uyen_0403

New Member
Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tổ chức công tác kế toán TSCĐ và tình hình trang bị sử dụng TSCĐ trong xí nghiệp giầy Kiêu Kỵ
2
1.1.1.1. Kh¸i niÖm:
TSC§ lµ nh÷ng tµi s¶n cã h×nh th¸i vËt chÊt(TSC§HH) hoÆc kh«ng cã 
h×nh th¸i vËt chÊt(TSC§VH) do doanh nghiÖp n¾m gi÷ ®Ó sö dông cho ho¹t 
®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, cung cÊp dÞch vô hoÆc cho ®èi t­îng kh¸c thuª 
phï hîp víi tiªu chuÈn ghi nhËn TSC§.
1.1.1.2. Tiªu chuÈn ghi nhËn TSC§:
Mét  tµi  s¶n  ®­îc  ghi  nhËn  lµ  TSC§  th×  ph¶i  tho¶  m·n  ®Þnh  nghÜa  vÒ 
TSC§ vµ 04 tiªu chuÈn sau:
- Ch¾c ch¾n thu ®­îc lîi Ých kinh tÕ trong t­¬ng lai do tµi s¶n ®ã mang 
l¹i;
- Nguyªn gi¸ tµi s¶n ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy;
- Thêi gian sö dông ­íc tÝnh trªn 1 n¨m; 
- Cã ®ñ tiªu chuÈn gÝa trÞ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.
1.1.1.3. §Æc ®iÓm chung cña TSC§:
-  TSC§  tham  gia  vµo  nhiÒu  chu  kú  SXKD  vµ  gi÷  nguyªn  h×nh  th¸i 
hiÖn vËt ban ®Çu(®èi víi TSC§HH) trong qu¸ tr×nh sö dông.
- Trong qu¸ tr×nh sö dông, TSC§ bÞ hao mßn dÇn vÒ mÆt gi¸ trÞ.
1.1.2. VÞ trÝ, vai trß cña TSC§:
TSC§ lµ t­ liÖu s¶n xuÊt t¹o nªn vËt chÊt kü thuËt cña nÒn kinh tÕ quèc 
d©n. TSC§ gi÷ vai trß ®Æc biÖt quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n 
phÈm. §èi víi doanh nghiÖp TSC§ lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó gi¶m nhÑ søc lao 
®éng  vµ  n©ng  cao  n¨ng  suÊt  lao  ®éng,  nã  thÓ  hiÖn  c¬  së  vËt  chÊt  kü  thuËt, 
tr×nh ®é c«ng nghÖ, n¨ng lùc cña ®¬n vÞ. ViÖc më réng quy m« TSC§, n©ng 
cao  hiÖu  qu¶  trong  qu¸  tr×nh  sö  dông  TSC§  gãp  phÇn  t¨ng  c­êng  hiÖu  qu¶ 
trong  qu¸  tr×nh  SXKD  lµ  mèi  quan  t©m  chung  cña  c¸c  doanh  nghiÖp  trong 
nÒn kinh tÕ quèc d©n. §iÒu ®ã ®Æt ra yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý TSC§ 
ngµy cµng cao vµ nhÊt thiÕt ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§ trong 
c¸c doanh nghiÖp.
1.1.3. Yªu cÇu qu¶n lý TSC§:
- Ph¶i tÝnh, to¸n c©n nh¾c lü l­ìng hiÖu qu¶ cña TSC§ trong qu¸ tr×nh 
chuÈn bÞ ®Çu t­.
- Ph¶i x¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng ghi TSC§: ®èi t­îng ghi TSC§ ph¶i lµ 
lµ  tõng  TSC§  cã  kÕt  cÊu  ®éc  lËp  vµ  chØ  cã  mét  c«ng  dông  nhÊt  ®Þnh.  ViÖc 
Tài sản cố định(TSCĐ) là tư liệu sản xuất tạo nên vật chất kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân. TSCĐ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất tạo
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
 
Top