cunpurk

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Nghiên cứu lý thuyết xây dựng kho dữ liệu như: những khái niệm cô đọng nhất về Data warehouse và các bước thiết kế kho dữ liệu cho hệ thống. Mô tả, đánh giá, phân tích quy trình nghiệp vụ của hệ thống tổng hợp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ điều hành cho các đơn vị trực thuộc Bộ Xây Dựng. Giới thiệu qua về công cụ OLAP trong SQL Server 2005, tiến hành thiết kế và cài đặt kho dữ liệu thử nghiệm để làm rõ khả năng khai thác thông tin dữ liệu mềm dẻo, linh hoạt từ kho dữ liệu đã cài đặt. Đánh giá những thành công và hạn chế của các kết quả thu được

BẢNG CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT....................................................... 6
DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU ........................................................ 7
MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 9
CHƢƠNG 1 – LÝ THUYẾT XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU............................ 12
1.1 Các khái niệm cơ bản về kho dữ liệu....................................................... 12
1.1.1 Kho dữ liệu – data warehouse ........................................................... 12
1.1.2 Các loại dữ liệu trong Data Warehouse............................................. 15
1.2 Thiết kế kho dữ liệu ................................................................................ 16
1.2.1 Các giai đoạn thiết kế kho dữ liệu ..................................................... 16
1.2.2 Mô hình dữ liệu ................................................................................ 16
CHƢƠNG 2 – MÔ TẢ, ĐÁNH GIÁ, PHÂN TÍCH QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ
CỦA HỆ THỐNG TỔNG HỢP KINH TẾ - XÃ HỘI ...................................... 22
2.1 Quy trình xác định, tạo lập, lƣu trữ, cung cấp thông tin tổng hợp KTXH 22
2.1.1 Quy trình xác định, tạo lập và lƣu trữ thông tin tổng hợp KTXH tại
các đơn vị trực thuộc Bộ XD ..................................................................... 22
2.1.2 Quy trình cung cấp và tổ chức khai thác thông tin tổng hợp KTXH tại
các đơn vị trực thuộc Bộ XD ..................................................................... 23
2.2 Quy trình cung cấp và tổ chức khai thác thông tin tổng hợp KTXH ........ 24
2.2.1 Xác định nội dung và các hình thức cung cấp, khai thác thông tin .... 24
2.2.2 Cung cấp thông tin tới các địa chỉ cần thiết qua đƣờng truyền mạng. 25
2.2.3 Cung cấp thông tin tổng hợp KTXH phục vụ công tác điều hành quản
lý ............................................................................................................... 25
2.3 Qui trình thực hiện chế độ thông tin báo cáo ........................................... 26
2.3.1 Quy trình nghiệp vụ tổng quát........................................................... 26
2.3.2 Quy trình làm báo cáo tại tại Bộ Xây dựng ....................................... 26
2.4 Mô tả thông tin dữ liệu............................................................................ 28
2.4.1 Mô hình dữ liệu ................................................................................ 28
2.4.2 Hệ thống chỉ tiêu tổng hợp chung của Bộ Xây Dựng ........................ 29
2.4.3 Hệ thống chỉ tiêu tổng hợp của các đơn vị ........................................ 43
CHƢƠNG 3 - XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU THỬ NGHIỆM ......................... 54
3.1 Giới thiệu công cụ OLAP trong SQL Server 2005 .................................. 54
3.1.1 Giới thiệu OLAP............................................................................... 54
3.1.2 Giới thiệu dịch vụ OLAP của Microsoft SQL Server ........................ 55
3.1.3 Các mô hình lƣu trữ .......................................................................... 56
3.1.4 Kiến trúc khối (cube) của OLAP....................................................... 59 5
3.1.5 Mô hình kiến trúc của dịch vụ OLAP................................................ 60
3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu.............................................................................. 63
3.2.1 Dữ liệu nguồn ................................................................................... 63
3.2.2 Thiết kế các chiều lƣu trữ dữ liệu...................................................... 65
3.3 Cài đặt kho dữ liệu thử nghiệm ............................................................... 66
3.3.1 Khởi tạo và cài đặt Project ................................................................ 66
3.3.2 Khai thác kho dữ liệu........................................................................ 69
KẾT LUẬN...................................................................................................... 73
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 74 báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ gửi các cơ quan
của Đảng và Nhà nƣớc theo quy định.
 Tổng hợp tình hình xử lý công việc theo nhiệm vụ Bộ giao; chuẩn bị
nội dung báo cáo giao ban định kỳ của Bộ; thông báo nội dung các
cuộc họp do Lãnh đạo Bộ chủ trì.
Theo quy chế quy định chế độ thông tin báo cáo của cơ quan Bộ định kỳ
tuần, tháng, quý, năm hay theo yêu cầu đột xuất của Lãnh đạo Bộ các đơn
vị chức năng, có nhiệm vụ cung cấp cho Văn phòng các báo cáo theo lĩnh
vực để Văn phòng tổng hợp phục vụ cho các hoạt động quản lý của Bộ nhƣ
giao ban, tổng kết, các cuộc họp, báo cáo gửi các cơ quan của Đảng và Nhà
nƣớc… Các báo cáo của các đơn vị gửi lên theo các biểu mẫu và các chỉ
tiêu đã đƣợc quy định Văn phòng có nhiệm vụ phân tích, tổng hợp, phân
tích và đánh giá chung toàn ngành và theo từng lĩnh vực.
Nhƣ vậy VP Bộ cần toàn bộ hệ thống chỉ tiêu trong Bảng 2.2
 Vụ Kế hoạch - Thống kê
Vụ Kế hoạch - Thống kê là cơ quan tham mƣu giúp Bộ trƣởng quản lý các
lĩnh vực công tác kế hoạch, thống kê, quản lý đầu tƣ xây dựng (nguồn vốn
ngân sách nhà nƣớc, tín dụng đầu tƣ phát triển của nhà nƣớc, tín dụng do
nhà nƣớc bảo lãnh, vốn đầu tƣ phát triển của doanh nghiệp, viện trợ phát
triển chính thức -ODA, đầu tƣ trực tiếp của nƣớc ngoài - FDI), sản xuất
kinh doanh, xuất nhập khẩu của các đơn vị thuộc Bộ; tổ chức chỉ đạo công
tác phòng chống lụt bão, hoả hoạn, thiên tai, công tác quốc phòng và các
công trình, dự án trọng điểm theo sự phân công của Bộ trƣởng, các hoạt
động thông tin gồm :
 Nghiên cứu, đề xuất, tổ chức soạn thảo: các chủ trƣơng, chính sách, kế
hoạch, chƣơng trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản
hƣớng dẫn về công tác kế hoạch, thống kê, quản lý đầu tƣ xây dựng,
sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu và các lĩnh vực công tác theo
chức năng đƣợc giao để Bộ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt,
ban hành hay Bộ phê duyệt, ban hành theo thẩm quyền;
 Theo dõi, tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ
về các lĩnh vực công tác của Vụ;
 Đầu mối tổng hợp trình Bộ chủ trƣơng đầu tƣ của các đơn vị thuộc Bộ;
đầu mối tiếp nhận, kiểm tra, phân giao hồ sơ, tổng hợp kết quả thẩm
định, thẩm tra các dự án đầu tƣ xây dựng của các đơn vị thuộc Bộ, tổ
chức thẩm định, thẩm tra các dự án đầu tƣ xây dựng thuộc Bộ (trừ các
dự án thuộc lĩnh vực vật liệu xây dựng, cơ khí xây dựng, hạ tầng kỹ
thuật đô thị) theo sự phân công của Bộ trƣởng;

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top