lquynhnguyen

New Member
Download miễn phí Đồ án Ứng dụng PLC cho hệ thống khống chế điều khiển thang máyTầng đếm thứ nhất đưa kết quả vào A1B1C1của vi mạch 4051 khống chế
hàng của bàn phím.
Khi ấn phím, hai đầu dây hàng và cột của phím đó được nối với nhau tạo
nên điện áp +5V từ Z2đưa sang Z1
để làm dừng bộ phát xung đồng hồ. Trên các
lối ra 1.6 sẽ giữ nguyên trạng tháicủa hai tầng đếm lúc dừng và đó cũng chính
là mã nhị phân tương ứng với ký tự ghi trên phím ấn.
Ví dụ khi ấn phím số “12” (hàng 3, cột 1), bộ phát xung đồng hồ tiếp tục
chạy, các lối ra của bộ đếm cứ liên tục thay đổi và chỉ dừng khi A1B1C1=110 (Z1
nối với 3) và A2B2C2= 100 (Z2nối với 1). Nhưvậy ở đầu ra ta sẽ có mã nhị phân
tương ứng với số 12 là 00001100.
Khi nhả phím, hai bộ đếm lại tiếp tục biến đổi quay vòng chờ đến khi có
một phím khác được ấn. Nếu có một phím thứ 2 được ấn trong khi phím thứ nhất
chưa được nhả thì vẫn không có gì thay đổi cho đến khi phím thứ nhất được nhả.
Sau đó quá trình biến đổi quay vòng lại được tiếp tục và chỉ dừng lại ứng với mã
nhị phân của phím thứ hai.
Do thực tế đề tài thiết kế thang máy cho cao ốc60 tầng, bàn phím chỉ đưa
ra số nhị phân lớn nhất là 63, tức là chỉ sử dụng hết 6 đường truyền dữ liệu nên
chỉ cần sử dụng 6 đầu vào ( INPUT ) của PLC.Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Tóm tắt nội dung tài liệu:hạy lên ( Run = 0 )
yes
*Key_dn=1
++Ac_dn
Dn_maxkey ?
yes yes
Key>curr?
Tín hiệu hóa và lý thuyết chung về tối −u luật điều khiển thang máy Huy Mạnh
Chuyên ngành Tự động hoá XNCN
17
1. Kiểm tra xem đã có số tầng trong hàng đợi lên ch−a, nếu đã có thì sang
b−ớc 9, nếu ch−a thì sang b−ớc 2.
2. Đ−a vị trí tầng ng−ời đứng gọi thang ( Key ) vào hàng đợi lên; sang b−ớc 3.
3. So sánh tầng gọi ( key ) với tầng hiện tại ( current ), nếu nhỏ hơn thì sang
b−ớc 4, ng−ợc lại thì sang b−ớc 5.
4. Tăng số phần tử đang đ−ợc phục vụ ( Ac_dn ) trong hàng đợi lên 1 giá trị,
sang b−ớc 9.
5. Tăng số phần tử chờ đ−ợc phục vụ ( Wt_dn ) trong hàng đợi lên 1 giá trị,
sang b−ớc 9.
6. Kiểm tra xem có phải là phần tử đầu tiên đ−ợc đ−a vào hàng đợi chờ phục
vụ, nếu đúng thì sang b−ớc 8, ng−ợc lại sang b−ớc 7.
7. So sánh phần tử lớn nhất trong hàng đợi xuống ( Dn_max )với tầng gọi (
key ), nếu nhỏ hơn thì sang b−ớc 9, ng−ợc lại sang b−ớc 8.
8. Đặt giá trị Dn_max = key.
9. Kết thúc ch−ơng trình.
2.3 Xử lý phím gọi tầng:
2.3.1 Có phím gọi tầng khi thang máy đang dừng ( SBN_7 ).
Start
0
 
Top