kuron56

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Nghiên cứu cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam, nêu lên nội dung, nguyên tắc, phương pháp và ý nghĩa của vấn đề đoàn kết tôn giáo trong tư tưởng Hồ Chí Minh...Trình bày sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Kiến nghị một số giải pháp cơ bản để xây dựng, củng cố, phát triển khối đoàn kết tôn giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ hiện nay: nâng cao nhận thức tư tưởng, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội về vấn đề tôn giáo, tăng cường đoàn kết tôn giáo, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về tôn giáo, tăng cường công tác vận động quần chúng, ổn định phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các tôn giáo; xây dựng lực lượng chính trị cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực trong tôn giáo và đập tan âm mưu lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng của lực lượng thù địch, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo..
Luận văn ThS. Triết học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
MỞ ĐẦU 1
Chương 1: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT TÔN GIÁO 6
1.1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo ở
Việt Nam
6
1.2. Nội dung đoàn kết tôn giáo trong tư tưởng Hồ Chí Minh 13
1.3. Nguyên tắc, phương pháp đoàn kết tôn giáo trong tư tưởng Hồ
Chí Minh
34
1.4. Ý nghĩa của vấn đề đoàn kết tôn giáo trong tư tưởng Hồ Chí
Minh
51
Chương 2: VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT
TÔN GIÁO TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
53
2.1. Tình hình đoàn kết tôn giáo ở nước ta và những vấn đề đặt ra 53
2.2. Phương hướng và một số giải pháp cơ bản để xây dựng, củng cố,
phát triển khối đoàn kết tôn giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong
thời kỳ hiện nay.
63
KẾT LUẬN 76
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 1.Tính cấp thiết của đề tài
Có một thời gian dài, nhiều người đã đánh giá thấp vai trò, vị trí của tôn
giáo. Họ cho rằng cùng với sự phat triển chín muồi của chủ nghĩa xã hội thì tôn
giáo sẽ nhanh chóng mất đi. Nhưng thực tế đã chứng minh ngược lại: Tôn giáo
không những không mất đi mà trong những năm tháng cuối thế kỷ XX và đầu
thế kỷ XXI, tôn giáo ở nhiều nơi đã hồi sinh trở lại và phát triển mạnh mẽ, kèm
theo đó là những vấn đề phức tạp cần được giải quyết.
Tình hình phát triển tôn giáo ở Việt Nam cũng không phải là trường hợp
ngoại lệ, đặc biệt là những năm gần đây, cùng với quá trình đổi mới dân chủ hóa,
sinh hoạt tôn giáo bắt đầu hồi sinh và có xu hướng phát triển mạnh hơn trước với
nhiều màu sắc mới. Sự phát triển mạnh mẽ của tôn giáo tất yếu sẽ nảy sinh
những vấn đề phức tạp về văn hóa - xã hội, an ninh quốc gia... đòi hỏi chúng ta
phải có đường lối, chủ trương, chính sách giải quyết thỏa đáng. Hơn nữa, trong
sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,
văn minh hiện nay, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặt ra là đoàn kết dân
tộc, đoàn kết tôn giáo nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân,
để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chống mọi âm mưu chia rẽ dân tộc, lợi dụng tôn
giáo của các thế lực thù địch, phản động chống phá sự nghiệp cách mạng của
nhân dân ta.
Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, Đảng ta luôn khẳng định: Cùng với chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng và
toàn dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hề thống lý luận toàn diện sâu sắc về
những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, trong đó có vấn đề đại đoàn kết
dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Trên cả bình diện lý luận và thực tiễn, Hồ Chí Minh
đã có những quan điểm độc đáo, đặc sắc, những cách làm hiệu quả, thiết thực để xây dựng khối đại đoàn kết dan tộc, đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam. Những quan
điểm và cách làm sáng tạo này tạo nên di sản quý báu mà Hồ Chí Minh để lại
cho toàn Đảng, toàn dân ta, cần biết kế thừa, phát huy qua các giai đoạn
cách mạng, nhất là ở những giai đoạn có nhiều thay đổi có tính chất bước ngoặt,
nhiều vấn đề xuất hiện đòi hỏi phải giải quyết theo một tinh thần, nhận thức mới.
Nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện tư tưởng Hồ Chí Minh về
đại đoàn kết dân tộc nói chung và đoàn kết tôn giáo nói riêng, quán triệt sâu sắc
tư tưởng này vào các chủ chương chính sách và công tác tôn giáo của Đảng và
Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới là vấn đề có giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn
cấp bách. Xuất phát từ những lý do cấp thiết trên, tui đã chọn đề tài “Tư tưởng
Hồ Chính Minh về đoàn kết tôn giáo và sự vận dụng tư tưởng đó vào công
cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt
nghiệp thạc sĩ triết học của mình để góp phần thực hiện nhiệm vụ trên.
Bản thân tui trong quá trình học tập và nghiên cứu đã rất tâm đắc với đề
tài này và dành nhiều công sức cho nó. Song, do trình độ năng lực còn nhiều hạn
chế, cộng với sự chật hẹp về quỹ thời gian.vv. do đó những nội dung đề cập
trong luận văn còn có khiếm khuyết là điều khó tránh khỏi. Tác giả rất mong
nhận được sự góp ý, phê bình của các thầy cô giáo, bạn bè và đồng nghiệp để lần
sau nếu có dịp trở lại tui sẽ cố gắng hoàn thiện đề tài của mình một cách tốt hơn.
2.Tình hình nghiên cứu
Tư tưởng đại đoàn kết nói chung và đoàn kết tôn giáo nói riêng của Chủ
tịch Hồ Chí Minh là đề tài lớn đang được nhiều người quan tâm nghiên cứu,
chẳng hạn như: “Chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh” do Phó giáo sư Phùng
Hữu Phú chủ biên, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995. “Hồ Chí Minh về vấn
đề tôn giáo, tín ngưỡng” của Viện nghiên cứu tôn giáo thuộc trung tâm khoa
học xã hội và nhân văn Quốc gia, do Nxb Chính trị Quốc gia xuất bản, năm


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top