daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Câu I (ĐH : 2,5 điểm; CĐ : 3,0 điểm)
Cho hàm số : y = −x 3 + 3mx 2 + 3(1− m 2 )x + m3 − m 2 (1) ( m là tham số).
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 1.
2. Tìm k để ph−ơng trình: − x 3 + 3x 2 + k 3 − 3k 2 = 0 có ba nghiệm phân biệt.
3. Viết ph−ơng trình đ−ờng thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (1).
Câu II.(ĐH : 1,5 điểm; CĐ: 2,0 điểm)
Cho ph−ơng trình : log 3 2 x + log 3 2 x +1 − 2m −1 = 0 (2) ( m là tham số).
1 Giải ph−ơng trình (2) khi m = 2.
2. Tìm m để ph−ơng trình (2) có ít nhất một nghiệm thuộc đoạn [1 ; 3 3 ].
Câu III. (ĐH : 2,0 điểm; CĐ : 2,0 điểm )
1. Tìm nghiệm thuộc khoảng (0 ; 2π ) của ph−ơng trình: cos 2 3.
1 2sin 2
cos3 sin 3
sin  = +
 

+
+
+ x
x
x x
5 x
2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đ−ờng: y =| x 2 − 4x + 3 | , y = x + 3.
Câu IV.( ĐH : 2,0 điểm; CĐ : 3,0 điểm)
1. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC đỉnh S, có độ dài cạnh đáy bằng a. Gọi M và N lần l−ợt
là các trung điểm của các cạnh SB và SC. Tính theo a diện tích tam giác AMN , biết rằng
mặt phẳng (AMN) vuông góc với mặt phẳng (SBC) .
2. Trong không gian với hệ toạ độ Đêcac vuông góc Oxyz cho hai đ−ờng thẳng:
∆ và ∆ .

+ − + =
− + − =
2 2 4 0
2 4 0
:
1
x y z
x y z

= +
= +
= +
z t
y t
x t
1 2
1 2
:
2
a) Viết ph−ơng trình mặt phẳng (P) chứa đ−ờng thẳng ∆1 và song song với đ−ờng thẳng ∆ 2.
b) Cho điểm M (2;1;4) . Tìm toạ độ điểm H thuộc đ−ờng thẳng ∆ 2 sao cho đoạn thẳng MH
có độ dài nhỏ nhất.
Câu V.( ĐH : 2,0 điểm)
1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Đêcac vuông góc Oxy , xét tam giác ABC vuông tại A ,
ph−ơng trình đ−ờng thẳng BC là 3 x − y − 3 = 0, các đỉnh A và B thuộc trục hoành và
bán kính đ−ờng tròn nội tiếp bằng 2. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC .
2. Cho khai triển nhị thức:
n
x
nn
n
x x
nn
x
n
x
n
n
x
n
n
x x
C C C C  
 

  +
 



  + +
 



  +
 

  =
 
 
+


− −− − − −
3
1
2 3
1
3 1
1
2
1
2 1
1
2 3 0
1
 2 2 2 2 2 L 2 2 2
( n là số nguyên d−ơng). Biết rằng trong khai triển đó Cn 3 = 5Cn 1 và số hạng thứ t−
bằng 20n , tìm n và x .
----------------------------------------Hết---------------------------------------------
Ghi chú: 1) Thí sinh chỉ thi cao ??ng kh?ng l?m Câu V.
2) C?n b? coi thi kh?ng gi?i th?ch g? th?m.

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top