lx_sh_zip

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Chƣơng 1: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ ĐOÀN KẾT TÔN GIÁO
TRONG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH .....................................................................12
1.1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn
giáo..........................................................................................................12
1.1.1. Cơ sở lý luận .......................................................................... 12
1.1.2. Cơ sở thực tiễn ....................................................................... 23
1.2. Quan điểm đoàn kết tôn giáo trong tư tưởng Hồ Chí Minh
.....................................................................................................................25
1.2.1. Đoàn kết đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn
giáo .......................................................................................................... 26
1.2.2. Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau................... 30
1.3. Một số nguyên tắc và phương pháp về đoàn kết tôn giáo trong
tư tưởng Hồ Chí Minh .............................................................................. 34
1.3.1. Một số nguyên tắc về đoàn kết tôn giáo trong tƣ tƣởng Hồ Chí
Minh......................................................................................................... 34
1.3.2. Một số phƣơng pháp về đoàn kết tôn giáo trong tƣ tƣởng Hồ
Chí Minh ................................................................................................. 39
Chƣơng 2: XÂY DỰNG KHỐI ĐOÀN KẾT TÔN GIÁO THEO TƢ
TƢỞNG HỒ CHÍ MINH Ở TỈNH ĐỒNG THÁP TỪ NĂM 1990 ĐẾN
NAY: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP............................................. .49
2.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị - xã hội, văn
hoá, tôn giáo ở tỉnh Đồng Tháp........................................................... 49
2.1.1. Vài nét về điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị - xã hội, văn hoá
................................................................................................................. 49
2.1.2. Tình hình tôn giáo ở tỉnh Đồng Tháp .................................... 54 2.2 Thực trạng quá trình vận dựng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc
xây dựng khối đoàn kết tôn giáo tại tỉnh Đồng Tháp từ năm 1990
đến nay...................................................................................................54
2.2.1. Những thành tựu trong công tác xây dựng khối đoàn kết tôn
giáo theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh tại tỉnh Đồng Tháp............................60
2.2.2. Những hạn chế trong việc xây dựng khối đoàn kết tôn giáo
tại tỉnh Đồng Tháp trong những năm qua..............................................73
2.3 Giải pháp nhằm phát huy và củng cố khối đoàn kết tôn giáo tại
tỉnh Đồng Tháp theo tư tưởng Hồ Chí Minh..................................... 77
2.3.1. Một số yêu cầu đặt ra đối với việc vận dụng quan điểm về
tôn giáo và đoàn kết tôn giáo của Hồ Chí Minh để xây dựng khối đoàn
kết tôn giáo tại tỉnh Đồng Tháp hiện nay............................................... 77
2.3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả vận dụng
quan điểm tôn giáo của Hồ Chí Minh để xây dựng khối đoàn kết tôn giáo
ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay......................................................................80
KẾT LUẬN.........................................................................................................................91
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................93
PHỤ LỤC Hữu Từ đã viết: “Hơn bao giờ hết, toàn dân phải có một lòng đoàn kết chiến
đấu chống lại bọn xâm lƣợc. Hãy để cho vấn đề các đảng phái sang một bên,
đừng bận tâm tới”[68, tr.75-76]. Có thể khẳng định rằng, thái độ chân thật,
khôn khéo và cƣơng quyết của Hồ Chí Minh trong việc tranh thủ uy tín của
Giám mục Lê Hữu Từ là biểu hiện sâu sắc về tầm cao văn hoá chính trị và
một tấm lòng bao dung, rộng mở nhằm vận động, lôi kéo các chức sắc tôn
giáo tham gia sự nghiệp cứu nƣớc, cứu dân. Đây là một trong những phƣơng pháp
hữu hiệu nhất để thu hút đồng bào các tôn giáo tham gia lực lƣợng cách mạng.
Ngoài ra, đối với các chức sắc tôn giáo có công với đất nƣớc, Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã khen thƣởng kịp thời và mong muốn họ tiếp tục đoàn kết
chặt chẽ hơn nữa để "kháng chiến, kiến quốc" thành công. Chẳng hạn, Ngƣời
đã gửi thƣ khen thƣởng Linh mục Lê Văn Yên (Bắc Ninh) vì đã “luôn luôn ra
sức củng cố tinh thần đại đoàn kết giữa đồng bào lƣơng và đồng bào giáo...,
tận tâm săn sóc các anh em thƣơng binh..., không nhận lƣơng phụ cấp” [37, tr.
408]. hay Ngƣời đã trực tiếp ký Sắc lệnh 32/SL, ngày 25/4/1949 thƣởng
Huân chƣơng Độc lập hạng nhì cho Linh mục Nguyễn Bá Luận vì thành tích
vận động và hƣớng dẫn đồng bào Công giáo tích cực tham gia kháng chiến.
Bên cạnh đó, đối với các vị chức sắc tôn giáo có công với đất nƣớc qua đời,
Ngƣời chủ động gửi thƣ, điện chia buồn trong niềm thƣơng tiếc sâu sắc tới
đồng bào tín đồ của họ. Chẳng hạn, chia buồn với đồng bào Công giáo địa
phận Bùi Chu về sự từ trần của Giám mục Hồ Ngọc Cẩn, Chủ tịch Hồ Chí
Minh viết: “Kính gửi Toà Giám mục Bùi Chu - Nam Định,
tui rất lấy làm đau đớn đƣợc tin Đức Giám mục Hồ Ngọc Cẩn đã từ trần.
Tiếc vì chiến sự, tui không thể về để dự đám tang Đức Giám mục.
tui đã nhờ Ủy ban kháng chiến hành chính Liên khu III thay mặt đến
dự lễ và chia buồn cùng đồng bào Công giáo địa phận Bùi Chu”[37, tr. 537].
Hay trong bức thƣ chia buồn gửi đồng bào Công giáo tỉnh Nam Hà, Ngƣời viết: “Đƣợc tin buồn cụ Linh mục Quang Lâm Học thọ 108 tuổi, vừa qua đời
tui rất thƣơng tiếc. tui gửi lời chân thành chia buồn với đồng bào Công giáo
tỉnh nhà và Uỷ ban liên lạc Công giáo.
tui mong rằng đồng bào Công giáo hãy noi gƣơng tốt của cụ Lâm,
đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, góp phần xứng đáng cùng toàn dân chống Mỹ, cứu
nƣớc thắng lợi”[46, tr. 553].
Nhƣ vậy, có thể khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngƣời có tấm
lòng bao dung rộng mở, luôn quan tâm và chăm lo cho công tác xây dựng
khối đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo không chỉ dừng ở lời nói mà còn
bằng những hành động và việc làm cụ thể. Ngƣời có thái độ rất tôn trọng đối
với những bậc tiền bối đã sáng lập ra các học thuyết tôn giáo cũng nhƣ các
chức sắc, nhà tu hành và tín đồ có đạo với mong muốn cùng nhau vun đắp
cho “phần xác no ấm”, “phần hồn thong dong”.
Tóm lại, bằng thái độ tôn trọng các tôn giáo, quan tâm tới các chức sắc
và tín đồ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận động và lôi kéo đông đảo đồng bào
tín đồ yêu nƣớc tham gia xây dựng khối đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo
góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu đấu tranh bảo vệ
nền độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh
phúc cho nhân dân.
Trong tiến trình thực hiện CNH, HĐH đất nƣớc hiện nay, phƣơng pháp
trên vẫn còn nguyên giá trị trong công tác vận động đồng bào tín đồ các tôn
giáo tham gia xây dựng khối đoàn kết tôn giáo; đồng thời, góp phần quan
trọng vào việc đấu tranh và ngăn chặn kịp thời các âm mƣu muốn lợi dụng
vấn đề tín ngƣỡng, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền... hòng chia rẽ tôn giáo, dân
tộc làm tổn hại đến lợi ích của dân tộc Việt Nam.
Thứ hai, tích cực tuyên truyền, khai thác các giá trị nhân bản trong các
tôn giáo nhằm tập hợp lực lượng cách mạng của toàn dân.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Last edited by a moderator:
Top