amye_lht

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Mục lục

Phần 1: Mở đầu 6
1-1:Lý do chọn đề tài 6
1-2: Mục đích thực hiện đề tài 6
1-3: Nội dung thực hiện đề tài: 7
1-4: Phương pháp thực hiện đề tài. 7
1-5: Cấu trúc đồ án. 7
Phần 2: nội dung 8
Chương 1: Khái quát thiết bị vận tải liên tục và trạm phân loại sản phẩm. 8
1-1: Đặc điểm của thiết bị vận tải liên tục và trạm phân loại sản phẩm. 8
1-2: Cấu tạo và thông số kỹ thuật của băng tải 8
1-3: Phân loại thiết bị vận tải liên tục và trạm phân loại sản phẩm 9
1-3-1:phân loại thiết bị vận tải liên tục 9
1-3-2: Phân loại trạm phân loại sả phẩm 10
1-4:ứng dụng của thiết bị vận tải liên tục và trạn phân loại sản phẩm 10
Chương 2 : Hệ truyền động trạm phân loại sản phẩm 11
2-1: Khái quát hệ truyền động điện. 11
2-1-1: Bộ biến đổi 11
2-1-2: Động cơ điện 11
2-1-3: Khâu truyền lực 11
2-1-4: Cơ cấu sản xuất hay cơ cấu làm việc 12
2-1-5: Khối điều khiển 12
2-2: Yêu cấu đối với hệ truyền động băng tải trạm phân loại sản phẩm. 12
2-3: Công suất động cơ truyền động thiết bị vận tải liên tục 13
Chương3: Trang bị điện cho trạm phân loại sản phẩm 17
3-1: Khái quát 17
3-1-1:Khống chế điều khiển bằng các phần tử có tiếp điểm 17
3-1-2: Khống chế điều khiển bằng các phần tử không tiếp điểm 18
3-1-3: Khống chế điều khiển bằng PLC 18
3-1-4: Khống chế điều khiển bằng khí nén 18
3-2: Hệ thống điều khiển điện-khí nén 19
3-2-1: Các phần tử điện 21
3-2-2: Các phần tử khí 24
Tỏc động theo cỏch hướng dẫn cụ thể 30
3-3: Hệ thống điều khiển PLC 32
3-3-1: Cấu trúc phần cứng của PLC. 33
3-3-2: Cấu trỳc phần cứng của PLC S7-300 34
3-3-3: Cỏc module PLC S7-300 35
3-3-4: Vũng quột chương trỡnh: 39
3-3-5: Ngụn ngữ lập trỡnh 40
Chương 4: tính chọn mô hình trạm phân loại sản phẩm 41
4-1: Mô hình 41
4-2: Tính chọn động cơ băng tải 42
4-2-1: Tính chọn động cơ băng tải truyền động chính (băng tải nằm ngang) 42
4-2-2: Tính chọn động cơ băng tải truyền động phụ 43
4-3: Tính chọn cảm biến 44
4-3-1: Khái quát cảm biến quang điện tử lôgic mờ: 45
4-3-2: Nguyên lý cảm biến : 45
4-3-3: Bộ so sánh màu và các công cụ đo màu đúng 46
4-3-4: Các thuật toán cảm nhận màu 46
4-3-5: Đặc điểm của bộ cảm biến : 47
4-4: Tính chọn van đảo chiều 47
4-5: Xây dựng mạch điện- khí nén 48
4-5-1:Sơ đồ mạch khí nén với một xi lanh 48
4-5-2:Sơ đồ mạch điện điều khiển với một xi lanh 49
4-6: Chương trình điều khiển PLC 49
4-6-1: kết nối phần cứng 49
4-6-2:Gán địa chỉ 50
4-6-3: Viết chương trình 50
4-7: Bài tập ứng dụng 50
Phần 3: Kết luận 52
3.1 Kết luận: 52
3.2 Kiến nghị 53
Tài liệu tham khảo 54

Danh mục hình

Chương 2 : 11
Hình 2-1 :Sơ đồ tính toán lực của băng tải 16
Chương 3: 17
Hình: 2-2: Sơ đồ hệ thống diều khiển 19
Hình 2-3: Các phần tử của mạch điều khiển 19
Hình 2-4: Hệ thống lắp ráp điện khí nén 20
Hình 2-5: Các phần tử điện 23
Hình 2-6: Ký hiệu cửa nối van 26
Hỡnh 2-7: ký hiệu của van đảo chiều 5/2 26
Hỡnh 2-8: Cỏch gọi tờn và ký hiệu của một số van đảo chiều: 27
Hỡnh 2-9: Tỏc động bằng tay 28
Hỡnh 2-10: Tỏc động bằng khớ nộn 29
Hỡnh 2--11: Tỏc động bằng cơ 29
Hỡnh 2-12: Tỏc động bằng nam chõm điện: 30
Hỡnh 2-13: Cỏc loại xilanh 31
Hỡnh 2-14 : Cấu hỡnh một thanh rack của một trạm PLC S7-300 35
Hỡnh 2-15: Một số CPU của PLC S7-300. 36
Hỡnh 2-16: Vũng quột chương trỡnh 39
Chương 4: 41
Hình 4.1 : Mô hình trạm phân loại sản phẩm theo màu sắc 41
Hình 4.2: Mô hình mạch của bộ cảm biến 45
Phần 1: Mở đầu
1-1:Lý do chọn đề tài
Sự phát triển của khoa học-công nghệ đã làm cho hệ thống điều khiển trong công nghiệp và đời sống phát triển.Do đó đã nâng cao năng suất lao động và hạn chế sức lâo động của con người.Cùng với nó hệ thống tự động hoá quá trình sản xuất ngày càng được sử dụng, ứng dụng rất rộng rãi trong các nhà máy xí nghiệp.
Tự động hoá trong công nghiệp sẽ cho ra nhiều sản phẩm hơn ,chất lượng tốt hơn Đồng thời đòi hỏi sự hoat động của nó phải chính xác cao hơn và an toàn hơn.Trong đó điều khiển điện khí nén và lập trình PLC ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn, phổ biến hơn ở trong các quá trình sản xuất và tự động hoá.
Để giúp chúng em hiểu sâu hơn, kỹ hơn về tự động hóa trong quá trình sản xuất và để trang bị cho chúng em những kiến thức cơ bản về điều khiển điện -khi nén và PLC thì Nhà trường các thầy cô khoa điện đã tạo điều kiện giao cho chúng em thực hiện đồ án môn học với đề tài:”tính toán thiết kế trang bị điện mô hình điều khiển trạm phân loại sản phẩm dùng điện -khí và plc s7 300”
1-2: Mục đích thực hiện đề tài
-Thực hiện đề tài môn học là chúng em đã hoàn thành một xong một trong những nội dung theo yêu cầu chương trình đào tạo của nhà trường.
-Khi thực hiện đề tài này chúng em đẫ hiểu biết rõ hơn về yêu cầu thực tế của công nghệ phân loại sản phẩm nói chung và của quá trình sản xuất tự động hoả nói riêng.
- Khi thực hiên đề tài này em hi vọng mình sẽ lĩnh hội được nhiều hơn ,hiểu sâu hơn và củng cố thêm những kiến thức cơ bản về tự động hoá PLC, điều khiển điện- khi nén và những kiển thức về các môn học khác...


1-3: Nội dung thực hiện đề tài:
Với đề tài em được giao thì nội dung mà em thực hiện nhằm đề cập đến các cơ sở lý thuyết, cơ sở thực tiễn của đề tài đó là:
- Khái quát về thiết bị vận tải liên tục và trạm phân loại sản phẩm.
-Hệ truyền động của trạm phân loại sản phẩm.
-Trang bị điện cho trạm phân loại sản phẩm
-Tính toán thiết kế và mô hình trạn phân loại sản phẩm...
1-4: Phương pháp thực hiện đề tài.
Với yêu cầu của đề tài như trên thì để thực hiện được đề tài em đã áp dụng các phương pháp sau.
-phương pháp quan sát: Quan sát trên mô hình.
- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu ,tìm hiểu, tham khảo sách báo, đọc tài liệu và tra cứu mạng internet.
- Phương pháp tính toấn: Tính toán lựa chọn thiết kế đề tài.
-Phương pháp tham khảo tư vấn...
1-5: Cấu trúc đồ án.
Cấu trúc đồ án gôm có 3 phần:
Phần 1:Mở đầu.
Phần 2: Nội dung
Phần 2 gồm 4 chương.
Chương 1: Khái quát thiết bị vận tải liên tục và trạm phân loại sản phẩm.
Chương 2:Hệ truyền động của trạm phân loại sản phẩm.
Chương 3: Trang bị điện cho trạm phân loại sản phẩm.
Chương 4: Tính chọn thiết kế mô hình trạm phân loai sản phẩm.
Phần 3:Kết luận.
3-3-5: Ngôn ngữ lập trình
Các loại PLC thường có nhiều ngôn ngữ lập trình nhằm phục vụ các đối tượng khác nhau. PLC S7300 có 3 ngôn ngữ lập trình cơ bản như sau :
- Liệt kê lệnh (STL): đây là dạng ngôn ngữ thông thường của máy. Một chương trình được ghép bởi nhiều câu lệnh theo một thuật toán nhất định, mỗi lệnh chiếm một hàng và đều có cấu trúc chung là : tên lệnh + thuật toán.
- Dạng hình thang(LAD): đây là dạng ngôn ngữ đồ hoạ thích hợp với đối tượng quen thiết kế mạch điều khiển logic .
- Dạng hình khối (FBD): đay là dạng ngôn ngữ đồ hoạ thích hợp với đối tượng quen thiết kế mạch điều khiển số.
Một chương trình viết trên LAD hay FBD có thể chuyển sang dạng STL nhưng ngược lại thì không, trong STL có nhiều lệng nhưng LAD và FBD không có. Như vậy STL là ngôn ngữ phát triển nhất trong 3 loại ngôn ngữ lập trình cho S7-300.

Phần 2: nội dung
Chương 1:
Khái quát thiết bị vận tải liên tục và trạm phân loại sản phẩm.
1-1: Đặc điểm của thiết bị vận tải liên tục và trạm phân loại sản phẩm.
Thiết bị vận tải liên tục thường dùng để vận chuyển thể hạt, cục kích thước nhỏ, chuyên chở các chi tiết ở dạng thành phẩm và bán thành phẩm,chở hàng khách theo một cung đường nhất định, không có trạm dừng giữa đường.
Khâu cuối cùng của quá trình vận tải liên tục là trạm phân loại sản phẩm.ở dây sản phẩm được phân loại theo yêu cầu công nghệ và được đưa đến trạm đóng gói.
Như vậy trạm phân loại sản phâm là một bộ phận của quá trình vận tải liên tục sử dụng trong công nghiệp
1-2: Cấu tạo và thông số kỹ thuật của băng tải
Băng tải là thiết bị vận tải liên tục để chuyên chở hàng ,hay theo mặt phẳng nghiêng(góc nghiêng không lớn hơn 30 độ)
Kết cấu của một băng tải bao gồm :
-Băng tải chở hàng di chuyển trên một con lăn đỡ .
-Các con lăn nắp trên một khung làm giá đỡ .
-Truyền động băng tải nhờ hai tang :
+Tang chủ động .
+Ttang thụ động .

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 
Last edited by a moderator:

Các chủ đề có liên quan khác

Top