tctuvan

New Member
Chia sẻ link tải miễn phí cho ae tài liệu ôn QTTC

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
1. Phân tích các tỷ số tài chính:
1.1. Tỷ số thanh toán
a) Tỷ số thanh toán hiện thời:
Tỷ số thanh toán
hiện thời =
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
Nợ ngắn hạn
* Tài sản lưu động, gồm: Tiền mặt, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu, tồn kho
* Nợ ngắn hạn, gồm : Các khoản phải trả, vay ngắn hạn, nợ tích lũy và các khoản nợ ngắn hạn khác.
b) Tỷ số thanh toán ngắn hạn:
Tỷ số thanh toán
ngắn hạn =
Tài sản ngắn hạn
Nợ ngắn hạn
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn từ tài sản ngắn hạn
c) Tỷ số thanh toán nhanh:
Tỷ số thanh toán
nhanh =
TS ngắn hạn – Tồn kho
Nợ ngắn hạn
Khả năng thanh toán nhanh nợ ngắn hạn từ các tài sản ngắn hạn có tính thanh khoản cao.
d) Tỷ số thanh toán bằng tiền:
Tỷ số thanh toán
bằng tiền =
TS ngắn hạn – (Tồn kho + Khoản sẽ thu)
Nợ ngắn hạn
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn từ các tài sản ngắn hạn tương đương tiền.
e) Tỷ số thanh toán bằng ngân lưu từ hoạt động kinh doanh
Tỷ số thanh toán bằng ngân
lưu từ HĐKD =
Ngân lưu từ hoạt động kinh doanh
Nợ ngắn hạn bình quân
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn bằng ngân lưu từ hoạt động kinh doanh
f) Tỷ số khoảng cách an toàn :
Tỷ số khoảng cách
an toàn =
Tiền mặt, tương đương
Chi phí bình quân ngày
Số ngày sản xuất được bảo đảm bằng tiền mặt hiện có của doanh nghiệp.
1.2. Các tỷ số về cơ cấu tài chính:
a) Tỷ số nợ :
Tỷ số nợ = Tổng nợ
Tổng tài sản
Tỷ số nợ = Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn
Tổng tài sản
* Tổng nợ, gồm: Các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn
* Nợ ngắn hạn, gồm : Các khoản phải trả, vay ngắn hạn, nợ tích lũy và các khoản nợ ngắn hạn khác.
* Nợ dài hạn, gồm : Nợ vay dài hạn của ngân hàng, nợ do phát hành trái phiếu, mua hàng trả chậm.
b) Khả năng thanh toán lãi vay:
Tỷ số thanh toán lãi
vay
=
Lợi tức trước thuế + Lãi vay
Lãi vay
Các tỷ số về hoạt động:
a) Vòng quay tồn kho:
Số vòng quay tồn
kho =
Giá vốn hàng bán
Tồn kho bình quân
Số ngày tồn kho = Số ngày trong năm (360)
Vòng quay tồn kho
*Tồn kho là nguyên vật liệu, chi phí dở dang và thành phẩm
b) Kỳ thu tiền bình quân:
Kỳ thu tiền bình quân = Các khoản phải thu x 360 ngày
Doanh thu thuần
*Doanh thu thuần Là doanh số bán ra của DN sau khi đã trừ các khoản giảm trừ như: Chiết khấu giảm g
trả lại và thuế doanh thu.
c) Vòng quay khoản phải thu:
Số ngày thu tiền = Số ngày trong năm (360)
Vòng quay phải thu
Vòng quay phải thu = Doanh số bán chịu
Phải thu bình quân
d) Vòng quay phải trả:
Số ngày trả tiền = Số ngày trong năm (360)
Vòng quay phải trả


Tải về xem đầy đủ ebook này nhé
Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top