daigai

Active Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN 1
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 2
DANH MỤC HÌNH VẼ 1
DANH MỤC BẢNG BIỂU 1
MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 2
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2
3.1. Khách thể nghiên cứu 2
3.2. Đối tượng nghiên cứu 2
4. Phạm vi nghiên cứu 2
5. Phương pháp nghiên cứu 2
6. Nhiệm vụ nghiên cứu 2
7. Đóng góp của đề tài 3
8. Cấu trúc khóa luận 3
CHƯƠNG 1 3
CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 3
1.1.1. Nghiên cứu về học tập dựa vào trải nghiệm trên thế giới 3
1.1.2. Nghiên cứu về học tập dựa vào trải nghiệm ở Việt Nam 8
1.2. Đặc điểm tâm lý HS THPT 9
1.3. Hoạt động dạy học trải nghiệm sáng tạo 10
1.3.1. Hoạt động dạy học 10
1.3.2. Khái niệm liên quan đến hoạt động dạy học dựa vào trải nghiệm sáng tạo 11
1.3.3. Quy trình tổ chức dạy học trải nghiệm 13
1.3.4. Đặc điểm của dạy học trải nghiệm 17
1.3.5. Vai trò của học sinh trong DHTNST 21
1.3.6. Vai trò của giáo viên trong DHTNST 22
1.4. Quan điểm vận dụng dạy học trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn hóa học ở trường THPT 23
1.4.1. Xu thế đổi mới và phát triển phương pháp dạy học trong các môn học nói chung hiện nay 23
1.4.2. Trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn hóa học 25
1.5 Thực trạng dạy học trong môn hóa học ở THPT hiện nay 30
1.5.3. Hình thức đánh giá/ kiểm tra tại trường THPT 33
1.5.4. Hứng thú học tập môn hóa học tại trường THPT 34
CHƯƠNG 2 37
THIẾT KẾ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG MÔN HÓA HỌC PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ 37
2.1 Vị trí, mục tiêu, quan điểm chương trình THPT nâng cao môn hóa học 37
2.1.1. Vị trí môn hóa học 37
2.1.2. Mục tiêu chương trình nâng cao THPT 37
2.1.3 Quan điểm phát triển chương trình THPT môn hóa học 38
2.2 Xây dựng hệ thống các vấn đề có thể cấu trúcthành đề tài DHTNST 40
2.3 Minh họa xây dựng gián án dạy học trải nghiệm sáng tạo phần hữu cơ trong chương trình hóa học THPT 44
2.3.1.Giáo án 1 44
2.3.2. Giáo án 2 51
2.3.3. Giáo án 3 58
2.4 Thiết kế công cụ và phương án đánh giá kết quả học tập của HS 64
2.5.1 Bộ công cụ đánh giá 64
2.5.2 Phương án đánh giá 64
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 66
KẾT LUẬN 66
KIẾN NGHỊ 66
Trong quá trình nghiên cứu, chúng tui nhận thấy để việc nghiên cứu hoạt động DHTNST và áp dụng PPDH này trong DH môn hóa học cần chú trọng đến một số vấn đề sau: 66
TÀI LIỆU THAM KHẢO 69
PHỤ LỤC 1 72
PHIẾU ĐIỀU TRA 72
PHỤ LỤC 2 77
PHIẾU THEO DÕI 77
PHỤ LỤC 3 79
CÁC PHIẾU HỌC TẬP 79
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 79
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 80
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 81
PHỤ LỤC 4 82
CÁC PHIẾU ĐÁNH GIÁ 82
PHIẾU ĐÁNH GIÁ 1 82
PHIẾU ĐÁNH GIÁ 2 85
PHỤ LỤC 5 88
HÌNH ẢNH MINH HỌA CÁC SẢN PHẨM HANDMAKE 88

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 đã nêu giải pháp cụ thể cho giáo dục phổ thông là “thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa từ sau năm 2015 theo định hướng phát triển năng lực học sinh, vừa đảm bảo tính thống nhất trong toàn quốc, vừa phù hợp với đặc thù mỗi địa phương”. Từ đó chương trình mới sau 2015 phải hướng tới phát triển các năng lực chung mà học sinh cần có trong cuộc sống như: năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, tìm kiếm và xử lí thông tin...nhằm phát triển năng lực, phẩm chất tư tưởng, ý chí, tình cảm, giá trị, kỹ năng sống và những năng lực chung cần có của con người mới ở xã hội hiện đại, kết hợp hài hòa giữa “dạy chữ” và “dạy người”. Điều này nghĩa là cần tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng tăng cường sự trải nghiệm, nhằm phát huy tính sáng tạo cho học sinh, tạo ra các môi trường khác nhau để học sinh được trải nghiệm nhiều nhất, đồng thời là sự khởi nguồn sáng tạo, biến những ý tưởng sáng tạo của học sinh thành hiện thực để các em thể hiện hết khả năng sáng tạo của mình.
Hóa học là một ngành khoa học thực nghiệm, các kiến thức Hóa học là một chuỗi có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và được phát hiện trong quá trình trải nghiệm thực tế. Vì vậy, việc lồng ghép các hoạt động thực nghiệm vào trong dạy học giúp cho việc tiếp thu kiến thức của HS được hiệu quả hơn.
Trên thế giới, việc tổ chức hoạt động học tập dựa vào trải nghiệm trong dạy học đã được nghiên cứu áp dụng trong một số lĩnh vực đào tạo dành cho sinh viên các trường đại học, bước đầu đã tác động tích cực đến người học, mang lại kết quả cao.
Ở Việt Nam, các công trình nghiên cứu về học tập dựa vào trải nghiệm trong dạy học các môn học còn hạn chế. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo mới chỉ được tổ chức dưới dạng các hoạt động tập thể ngoài giờ lên lớp tại một số trường phổ thông mà chưa được áp dụng tổ chức cho các môn học cụ thể.
Chính vì vậy, tui lựa chọn đề tài “Tổ chức hoạt động dạy học trải nghiệm sáng tạo phần hữu cơ trong chương trình hóa học THPT”.
2. Mục đích nghiên cứu
- Đề xuất nội dung và quy trình dạy học môn hóa học theo tiếp cận dạy học trải nghiệm sáng tạo cho HS bậc THPT, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn hóa học trong trường THPT.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
- Quá trình dạy học theo tiếp cận trải nghiệm trong dạy học môn hóa học phần hữu cơ cho HS THPT nhằm góp phần nâng cao kết quả học tập.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
- Mối quan hệ giữa nội dung và hoạt động dạy học trải nghiệm trong dạy học môn hóa học phần hữu cơ cho HS THPT.
4. Phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng khảo sát: Đề tài tiến hành điều tra thực trạng về dạy học dựa vào trải nghiệm trong dạy học môn hóa học phần hóa học hữu cơ cho HS THPT Nguyễn Thị Minh Khai – Từ Liêm - Hà Nội và HS trường THPT Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.
- Phạm vi nghiên cứu: Phần hóa học hữu cơ ở chương trình THPT.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thu thập, phân tích tài liệu.
- Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi.
- Phương pháp thống kê, xử lý số liệu.
6. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Xây dựng cơ sở lý luận về DHTNST trong dạy học môn Hóa học THPT.
- Điều tra thực trạng việc dạy học môn Hoá học THPT.
- Phân tích nội dung phần hữu cơ trong chương trình hoá học nâng cao bậc THPT.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top