daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Tổng hợp đề thi môn Quản trị tài chính (trắc nghiệm)
Câu 1: Khi doanh nghiệp tài trợ dài hạn cho bằng thuê tài chính sẽ dẫn tới hệ số nợ
A. Không đổi
B. Tăng
C. Thay đổi
D. Giảm
Câu 2: Công ty Thành Tôn dự định thực hiện dự án có vốn đầu tư bỏ ra 1 lần là 200 triệu đồng. Dự án có
thời gian hoạt động là 3 năm với thu nhập ròng do dự án mang lại tương ứng là 80 triệu đồng, 100 triệu
đồng và 120 triệu đồng. Nếu sử dụng phương pháp tỷ suất sinh lợi nội bộ để tính toán và tỷ lệ chiết khấu
của công ty là 20%/năm, công ty có thực hiện dự án này không?
A. Không thực hiện, vì IRR B. Có thực hiện, vì IRR>tỷ lệ chiết khấu
C. Có thực hiện vì IRR=tỷ lệ chiết khấu
D. Không thực hiện, vì IRR>tỷ lệ chiết khấu
Câu 3: Một thiết bị sản xuất có nguyên giá 200 triệu đồng, thời gian sử dụng là 4 năm, khấu hao theo
phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh. Mức trích khấu hao hàng năm lần lượt là: (đơn vị triệu
đồng)
A. 80 , 50 , 35 ,35
B. 80, 60, 40, 20
C. 75, 46.88, 39.06, 39.06
D. 75, 46.88, 29.30, 48.83
Câu 4: Khi doanh nghiệp quyết định cắt giảm lượng hàng hóa dự trữ sẽ dẫn đến:
A. Tăng chi phí bảo quản
B. Giảm chi phí bảo quản
C. Tối thiểu hóa chi phí tồn kho
D. Giảm chi phí đặt hàng
Câu 5: Mức độ bẩy hoạt động (DOL) phản ánh sự thay đổi của thu nhập hoạt động trên mỗi phần
trăm(%) thay đổi của:
A. Biến phí

B. Tài sản
C. Doanh thu
D. Định phí
Câu 6: Khi doanh nghiệp quyết định tài trợ cho mua sắm tài sản cố định bằng cách phát hành trái phiếu
sẽ dẫn tới tỷ suất tự tài trợ tài sản cố định:
A. Tăng
B. Không xác định
C. Không thay đổi
D. Giảm
Câu 7: Chị Lan gửi tiết kiệm 800 triệu VNĐ kỳ hạn 4 năm với lãi suất 14%/năm tính lãi theo cách
lãi ghép. Toàn bộ gốc và lãi chị nhận được khi đến hạn xấp xỉ bằng:
A. 4488.08 triệu VNĐ
B. 2330.96 triệu VNĐ
C. 1351,17 triệu VNĐ
D. 1248 triệu VNĐ

Câu 8: Khi nguồn vốn được tài trợ 100% bằng vốn cổ phần thường thì DFL luôn luôn bằng…
A. 1
B. 0
C. 2
D. Không xác định
Câu 9: Lựa chọn nào không hợp lý đối với tài sản lưu động của doanh nghiệp
A. Luân chuyển giá trị trong một chu kỳ kinh doanh
B. Trích khấu hao tài sản
C. Được sử dụng cho mục đích ngắn hạn
D. Được sử dụng cho mục đích thương mại
Câu 10: Điểm tái đặt hàng của doanh nghiệp không phụ thuộc vào
A. Tốc độ tiêu thụ hàng của doanh nghiệp
B. Chi phí đặt hàng mới
C. Tốc độ tiêu thụ hàng của doanh nghiệp và thời gian mua hàng

D. Thời gian mua hàng
Câu 11: Công ty Trọng Hoàng dự định thực hiện đầu tư vào 1 dự án có tổng vốn đầu tư là 250 triệu
đồng, trong đó 200 triệu đồng đầu tư cho tài sản cố định và 50 triệu đồng đầu tư cho tài sản lưu động.
Thời gian thi công là 3 năm vốn đầu tư tương ứng là 60 triệu đồng, 90 triệu đồng, 100 triệu đồng. Thời
gian sản xuất là 5 năm, thu nhập sau thuế tương ứng 28 triệu đồng, 20 triệu đồng, 42 triệu đồng, 39
triệu đồng, 11 triệu đồng. Công ty thực hiện khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng. Tỷ suất lợi
nhuận bình quân vốn đầu tư của dự án sẽ là:
A. Hp = 0.3063
B. Hp = 0.1261
C. Hp = 0.0819
D. Hp = 0.1988
Câu 12: Theo phương pháp thẩm định dự án bằng giá trị hiện tại thuần (NPV), với tỷ lệ sinh lời đòi hỏi
của dự án là xác định trước, tiêu chuẩn lựa chọn thực hiện dự án là:
A. NPV âm
B. NPV dương
C. NPV không âm
Câu 29: Điểm tái đặt hàng của doanh nghiệp không phụ thuộc vào:
A. Tốc độ tiêu thụ hàng của doanh nghiệp
B. Chi phí đặt hàng mới
C. Tốc độ tiêu thụ hàng của doanh nghiệp và thời gian mua hàng
D. Thời gian mua hàng
Câu 30: Công ty Tín Nghĩa tiến hành mua hàng trả góp như sau: trả ngay 500 triệu và trả đều mỗi quý
20 triệu đồng trong vòng 10 năm tới. Hai bên mua và bán cũng thỏa thuận lãi trả góp là 2%/quý. Giả sử
sai khi trả xong 20 khoản trả góp đầu tiên công ty muốn thanh toán toàn bộ số tiền trả góp còn lại vào
kỳ số 21. Hãy tính số tiền công ty phải trả vào kỳ số 21:
A. 333.57 trđ
B. 432.11 trđ

C. 344.89 trđ
D. 345.21 trđ
Câu 31: Nhân tố nào sau đây là bất lợi cho một công ty cổ phần:
A. Khó khăn trong việc chuyển quyền sở hữu
B. Khó khăn trong việc tài trợ vốn
C. Tỷ lệ nợ mà nhà quản lý và chủ sở hữu phải đối mặt

D. Thu nhập của chủ sở hữu bị đánh thuế 2 lần
Câu 32: Theo phương pháp khấu hao số dư giảm dần có điều chỉnh, nếu tài sản cố định có thời gian sử
dụng là 7 năm thì hệ số điều chỉnh sẽ bằng bao nhiêu?
A. H=1
B. H=2
C. H=1.5
D. H=2.5
Câu 33: Trong phân tích tỷ số phục vụ cho quản trị tài chính doanh nghiệp, tỷ số nào dưới đây không
trực tiếp phản ánh khả năng sinh lợi của doanh nghiệp
A. Thu nhập/ Tổng tài sản
B. Thu nhập/ vốn chủ sở hữu
C. Thu nhập sau thuế/ Tài sản cố định
D. Số ngày của một vòng quay khoản phải thu
Câu 34: Phòng ngừa rủi ro tín dụng trong bán chịu của doanh nghiệp không bao gồm:
A. Tìm hiểu thông tin về khách hàng
B. Lập chính sách thu tiền
C. Lập dự phòng khoản thu khó đòi
D. Từ chối khách hàng mới
Câu 35: Công ty Landmark là một công ty cổ phần mới thành lập cần số vốn ban đầu là 100 tỷ đồng.
Công ty dự định lựa chọn cơ cấu tài chính là phát hành 500.000 cổ phiếu thường, bán với giá là 120.000
đ/cổ phiếu, chi phí phát hành 20.000 đ/cổ phiếu và số vốn còn lại được huy động bằng cách phát hành
cổ phiếu ưu đãi để huy động trong nội bộ công ty với giá 50.000 đ/cổ phiêu và cổ tức là 11%/năm. Dự
kiến EBIT là 20 tỷ đồng. Hãy xác định mức độ bẩy tài chính (DFL) ở mức EBIT dự kiến trên. Biết thuế

suất thuế thu nhập DN là 25%
A. 1.65
B. 1.34
C. 1.24
D. 1.58

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top