập, đặt thiết bị, quản lý giao vận…
Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu: Các phần mềm quản trị tệp và các cơ sở dữ liệu như Oracal, Dbase IV, Cobol ….
3.2 Phần mềm ứng dụng :
là các chương trình điều khiển máy tính trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể về xử lý thông tin. Có bao nhiêu nhiệm vụ thì sẽ có bấy nhiêu chương trình ứng dụng.
Phần mềm ứng dụng có thể được chia làm hai loại chính:
Phần mềm ứng dụng đa năng như: phần mềm xử lý văn bản, phần mềm quản lý tệp, phần mầm quản trị cơ sở dữ liệu, phần mềm đồ họa ….
Phần mềm ứng dụng chuyên biệt: Bao gồm các phần mềm sử dụng cho công việc chuyên biệt như phần mềm kế toán, phần mềm Marketting, phần mềm quản lý tài chính doanh nghiệp, phần mềm quản lý sản xuất.
IV. NỀN TẢNG THIẾT KẾ PHẦN MỀM
4.1 Vai trò của quy trình thiết kế
Trong công nghệ Phần mềm quy trình thiết kế có vai trò đặc biệt quan trọng tương tự như trong xây dựng thiết kế là khâu mở đầu còn lập trình được coi như quy trình thi công. Thiết kế công nghệ Phần mềm có vai trò đặc biệt quan trọng vì các lý do sau đây.
Một Phần mềm được thiết kế trên cơ sở một nền tảng vững chắc sẽ đảm bảo tính ổn định lâu dài.
Bản vẽ thiết kế là một tài liệu quan trọng nhất khi chúng ta muốn phát triển hay hoàn thiện một Phần mềm nào đó.
Trong giai đoạn hiện nay khi đã có công cụ lập trình tự động dựa trên máy tính thì vấn đề quan trọng đối với các chuyên gia Phần mềm là biết đọc bản vẽ thiết kế chứ không phải là lập trình từng câu lệnh cụ thể.
Một bản vẽ thiết kế Phần mềm chi tiết sẽ đảm bảo không có sự thay đổi đến khi có một sự thay đổi nào đó trong cấu trúc PM, còn ngược lại một Phần mềm chỉ làm theo kinh nghiệm không có cấu trúc cụ thể thì khi đưa vào sử dụng đôi khi chỉ thay đổi nhỏ về dữ liệu cũng gây ra những đổ vỡ trong chương trình.
4.2 Tiến trình thiết kế phần mềm
Trong công nghệ Phần mềm khi thiết kế một vấn đề nào đó người ta phân ra 2 góc độ quản lý và góc độ kỹ thuật. Góc độ quản lý chủ yếu phục vụ cho người quản lý Phần mềm còn góc độ kỹ thuật dành cho các kỹ sư PM.
Dưới góc độ quản lý người ta chia làm 2 góc độ
Thiết kế sơ bộ
Thiết kế chi tiết
Dưới góc độ kỹ thuật người ta chia làm 4 mức độ.
Thiết kế kiến trúc
Thiết kế dữ liệu
Thiết kế các thủ tục
Thiết kế giao diện
Vì đây đều thuộc một quy trình thống nhất có mối liên quan chặt chẽ với nhau.
góc độ
quản lý
góc độ
kỹ thuật
Thiết thiết thiết thiết
kế kế kế kế
kiến dữ thủ giao
trúc liệu tục diện
Góc độ quản lý và góc độ kỹ thuật trong công nghệ Phần mềm được biểu diễn trong hình vẽ sau đây.

Hình vẽ này thay cho việc diễn đ
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

xuyencuong

New Member
Re: [Free] Đề tài Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự tiền lương trong công ty cổ phần mạng trực tuyến META

toi can bai viết này đê tham khảo
 

vu14091998

New Member
Re: [Free] Đề tài Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự tiền lương trong công ty cổ phần mạng trực tuyến META

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
 

vu14091998

New Member
Re: [Free] Đề tài Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự tiền lương trong công ty cổ phần mạng trực tuyến META

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
 

daigai

Well-Known Member
Re: [Free] Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự tiền lương trong công ty cổ phần mạng trực tuyến META

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top