lquynhnguyen

New Member

Download miễn phí Đồ án Ứng dụng PLC cho hệ thống khống chế điều khiển thang máy

Tầng đếm thứ nhất đưa kết quả vào A1B1C1của vi mạch 4051 khống chế
hàng của bàn phím.
Khi ấn phím, hai đầu dây hàng và cột của phím đó được nối với nhau tạo
nên điện áp +5V từ Z2đưa sang Z1
để làm dừng bộ phát xung đồng hồ. Trên các
lối ra 1.6 sẽ giữ nguyên trạng tháicủa hai tầng đếm lúc dừng và đó cũng chính
là mã nhị phân tương ứng với ký tự ghi trên phím ấn.
Ví dụ khi ấn phím số “12” (hàng 3, cột 1), bộ phát xung đồng hồ tiếp tục
chạy, các lối ra của bộ đếm cứ liên tục thay đổi và chỉ dừng khi A1B1C1=110 (Z1
nối với 3) và A2B2C2= 100 (Z2nối với 1). Nhưvậy ở đầu ra ta sẽ có mã nhị phân
tương ứng với số 12 là 00001100.
Khi nhả phím, hai bộ đếm lại tiếp tục biến đổi quay vòng chờ đến khi có
một phím khác được ấn. Nếu có một phím thứ 2 được ấn trong khi phím thứ nhất
chưa được nhả thì vẫn không có gì thay đổi cho đến khi phím thứ nhất được nhả.
Sau đó quá trình biến đổi quay vòng lại được tiếp tục và chỉ dừng lại ứng với mã
nhị phân của phím thứ hai.
Do thực tế đề tài thiết kế thang máy cho cao ốc60 tầng, bàn phím chỉ đưa
ra số nhị phân lớn nhất là 63, tức là chỉ sử dụng hết 6 đường truyền dữ liệu nên
chỉ cần sử dụng 6 đầu vào ( INPUT ) của PLC.Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:

Tóm tắt nội dung tài liệu:

hạy lên ( Run = 0 )
yes
*Key_dn=1
++Ac_dn
Dn_max<=key?
Dn_max=key
yes
Tín hiệu hóa và lý thuyết chung về tối −u luật điều khiển thang máy Huy Mạnh
Chuyên ngành Tự động hoá XNCN
13
1. Kiểm tra xem đã có số tầng trong hàng đợi xuống ch−a, nếu đã có thì sang
b−ớc 6, nếu ch−a thì sang b−ớc 2.
2. Đ−a vị trí tầng ng−ời đứng gọi thang ( Key ) vào hàng đợi xuống; tăng số
phần tử trong hàng đợi xuống lên một giá trị; sang b−ớc 3.
3. Kiểm tra xem có phải là ng−ời gọi đầu tiên không, nếu đúng thì sang b−ớc
5, ng−ợc lại thì sang b−ớc 4.
4. Kiểm tra giá trị tầng lớn nhất ( Dn_max ) trong hàng đợi so với tầng đ−ợc
gọi, nếu Dn_max <= key thì sang b−ớc 6, ng−ợc lại thì sang b−ớc 5.
5. Đặt Dn_max = key.
6. Kết thúc ch−ơng trình.
2.1.3 Có phím gọi xuống khi thang máy đang trong hành trình
xuống(SBN_3 ):
*Key_dn=1?
++Ac_dn
yes
Hình 2-3: Sơ đồ thuật toán của ch−ơng trình bàn phím
gọi xuống khi thang đang chạy xuống ( Run = 1 )
yes
*Key_dn=1
Dn_max=key
++Wt_dn
Wt_dn=1 Dn_max yes yes
Key>curr?
Tín hiệu hóa và lý thuyết chung về tối −u luật điều khiển thang máy Huy Mạnh
Chuyên ngành Tự động hoá XNCN
14
1. Kiểm tra xem đã có số tầng trong hàng đợi xuống ch−a, nếu đã có thì sang
b−ớc 9, nếu ch−a thì sang b−ớc 2.
2. Đ−a vị trí tầng ng−ời đứng gọi thang ( Key ) vào hàng đợi xuống; sang b−ớc
3.
3. So sánh tầng gọi ( key ) với tầng hiện tại ( current ), nếu nhỏ hơn thì sang
b−ớc 4, ng−ợc lại thì sang b−ớc 5.
4. Tăng số phần tử đang đ−ợc phục vụ ( Wt_up ) trong hàng đợi lên 1 giá trị,
sang b−ớc 9.
5. Tăng số phần tử chờ đ−ợc phục vụ ( Ac_up ) trong hàng đợi lên 1 giá trị,
sang b−ớc 9.
6. Kiểm tra xem có phải là phần tử đầu tiên đ−ợc đ−a vào hàng đợi chờ phục
vụ, nếu đúng thì sang b−ớc 8, ng−ợc lại sang b−ớc 7.
7. So sánh phần tử nhỏ nhất trong hàng đợi lên ( Up_min ) với tầng gọi ( key ),
nếu nhỏ hơn thì sang b−ớc 8, ng−ợc lại sang b−ớc 9.
8. Đặt giá trị Up_min = key.
9. Kết thúc ch−ơng trình.
2.2 Các ch−ơng trình xử lý phím gọi lên
2.2.1 Có phím gọi lên khi thang đang dừng ( SBN_4 ).
*Key_up=1
Up_min=key
++Ac_up
Set busy=1
Key > Curr
Key=curr?
Set Run=0
yes
yes
Set Run=1
yes
Call_door
Hình 2-4: Sơ đồ thuật toán của ch−ơng trình bàn phím
gọi lên khi thang đang dừng ( Busy = 0 )
Tín hiệu hóa và lý thuyết chung về tối −u luật điều khiển thang máy Huy Mạnh
Chuyên ngành Tự động hoá XNCN
15
1. Kiểm tra tr−ờng hợp ng−ời gọi thang đứng ở đúng tầng mà Cabin thang
máy đang dừng, nếu đúng thì sang b−ớc 2, nếu sai thì sang b−ớc 3.
2. Gọi ch−ơng trình mở - đóng cửa ( Call door ) rồi sang b−ớc 7.
3. Đ−a vị trí tầng ng−ời đứng gọi thang ( Key ) vào hàng đợi lên; đặt giá trị
tầng nhỏ nhất trong hàng đợi lên bằng tầng đ−ợc gọi; tăng số phần tử trong
hàng đợi lên một giá trị; thiết lập cờ busy ( báo bận ) = 1; sang b−ớc 4.
4. So sánh vị trí tầng ng−ời đứng gọi thang với tầng hiện tại ( Current ), nếu
lớn hơn thì sang b−ớc 5, ng−ợc lại thì sang b−ớc 6.
5. Thiết lập cờ chạy lên ( Run = 0 ), sang b−ớc 7.
6. Thiết lập cờ chạy xuống ( Run = 1 ), sang b−ớc 7.
7. Kết thúc ch−ơng trình.
2.2.2 Có phím gọi lên khi thang máy đang trong hành trình xuống
(SBN_5 ):
*Key_up=1?
Wt_dn=1
yes
Hình 2-5 : Sơ đồ thuật toán của ch−ơng trình bàn phím
gọi lên khi thang đang chạy xuống ( Run = 1 ).
yes
*Key_up=1
++Wt_up
Up_min Up_min=key
yes
Tín hiệu hóa và lý thuyết chung về tối −u luật điều khiển thang máy Huy Mạnh
Chuyên ngành Tự động hoá XNCN
16
1. Kiểm tra xem đã có số tầng trong hàng đợi lên ch−a, nếu đã có thì sang
b−ớc 6, nếu ch−a thì sang b−ớc 2.
2. Đ−a vị trí tầng ng−ời đứng gọi thang ( Key ) vào hàng đợi lên; tăng số phần
tử trong hàng đợi lên một giá trị; sang b−ớc 3.
3. Kiểm tra xem có phải là ng−ời gọi đầu tiên không, nếu đúng thì sang b−ớc
5, ng−ợc lại thì sang b−ớc 4.
4. Kiểm tra giá trị tầng nhỏ nhất ( Up_min ) trong hàng đợi so với tầng đ−ợc
gọi, nếu Up_min >= key thì sang b−ớc 6, ng−ợc lại thì sang b−ớc 5.
5. Đặt Up_min = key.
6. Kết thúc ch−ơng trình.
2.2.3 Có phím gọi lên khi thang máy đang trong hành trình lên (
SBN_6.
*Key_up=1 ?
++Ac_up
yes
Hình 2-6 : Sơ đồ thuật toán của ch−ơng trình bàn phím
gọi lên khi thang đang chạy lên ( Run = 0 ).
yes
*Key_up=1
Up_min=key
++Wt_up
Wt_up=1 Up_min>key ?
yes yes
Key>curr?
Tín hiệu hóa và lý thuyết chung về tối −u luật điều khiển thang máy Huy Mạnh
Chuyên ngành Tự động hoá XNCN
17
1. Kiểm tra xem đã có số tầng trong hàng đợi lên ch−a, nếu đã có thì sang
b−ớc 9, nếu ch−a thì sang b−ớc 2.
2. Đ−a vị trí tầng ng−ời đứng gọi thang ( Key ) vào hàng đợi lên; sang b−ớc 3.
3. So sánh tầng gọi ( key ) với tầng hiện tại ( current ), nếu nhỏ hơn thì sang
b−ớc 4, ng−ợc lại thì sang b−ớc 5.
4. Tăng số phần tử đang đ−ợc phục vụ ( Ac_dn ) trong hàng đợi lên 1 giá trị,
sang b−ớc 9.
5. Tăng số phần tử chờ đ−ợc phục vụ ( Wt_dn ) trong hàng đợi lên 1 giá trị,
sang b−ớc 9.
6. Kiểm tra xem có phải là phần tử đầu tiên đ−ợc đ−a vào hàng đợi chờ phục
vụ, nếu đúng thì sang b−ớc 8, ng−ợc lại sang b−ớc 7.
7. So sánh phần tử lớn nhất trong hàng đợi xuống ( Dn_max )với tầng gọi (
key ), nếu nhỏ hơn thì sang b−ớc 9, ng−ợc lại sang b−ớc 8.
8. Đặt giá trị Dn_max = key.
9. Kết thúc ch−ơng trình.
2.3 Xử lý phím gọi tầng:
2.3.1 Có phím gọi tầng khi thang máy đang dừng ( SBN_7 ).
Start
0 Key>curr ?
*Keydn=1
Dn_max=key
++ Ac_dn
Busy=1; run=1
*Key_up=1
Up_min=key
++ Ac_up
Busy=1; run=0
Key End
Key=62 ?
Call Door
Yes
YesYes
Yes
Hình 2-7: Sơ đồ thuật toán ch−ơng trình xử lý phím gọi tầng
khi thang đang dừng ( run =0 ).
Tín hiệu hóa và lý thuyết chung về tối −u luật điều khiển thang máy Huy Mạnh
Chuyên ngành Tự động hoá XNCN
18
1. Kiểm tra phím mở cửa nhanh, nếu có thì chuyển sang b−ớc 7, ng−ợc lại thì
chuyển sang b−ớc 2.
2. Phát hiện xem phím bấm có nằm trong khoảng 0 < key < 61 không, nếu
đúng thì sang b−ớc 3, ng−ợc lại sang b−ớc 8. Trong tr−ờng hợp này, chỉ cho
phép tín hiệu gọi tầng và tín hiệu mở cửa nhanh, cấm phím dừng khẩn cấp
và phím đóng cửa nhanh.
3. So sánh tầng đ−ợc gọi xem có nhỏ hơn tầng hiện tại không, nếu đúng thì
sang b−ớc 6, ng−ợc lại thì sang b−ớc 4.
4. Kiểm tra xem phím bấm có lơn hơn tầng hiện tại không, nếu đúng thì sang
b−ớc 5, ng−ợc lại sang b−ớc 8.
5. Đ−a tầng đ−ợc gọi vào hàng đợi lên; gán giá trị nhỏ nhất trong hàng đợi lên
= tầng đ−ợc gọi; tăng giá trị số phần tử trong hàng đợi lên một giá trị; thiết
lập cờ busy = 1; bật cờ run = 0 ( chạy lên ), sang b−ớc 8 .
6. Đ−a tầng đ−ợc gọi vào hàng đợi xuống; gán giá trị lớn nhất trong hàng đợi
xuống = tầng đ−ợc gọi; tăng giá trị số phần tử trong hàng đợi xuống lên một
giá trị; thiết lập cờ busy = 1; bật cờ run = 1 ( chạy xuống ), sang b−ớc 8 .
7. Gọi ch−ơng trình mở - đóng cửa ( door ), sang b−ớc 8.
8. Kết thúc ch−ơng trình.
Tín hiệu hóa và lý thuyết chung về tối −u luật điều khiển thang máy Huy Mạnh
Chuyên ngành Tự động hoá XNCN
19
...
 
Top