Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XUẤT KHẨU XUẤT KHẨU GẠO 3
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XUẤT KHẨU 3
1. KHÁI NIỆM VỀ XUẤT KHẨU 3
1.1. XUẤT KHẨU THEO QUAN ĐIỂM MPS 3
1.2. XUẤT KHẨU THEO QUAN ĐIỂM SNA
1.2.1. CÁC HÌNH THỨC XUẤT KHẨU CHỦ YẾU XUẤT KHẨU THÔNG THƯỜNG ĐƯỢC DIỄN RA QUA CÁC HÌNH THỨC 5
1.2.2 XUẤT KHẨU DỊCH VỤ 7
1.2.3. GIÁ XUẤT KHẨU 11
1.2.4. Thuế xuất khẩu 11
1.2.5. TRỢ CẤP XUẤT KHẨU 12
2. CÁC HÌNH THỨC XUẤT KHẨU CHỦ YẾU 12
3 VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU. 14
1. TÍNH CHẤT ĐỂ GẠO ĐƯỢC XUẤT KHẨU 16
2 Vai trò của sản xuất lúa gạo. 19
3 Ý NGHĨA CỦA XUẤT KHẨU GẠO. 21
CHƯƠNG II 23
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ XUẤT KHẨU 23
I HỆ THỐNG CHỈ TIÊU 23
1 NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU XUẤT NHẬP KHẨU GẠO 23
1.1. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ XUẤT KHẨU GẠO 23
1.2 NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO 24
1.3 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ XUẤT KHẨU GẠO 24
1.3.1 CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH QUY MÔ XUẤT KHẨU 25
1.3.2. CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH CƠ CẤU 26
1.3.3. CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH BIẾN ĐỘNG 29
1.3.4. CHỈ TIÊU GIÁ CẢ BÌNH QUÂN 30
3.5. CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH VỊ TRÍ CỦA XUẤT KHẨU GẠO 31
3.6. NHÓM CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU GẠO: 32
II . MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ ÁP DỤNG TRONG PHÂN TÍCH XUẤT KHẨU 32
1. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TỔ 33
1.1. KHÁI NIỆM 33
1.3. ĐẶC ĐIỂM VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TỔ KHI PHÂN TÍCH XUẤT KHẨU GẠO 33
2 ĐỒ THỊ THỐNG KÊ 35
2.1. KHÁI NIỆM 35
2.2. TÁC DỤNG 35
2.3. ĐẶC ĐIỂM VẬN DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ THỐNG KÊ KHI PHÂN TÍCH XUẤT KHẨU GẠO 35
3. PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN 36
3.1. KHÁI NIỆM 36
3.2. TÁC DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN 36
3.3.PHÂN LOẠI DÃY SỐ THỜI GIAN: 37
3.4. ĐẶC ĐIỂM VẬN DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN 38
3.5. CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH TRONG DÃY SỐ THỜI GIAN 39
4.4. PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY TƯƠNG QUAN 42
4.4.1. KHÁI NIỆM 42
4.4.3. ĐẶC ĐIỂM VẬN DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY TƯƠNG QUAN 43
5. PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ 44
6. PHƯƠNG PHÁP DỰ ĐOÁN 45
6.1. DỰ ĐOÂN DỰA VÀO PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY. 45
6.2. DỰ ĐOÁN DỰA VÀO LƯỢNG TĂNG (HOẶC GIẢM) TUYỆT ĐỐI BÌNH QUÂN 45
6.3. DỰ ĐOÁN DỰA VÀO TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN BÌNH QUÂN. 46
PHƯƠNG PHÁP DỰ ĐOÁN NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG KHI CÁC MỨC ĐỘ CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN CÓ TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN LIÊN HOÀN XẤP XỈ BẰNG NHAU HAY DÃY SỐ THỜI GIAN CÓ DẠNG GẦN GIỐNG CẤP SỐ NHÂN. 46
TA ĐÃ BIẾT TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN BÌNH QUÂN ĐƯỢC TÍNH THEO CÔNG THỨC: 46
6.4 Đặc điểm vận dụng 46
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN ĐỂ PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 48
1996-2005 VÀ DỰ ĐOÁN ĐẾN NĂM 2006-2007 48
I. XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 1996 - 2005 48
1 .THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM 48
1.1. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ LƯỢNG GẠO XUẤT KHẨU. 48
TRƯỚC HẾT ĐỂ DỄ HIỂU VÀ DỄ NHẬN BIẾT NHẤT VỀ TÌNH HÌNH TĂNG TRƯỞNG CỦA KIM NGẠCH XUẤT KHẨU GẠO, TA CÓ THỂ THẤY ĐƯỢC QUA BIỂU ĐỒ BIỂU THỊ GIÁ TRỊ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1996-2005 SAU ĐÂY: 48
1.2. THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU GẠO. 53
2. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1996-2005 56
BẢNG 4: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG QUY MÔ SẢN LƯỢNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1996-2005 58
ĐƠN VỊ :1000 TẤN 58
2.2. PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU BIẾN ĐỘNG QUY MÔ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU GẠO. 59
BẢNG 5: CHỈ TIÊU BIẾN ĐỘNG QUY MÔ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU GẠO GIAI ĐOAN 59
1996-2005 59
2.3. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU CƠ CẤU 60
2.3.1. CƠ CẤU XUẤT KHẨU GẠO PHÂN THEO THỊ TRƯỜNG 60
2.3.2. CƠ CẤU XUẤT KHẨU GẠO PHÂN THEO VÙNG. 64
2.4. PHÂN TÍCH THEO PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY TƯƠNG QUAN 67
2.4.1. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG KIM NGẠCH XUẤT KHẨU GẠO THEO THỜI GIAN. 67
2.4.2. PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA SẢN LƯỢNG VÀ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU GẠO. 70
NGUỒN:VỤ THỐNG KÊ NÔNG NGHIỆP,LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN 70
NĂM 70
X (NGHÌN TẤN) 70
Y (TRIỆU USD) 70
2.5. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA SẢN LƯỢNG XUẤT KHẨU GạO BẰNG 72
2.6. PHÂN TÍCH XU THẾ BIẾN ĐỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ 75
Lượng hàng (nghìn tấn) 78
2.7. DỰ BÁO KIM NGẠCH XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM. 80
CHƯƠNG IV 81
KIẾN NGHỊ -GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM THỜI GIAN TỚI 81
1. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM 81
2. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO VÀ NGUYÊN NHÂN 82
2.1. MỘT SỐ KHÓ KHĂN TRONG XUẤT KHẨU 82
2. NÂNG CAO HƠN NỮA UY TÍN TRÊN THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI. 87
3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO TRONG THỜI GIAN TỚI 88
KẾT LUẬN 91
MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO : 92
Đặc điểm khi vận dụng phương pháp hồi quy tương quan: nếu số tiêu thức nguyên nhân càng chọn nhiều thì càng phản ánh một cách đầy đủ mối liên hệ, song việc tính toán lại càng trở nên phức tạp. Do đó, chỉ chọn những tiêu thức nguyên nhân có tác động lớn đối với tiêu thức kết quả. Sau đó, chọn những phương trình phản ánh mối liên hệ đó. Để đánh giá mức độ chặt chẽ mối liên hệ tương quan tuyến tính nhiều tiêu thức người ta tính toán hệ số tương quan bội và hệ số tương quan riêng phần.
5. Phương pháp chỉ số
Khái niệm: Phương pháp chỉ số là phương pháp biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ nào đó của hiện tượng kinh tế phức tạp.
Phương pháp chỉ số, ta có thể phân loại theo 2 cách:
- Theo phạm vi tính chỉ số có hai loại: chỉ số đơn và chỉ số tổng hợp
+ Chỉ số đơn là những chỉ số nêu lên biến động của từng đơn vị, từng hiện tượng, phần tử cá biệt.
+ Chỉ số tổng hợp là chỉ số nêu lên sự biến động chung của nhiều đơn vị, phần tử, nhiều hiện tượng.
- Theo tính chất của chỉ tiêu mà chỉ số phản ánh có hai loại: Chỉ số chỉ tiêu chất lượng phản ánh biến động của một chỉ tiêu chất lượng nào đó như: giá thành, năng suất lao động, giá cả… và chỉ số chỉ tiêu khối lượng là chỉ số phản ánh biến động của chỉ tiêu khối lượng nào đó. Ví dụ: khối lượng sản phẩm, số lao động…
+ Dùng chỉ số để nêu lên sự biến động của quy mô xuất khẩu( đơn vị hiện vật và đơn vị giá trị) qua thời gian, biểu hiện:
Biến động tuyệt đối:
Y= Y1 – Y0
Biến động tương đối:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

ntlinhmss99

New Member
Re: [Free] Đề án Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 1996-2005 và dự báo đến năm 2006-2007

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Thank bạn
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 1996-2005 và dự báo đến năm 2006-2007

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top