Dearbourne

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
LỜI MỞ ĐẦU
Việt nam bắt đầu công cuộc chuyển đổi nền kinh tế từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI, năm 1986. Từ đó đến nay, với nhiều chủ trương và chính sách ở tầm vĩ mô cũng như vi mô, nền kinh tế thị trường có sự quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa dần dần được hình thành và không ngừng phát triển.
Trong mô hình kinh tế đó, chính sách tài khoá của Việt Nam cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng thị trường hơn, thích hợp với sự biến đổi vai trò kinh tế của Nhà nước.
Chi ngân sách Nhà nước có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia. Chi ngân sách Nhà nước là công cụ quan trọng không chỉ đáp ứng các khoản chi phí của Nhà nước mà có ảnh hưởng to lớn điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay ở nước ta, nhiều vấn đề kinh tế, xã hội của đất nước đang đặt rất lớn đối với các khoản chi của ngân sách Nhà nước. Trong bố cảnh đó, nếu việc bố trí các khoản chi ngân sách một cách tuỳ tiện, ngẫu hứng, thiếu sự phân tích hoàn cảnh cụ thể sẽ có ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Là sinh viên thuộc chuyên ngành tài chính công, em rất mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn nữa về lĩnh vực tài chính công. Vấn đề ngân sách nhà nước là một trong những nội dung của tài chính công, là một vấn đề đa dạng, phức tạp. Chính vì vậy, em đã lựa chọn đề tài: “Vai trò của chi ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường”.
Trước hết, em xin bày tỏ lời Thank chân thành tới cô giáo hướng dẫn: Phạm Hồng Vân – người đã giúp đỡ và hướng dẫn tận tình để em có thể hoàn thành đề án này.
Hà Nội, tháng 9/2004

CHƯƠNG I
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.

I/ TỔNG QUAN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1. Khái niệm ngân sách Nhà nước
Ngân sách Nhà nước là dự toán hàng năm về toàn bộ các nguồn tài chính được huy động cho Nhà nước và sử dụng các nguồn tài chính đó, nhằm bảo đảm thực hiện chức năng của Nhà nước do hiến pháp quy định. Đó là nguồn tài chính tập trung quan trọng nhất trong hệ thống tài chính quốc gia.
Ngân sách Nhà nước là tiềm lực tài chính, là sức mạnh về mặt tài chính của Nhà nước. Quản lý và điều hành ngân sách Nhà nước có tác động chi phối trực tiếp đến các hoạt động khác trong nền kinh tế.
Theo luật ngân sách của Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 30/6/1996 thì “ Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước trong dự toán đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm, để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước”.
Ngân sách Nhà nước bao gồm các khoản thu: từ thuế, phí, lệ phí, các khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước, các khoản đóng góp của các tổ chức và cá nhân, các khoản viện trợ, các khoản thu khác theo quy định của pháp luật, các khoản do Nhà nước vay để bù đắp bội chi, được đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước và bao gồm các khoản chi: chi phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo đảm hoạt động bộ máy Nhà nước, chi trả của Nhà nước, chi viện trợ và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.
2. Nội dung ngân sách Nhà nước
Nội dung của ngân sách Nhà nước được phản ánh qua các bộ phận sau đây:
- Thu ngân sách Nhà nước
- Chi ngân sách Nhà nước
- Cân đối ngân sách Nhà nước
2.1 Thu ngân sách Nhà nước
Xét về mặt nội dung kinh tế, thu ngân sách Nhà nước chứa đựng các quan hệ phân phối nảy sinh trong quá trình Nhà nước dùng quyền lực chính trị để tập trung một bộ phận tống sản phẩm quốc dân để hình thành quĩ tiện tệ tập trung của Nhà nước.
Tuỳ theo nhu cầu của việc phân tích đánh giá, phục vụ cho công tác quản lí cũng như cho việc điều chỉnh các chính sách động viên, người ta có thể phân loại nội dung thu ngân sách Nhà nước theo nhiều tiêu thức khác nhau:
Xét theo nguồn hình thành các khoản thu:
+ Nhóm nguồn thu từ hoạt động sản xuất- kinh doanh trong nước: là các nguồn tài chính có khả năng tạo lập nên quĩ ngân sách Nhà nước do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước mang lại. Tuỳ theo đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn thu trong nước có thể bao gồm:
 Nguồn thu được hình thành và thực hiện trong khâu sản xuất bao gồm: Nguồn thu từ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản... Tuỳ theo từng giai đoạn lịch sử, tỷ trọng của các khoản thu trong khâu sản xuất có sự thay đổi phụ thuộc vào định hướng phát triển các ngành kinh tế của đất nước ở mỗi thời kỳ nhất định.
 Nguồn thu được thực hiện trong khâu lưu thông phân phối: Chúng được tạo ra ở khâu sản xuất, song thực hiện một phần trong khâu lưư thông phân phối. Nguồn thu này được thực hiện do kết quả của hoạt động giao lưu hàng hoá trong và ngoài nước. Nguồn thu trong khâu lưu thông phân phối tăng hay giảm phản ánh thực trạng giao lưu hàng hoá trong và ngoài nước, thực trạng hoạt động của ngành sản xuất và tình hình biến động của thị trường tiền tệ. Trong nền kinh tế thị trường, nguồn thu trong khâu lưu thông phân phối ngày càng trở nên quan trọng.
 Nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ: Nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển cao thì cáchoạt động dịch vụ cũng ngày càng phong phú và đa dạng. So với các hoạt động sản xuất, hoạt động dịch vụ thường có chi phí thấp hơn, nhưng mức doanh lợi thu được lại rất cao. Nó không đơn thuần góp phần vào việc tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước mà còn góp phần quan trọng vào việc kiểm soát và hướng dẫn các hoạt động dịch vụ, đảm bảo phát triển cân đối giữa các ngành sản xuất với các hoạt động dịch vụ.
 Nguồn thu ngoài nước: Bao gồm các khoản thu về vay nợ và viện trợ của nước ngoài. Nguồn thu này thường không ổn định và có tính chất bù đắp một phần trong quá trình cân đối ngân sách. Nguồn thu này gắn chặt với tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và ngoại giao của đất nước.
Xét theo tác dụng của các khoản thu với quá trình cân đối ngân sách, thu ngân sách nhà nước bao gồm các khoản:
 Thu trong cân đối ngân sách nhà nước: Gồm các hình thức thu chủ yếu sau đây:

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 0
CHƯƠNG I: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1
I/ TỔNG QUAN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1
1. KHÁI NIỆM NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1
2. NỘI DUNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1
2.1 THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2
2.2. CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 4
2.3. CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 5
II. CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 6
1. CƠ CẤU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 6
2. PHÂN LOẠI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC. 8
3. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHÍNH SÁCH CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC. 10
CHƯƠNG II: VAI TRÒ CỦA CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 11
1. VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ: 11
2. VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT TRONG LĨNH VỰC XÃ HỘI 15
3. ĐIỀU CHỈNH TRONG LĨNH VỰC THỊ TRƯỜNG: 17
CHƯƠNG III: VAI TRÒ CỦA CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM 19
1. ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA CÁC GIAI ĐOẠN: 19
2. GIẢI PHÁP PHÁT HUY TỐT VAI TRÒ CỦA CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM 22
KẾT LUẬN 25
TÀI LIỆU THAM KHẢO 26

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Last edited by a moderator:
Top