daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
PHẦN MỞ ĐẦU....................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài ............................................................................1
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu ........................................................3
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu......................................................5
4. Phạm vi nghiên cứu...........................................................................6
5. Mẫu khảo sát .....................................................................................6
6. Câu hỏi nghiên cứu............................................................................6
7. Giả thuyết nghiên cứu .......................................................................6
8. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................7
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BẢN MÔ TẢ
CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC ............................................... 8
1.1. Vị trí việc làm...............................................................................8
1.1.1. Khái niệm Vị trí việc làm............................................................ 8
1.1.2. Nội dung Vị trí việc làm............................................................. 10
1.1.3. Vai trò của việc xác định vị trí việc làm..................................... 10
1.2. Bản mô tả công việc ...................................................................11
1.2.1. Khái niệm Bản mô tả công việc ................................................. 11
1.2.2. Nội dung Bản mô tả công việc.................................................. 12
1.2.3. Quy trình xây dựng bản mô tả công việc theo mô hình công vụ việc
làm ............................................................................................... 14
1.2.4. Vai trò của Bản mô tả công việc............................................... 27
1.3. Khung năng lực..........................................................................28
1.3.1. Khái niệm Khung năng lực..................................................... 28
1.3.2. Nội dung khung năng lực......................................................... 30
1.3.3. Quy trình xây dựng khung năng lực theo mô hình ASK......... 33

1.3.4. Vai trò của khung năng lực trong tổ chức............................... 40
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC
VÀ KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TẠI PHÒNG TÀI
NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC
GIANG.................................................................................................... 42
2.1. Huyện Tân Yên và Phòng Tài nguyên và Môi trường...................42
2.1.1. Tình hình kinh tế - xã hội Huyện Tân Yên.................................. 42
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài nguyên và Môi trường,
Huyện Tân Yên.................................................................................... 44
2.1.3. Đặc điểm nguồn nhân lực tại Phòng Tài nguyên và Môi trường,
Huyện Tân Yên.................................................................................... 47
2.2. Thực trạng xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực theo
Đề án xác định vị trí việc làm tại Phòng Tài nguyên và Môi trường,
Huyện Tân Yên ...................................................................................49
2.2.1. Cơ sở pháp lý liên quan bản mô tả công việc, khung năng lực và
vị trí việc làm ...................................................................................... 49
2.2.2. Quá trình thực hiện đề án vị trí việc làm.................................... 51
2.2.3. Đánh giá.................................................................................... 61
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG
NĂNG LỰC CHO VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG, HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG................. 63
3.1. Xây dựng bản mô tả công việc cho vị trí Trưởng phòng Tài nguyên
và Môi trường, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang..................................63
3.2. Xây dựng khung năng lực cho vị trí Trưởng phòng Tài nguyên và
Môi trường huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang.........................................74
KẾT LUẬN........................................................................................... 102
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................. 104
PHỤ LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nguồn nhân lực được xem là nguồn lực then chốt cho sự phát triển của
quốc gia nói chung và các tổ chức, doanh nghiệp cụ thể nói riêng. Luận điểm này
được khái quát từ quan điểm con người vừa là động lực vừa là mục tiêu của sự
phát triển. Hơn nữa, để nguồn nhân lực phát huy được vai trò của nó, mỗi tổ chức,
quốc gia cần có chính sách đầu tư và quản lý hiệu quả nguồn lực này. Thiết kế và
tổ chức lao động một cách khoa học là yêu cầu chung đối với mọi loại hình tổ
chức nhằm tăng cường hiệu suất lao động và tiết kiệm chi phí cho bộ máy làm
việc của mình. Trong đó, xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí
việc làm phù hợp được xem là bước đi cơ bản nhưng thiết thực và quan trọng
trong việc thiết kế và tổ chức lao động một cách khoa học.
Bản mô tả công việc và khung năng lực là một công cụ quan trọng trong
quản lý nguồn nhân lực, giúp các tổ chức tuyển chọn được nguồn nhân lực phù
hợp với yêu cầu của công việc; là cơ sở để sắp xếp, bố trí, quy hoạch, đào tạo,
bồi dưỡng, đánh giá người lao động một cách chính xác, khách quan, công bằng;
là cơ sở để trả lương, thưởng phù hợp với công việc đó. Đồng thời, nó góp phần
đánh giá mức độ quan trọng của từng công việc trong một tổ chức, tạo được sự
phân công công việc phù hợp, tránh sự chồng chéo trong chức năng, nhiệm vụ
giữa các bộ phận trong tổ chức. Do đó, xây dựng Bản mô tả công việc và khung
năng lực vị trí việc làm được nhiều tổ chức quan tâm, trong đó có các tổ chức
thuộc khu vực Nhà nước. Trong nhiệm vụ đổi mới cách quản lý cán bộ,
công chức, nhằm hướng tới xây dựng một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách
nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”, có thể khẳng định việc xây dựng bản
mô tả công việc và khung năng lực trong hệ thống vị trí việc làm là bước cơ bản
và quan trọng nhất được Đảng và Nhà nước quan tâm phát triển.
Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang là
phòng chức năng có vai trò trọng trong quá trình quản lý nhà nước về đất đai,
góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế xã hội của huyện. Tân Yên là huyện
miền núi, có diện tích tương đối rộng “20.554,41 ha, địa hình bán sơn địa (vùng
đồi thấp, vùng trung, vùng thấp)” [22; 33], tiếp giáp với nhiều huyện có địa hình
phức tạp,... đòi hỏi phòng Tài nguyên và Môi trường phải đảm nhiệm một khối
lượng công việc lớn và tương đối khó khăn. Để thực hiện có hiệu quả khối lượng
công việc này, phòng Tài nguyên và Môi trường cần có một đội ngũ cán bộ, nhân
viên có năng lực, kinh nghiệm và phẩm chất đạo đức tốt. Do đó, việc xây dựng
bản mô tả công việc và khung năng lực cho từng vị trí chức danh là việc làm cấp
thiết để sàng lọc, đánh giá chất lượng nhân lực, nhất là đối với vị trí lãnh đạo.
Hiện nay, phòng Tài nguyên và Môi trường đang trong quá trình xây dựng
đề án xác định vị trí việc làm. Bên cạnh những mặt đạt được như đã xác định
được mục tiêu của đề án yêu cầu; phân công công việc cụ thể cho từng vị trí chức
danh; tiến hành khảo sát thực tế từng vị trí,...quá trình thực hiện còn nhiều khó
khăn và bất cập như: chưa có bước nhận phản hồi từ các cấp thực hiện; quá trình
phối hợp của các bộ phận chức năng chưa hiệu quả; các quy định hướng dẫn của
pháp luật hiện hành vẫn chưa chi tiết, rõ ràng và khó thực hiện; hệ thống vị trí
việc làm còn chưa hiệu quả, có những vị trí còn kiêm nhiệm nhiều việc; ....
Những tồn tại trên là nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến kết quả và tiến trình
xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực tại tổ chức, đặc biệt, đối với vị
trí Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, vị trí có ý nghĩa then chốt trong tổ
chức. Ngoài việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ tại phòng Tài
nguyên và Môi trường huyện Tân Yên, những vấn đề bất cập của phòng cũng là
những vấn đề mà nhiều phòng ban khác trong huyện, tỉnh Bắc Giang gặp phải.
Do vậy giải quyết tốt những bất cập trên sẽ mang lại những bài học có giá trị cả
về lý luận và thực tiễn cho các phòng ban khác tham khảo, học tập.
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, cũng như hiệu quả của tiến trình chuyển đổi
từ mô hình chức nghiệp sang mô hình công vụ việc làm và những ứng dụng của
mô hình năng lực ASK trong quản lý nguồn nhân lực, đã gợi ý cho tác giả lựa
chọn đề tài “Xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm tại
Phòng Tài Nguyên và Môi Trường, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang” làm đề tài
luận văn tốt nghiệp.
Hướng nghiên cứu này, sẽ góp phần làm phong phú hệ thống tri thức về
bản mô tả công việc, khung năng lực, đồng thời chỉ ra tính ưu việt và tầm quan
trọng của mô hình công vụ việc làm và mô hình năng lực ASK trong quản lý
nhân lực. Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa thực tiễn vì đó là bản mô tả
công việc và khung năng lực cho vị trí Trưởng phòng – vị trí có ý nghĩa then chốt
trong quá trình quản lý và vận hành tổ chức, góp phần xây dựng một tổ chức lao
động khoa học của phòng Tài nguyên và Môi trường nói riêng, huyện Tân Yên
nói chung.
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Bản mô tả công việc và khung năng lực trong vị trí việc làm là một công cụ
hữu hiệu nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nguồn nhân lực của tổ chức.
Với vai trò quan trọng, bản mô tả công việc và khung năng lực đã được sử
dụng từ lâu tại các nước Châu Âu và trong các doanh nghiệp của Việt Nam với
mục đích tăng cường chất lượng quản lý nguồn nhân lực. Tại Việt Nam, đã có
nhiều công trình nghiên cứu về bản mô tả công việc, tiêu biểu như cuốn sách
“Mô tả công việc, yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc”
của tác giả Vũ Văn Tuấn trong chương trình phát triển dự án MeKong dành cho
doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất bản năm 2001. Cuốn sách đã trình bày về khái
niệm, vai trò và các đặc tính của bản mô tả công việc, cùng các ví dụ và bài tập
để người đọc dễ hình dung và áp dụng trong thực tế. Tuy nhiên, tác phẩm viết
còn sơ sài, chưa đi sâu phân tích các khía cạnh đặc điểm của bản mô tả công việc.
Ngoài ra, có nhiều công trình nghiên cứu tại các trường có tên tuổi tại Việt Nam
như “Giáo trình Quản trị nhân lực” của Nguyễn Vân Điềm và Nguyễn Ngọc
Quân (Trường Đại học Kinh tế quốc dân), “Giáo trình Kế hoạch nhân lực” của
Nguyễn Tiệp (Trường Đại học Lao động – Xã hội), “Giáo trình Quản lý nguồn
nhân lực trong tổ chức công” của Trần Thị Thu và Vũ Hoàng Ngân (Trường Đại
học Kinh tế quốc dân), “Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực” của Trần Xuân Hải
và Trần Đức Lộc (Trường Học viện Tài Chính). Các nghiên cứu này đã sơ bộ
đưa ra các khái niệm, vai trò và quy trình xây dựng một bản mô tả công việc,
song chưa có cách hiểu chung nhất giữa các tác giả, đây cũng là một trở ngại khi
tổ chức muốn tham khảo để xây dựng bản mô tả công việc. Bên cạnh đó, các
chuyên gia về hành chính công, những người đang trực tiếp làm việc trong các cơ
quan nhà nước về lĩnh vực này cũng đã công bố các bài viết ngắn, tiếp cận chủ đề
này theo hướng chuyển đổi mô hình công vụ tại Việt Nam như: Một số ý kiến về
việc tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam hiện nay của tác giả
Trần Tuấn Anh, Bộ Nội Vụ; Ưu điểm của mô hình công vụ việc làm và hoàn
thiện thể chế công vụ, Bộ Nội vụ của tác giả Trần Quốc Hải, Bộ Nội Vụ; Lựa
chọn ưu điểm phù hợp của mô hình chức nghiệp và việc làm cho nền công vụ
Việt Nam của Nguyễn Thị Hồng Hải, Học viện Hành chính. Hầu hết các tác
phẩm đều đưa ra những ưu điểm của mô hình công vụ việc làm và sự cần thiết
chuyển đổi từ mô hình công vụ chức nghiệp sang mô hình công vụ việc làm của
nền công vụ Việt Nam.
Việc xây dựng và sử dụng khung năng lực trong quản lý, phát triển nguồn
nhân lực tuy còn là hoạt động mới mẻ ở Việt Nam, song đã được các doanh
nghiệp quan tâm và ứng dụng. Tiêu biểu như Bộ 36 năng lực cốt lõi của FPT vừa
được Tập đoàn FPT nghiên cứu, xây dựng và áp dụng trong FPT. “Bộ 36 năng
lực cốt lõi” là là Bộ từ điển năng lực nhằm xác định năng lực cốt lõi của các
thành viên trong tổ chức. Đó chính là tiền đề để FPT định hướng đào tạo và phát
triển năng lực cốt lõi của nhân viên nhằm phục vụ tốt nhất cho mục tiêu kinh
doanh. Mới đây nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra thông tư 01/2014/TTBGDĐT ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, được
coi là quy chuẩn ngoại ngữ để giảng dậy trong các trường học. Khung năng lực
ngoại ngữ Việt Nam được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng CEFR và
một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện
thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam. Năng lực ngoại ngữ Việt
Nam được chia làm 3 cấp (Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp) và 6 bậc (từ Bậc 1 đến
Bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR). Việc ban hành
Khung năng lực ngoại ngữ để làm căn cứ cho giáo viên, giảng viên lựa chọn và
triển khai nội dung, cách thức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá để người học đạt
được yêu cầu của chương trình đào tạo. Ngoài ra, giúp người học hiểu được nội
dung, yêu cầu đối với từng trình độ năng lực ngoại ngữ và tự đánh giá năng lực
của mình.Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác, trao đổi giáo dục, công nhận
văn bằng, chứng chỉ với các quốc gia ứng dụng Khung tham chiếu chung châu
Âu (CEFR). Đây là những tín hiệu đáng mừng cho Việt Nam nói chung và các tổ
chức áp dụng phương pháp này nói riêng. Bởi lẽ việc áp dụng khung năng lực
vào quản lý nhân lực có vai trò quan trọng, đây là một phương pháp tổng hợp
nhằm hỗ trợ cho công tác tuyển dụng, xây dựng chương trình đào tạo, phát triển
quản lý và lãnh đạo, xây dựng hệ thống quản lý thành tích và đãi ngộ.
Trên thực tế, xây dựng bản mô công việc và khung năng lực trong vị trí
việc làm đã được quy định bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật cũng như được
đề cập, nghiên cứu trong nhiều công trình khoa học. Tuy nhiên, đến thời điểm
này, quy trình xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vẫn có nhiều
điểm khác biệt và số lượng đưa vào thực tế còn ít, cũng như chưa có công trình
nghiên cứu nào được thực hiện ở UBND Huyện Tân Yên. Bởi vậy, đề tài luận
văn “Xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm tại Phòng
Tài nguyên và Môi trường Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang” của tác giả sẽ đảm
bảo được tính khách quan, độc lập trong nghiên cứu.
Tuy nhiên, xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực cho từng vị trí
việc làm là một công việc phức tạp, nhiều nội dung; đề án xây dựng vị trí việc
làm ở Việt Nam còn mới đối với các cơ quan Việt Nam, nên luận văn xin giới
hạn ở phạm vi vị trí việc làm của một vị trí: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi
trường.
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu
Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lí luận về bản mô tả công việc,
khung năng lực, vị trí việc làm, đề tài khảo sát thực trạng xây dựng bản mô tả
công việc và khung năng lực theo đề án vị trí việc làm tại phòng Tài nguyên và
Môi trường, huyện Tân Yên, đồng thời, xây dựng quy trình bản mô tả công việc
theo mô hình công vụ việc làm và khung năng lực theo mô hình ASK cho vị trí
Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt mục tiêu trên, luận văn thực hiện một số nhiệm vụ sau:
- Hệ thống hóa những vấn đề lí luận về bản mô tả công việc, khung năng
lực và vị trí việc làm;
dựa theo nguyên
tắc, quy trình có
sẵn
thập thông tin, nhận biết được mối liên hệ giữa tình huống và
thông tin xây dựng để vận dụng các phương án lựa chọn phục vụ
việc ra quyết định.
- Phân tích, liên kết thông tin với những quyết định đã có tiền lệ
hay quy trình có sẵn để đưa ra quyết định.
2. Ra quyết định
thể hiện được các
nguyên tắc
- Đánh giá và đề xuất lựa chọn phương án tối ưu cho những tình
huống nảy sinh bất ngờ, cần xử lý gấp.
- Giải trình một cách rõ ràng quá trình, căn cứ đưa ra quyết định
bằng văn bản hay trình bày trực tiếp.
- Nhanh chóng đưa ra các quyết định đã có tiền lệ hay dựa trên
quy trình có sẵn và chịu trách nhiệm về quyết định đó.
3. Ra quyết định
khó, phức tạp
thuộc quyền hạn
của lĩnh vực phụ
trách
- Nhanh chóng đưa ra những quyết định đúng dựa trên kinh
nghiệm, hiểu biết về hoàn cảnh thực tế, nguồn lực, thông tin hiện
có ngay cả trong những trường hợp khó và chưa có tiền lệ.
- Chịu trách nhiệm giải trình về những quyết định của phòng và
quy định rõ quyền hạn quyết định của cấp dưới.
- Kịp thời điều chỉnh quyết định khi có những dấu hiệu cho thấy
cách giải quyết trước đó có thể không hiệu quả.
4. Ra quyết định
phức tạp, không
theo chuẩn tắc
thuộc quyền hạn
của lĩnh vực phụ
trách
- Nắm bắt nhanh các thông tin, vấn đề phức tạp; đánh giá được
mối liên kết, ý nghĩa và các thông tin ngầm ẩn trong điều kiện
thiếu nguồn tham khảo, căn cứ rõ ràng để đưa ra những phương
án lựa chọn và cân nhắc các mục tiêu của phòng, chi phí, lợi ích
rủi ro, tác động của những phương án này.
- Đưa ra những quyết định hiệu quả trong phạm vi lĩnh vực phụ
trách phù hợp với định hướng, mục tiêu chiến lược của phòng
dựa trên kinh nghiệm, hiểu biết về hoàn cảnh thực tế, nguồn lực,
thông tin hiện có dù đang chịu áp lực và chịu trách nhiệm này.
5. Ra quyết định
có tính chiến lược
đối với phòng
- Xem xét các rủi ro và đưa ra quyết định bất chuẩn tắc có mức
độ ảnh hưởng lớn đến uy tín, hoạt động của phòng một cách
chính xác, kịp thời dựa trên kinh nghiệm, mục tiêu chung của
phòng, hiểu biết về hoàn cảnh thực tế, nguồn lực hiện có dù đôi
khi chưa có đầy đủ thông tin cần thiết… và giải trình quyết định
này với các cấp trên khi được yêu cầu.
- Phối hợp chặt chẽ với các đối tác, các bên liên quan, cũng như
cấp dưới trong suốt quá trình ra quyết định.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top