thuy17603

New Member
Luận văn:Tổng hợp gốm Dititanat của một số nguyên tố đất hiếm (Ln2Ti207,Ln:La,Pr,Y) và thăm dò ảnh hưởng của chúng đến gốm Barititanat (BaTiO3) : Luận án PTS. Hoá học: 1 04 01
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:

 
Top