daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
ỤC LỤ
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU................................................. v
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU.............................................................................. vi
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ.............................................................vii
MỞ ĐẦU.................................................................................................................... 1
1.Mục đích nghiên cứu và lý do chọn đề tài............................................................... 1
2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi áp dụng............................................................. 1
2.1. Đối tượng nghiên cứu .......................................................................................... 1
2.2. Phạm vi áp dụng .................................................................................................. 2
2.3. Áp công cụ thể..................................................................................................... 2
3. Ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn của đề tài......................................................... 2
3.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài................................................................................. 2
3.2. Tính thực tiễn của đề tài ...................................................................................... 2
4. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................ 2
5. Cấu trúc của luận văn.............................................................................................. 2
Chƣơng 1 .TỔNG QUAN CÁC CHỈ TIÊU TIN CẬY VÀ CÁC PHƢƠNG
PHÁP TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN NÓI CHUNG
VÀ ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN NÓI RIÊNG ..................................... 4
1.1. Khái niệm chung về độ tin cậy của hệ thống điện............................................... 4
1.1.1. Hệ thống điện và các phần tử............................................................................ 4
1.1.2. Độ tin cậy của các phần tử hệ thống cung cấp điện............................................ 4
1.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá độ tin cậy của hệ thống cung cấp điện............................. 6
1.2. Các biện pháp nâng cao độ tin cậy của hệ thống cung cấp điện............................ 9
1.2.1. Đặc điểm của hệ thống điện về mặt độ tin cậy................................................... 9
1.2.2. Các biện pháp chung nâng cao độ tin cậy hệ thống điện.................................... 9
1.2.3. Các biện pháp thực hiện để nâng cao độ tin cậy hệ thống điện.......................... 9
1.2.4. Nghiên cứu biện pháp nâng cao ĐTC CCĐ trong phạm vi luận văn ............... 11
1.3. Tổng quan về các phương pháp tính toán độ tin cậy cung cấp điện.................... 11
1.3.1. Phương pháp không gian trạng thái.................................................................. 11
1.3.2. Phương pháp mô phỏng Monte - Carlo ............................................................ 11
1.3.3. Phương pháp đồ thị - giải tích .......................................................................... 12
1.3.4. Phương pháp cây hỏng hóc............................................................................... 12
Chƣơng 2. PHƢƠNG PHÁP ĐỒ THỊ - GIẢI TÍCH ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN
CẬY CUNG CẤP ĐIỆN CỦA TỪNG NÚT PHỤ TẢI ................................ 14
2.1. Đặt vấn đề ............................................................................................................ 14
2.2. Mô hình bài toán và cơ sở phương pháp tính ...................................................... 15
2.2.1. Mô tả bài toán ................................................................................................... 15
2.2.2. Mô hình nguồn và phụ tải................................................................................. 15
2.2.3 Mô hình sơ đồ lưới điện theo ĐTC................................................................... 17
2.2.4. Các ma trận cấu trúc ......................................................................................... 18
2.2.4.1. Ma trận liên hệ giữa các khu vực F (nxn)...................................................... 18
2.2.4.2. Ma trận đường nối D(nxn)............................................................................. 18
2.2.4.3. Ma trận liên hệ giữa nguồn chính S với các khu vực khi có một khu vực bị sự
cố As(nxn) ....................................................................................................... 19
2.2.4.4. Ma trận ảnh hưởng thiết bị phân đoạn C(i, j) và Rpd(i, j) .............................. 19
2.3. Tính toán độ tin cậy cung cấp điện..................................................................... 21
2.3.1. Lưới điện hình tia không có nguồn dự phòng .................................................. 21
2.3.2. Lưới điện hình tia có nguồn dự phòng.............................................................. 22
2.4. Ví dụ ứng dụng tính toán độ tin cậy cung cấp điện ............................................. 24
2.4.1. Sơ đồ và số liệu ban đầu ................................................................................... 24
2.4.2. Tính toán độ tin cậy xét với các điều kiện khác nhau ...................................... 27
2.4.2.1. Tính toán ĐTC không xét tới nguồn dự phòng ............................................. 27
2.4.2.2. Tính toán ĐTC có xét tới các nguồn dự phòng ............................................. 31
2.5. Kết luận chương 2................................................................................................ 33
Chƣơng 3. TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ XÁC LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY
CUNG CẤP ĐIỆN CHO CÁC PHỤ TẢI THUỘC LỘ 372 E6.8 THÁI
NGUYÊN .......................................................................................................... 35
3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội........................................................................ 35
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên:............................................................................................ 35
3.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội .................................................................................... 35
3.2. Đặc điểm lưới điện tỉnh Thái Nguyên ................................................................. 35
3.2.1. Đường dây 110kV: .......................................................................................... 35
3.2.2. Trạm 110kV...................................................................................................... 37
3.2.3. Lưới trung áp: ................................................................................................... 38
3.3. Giới thiệu một số chương trình tính toán chế độ xác lập .................................... 41
3.3.1. Phần mềm PSS/ADEPT.................................................................................... 41
3.3.2. Phần mềm PSS/E ( Power Sytem Simulato for Engineering) .......................... 41
3.3.3. Phần mềm CONUS:.......................................................................................... 42
3.3.4. Ứng dụng phần mềm CONUS tính toán chế độ xác lập lộ 372E6.8 ................ 43
3.3.4.1. Cơ sở tính toán............................................................................................... 43

3.3.4.2. Các số liệu ban đầu (nhập vào chương trình CONUS) ................................. 43
3.3.4.3.Kết quả tính toán............................................................................................. 51
3.4. Ứng dụng phương pháp đồ thị giải tích tính toán độ tin cậy cung cấp điện cho các
phụ tải thuộc xuất tuyến 372E6.8. .......................................................................... 54
3.4.1. Cơ sở của phương pháp .................................................................................... 54
3.4.2.Các số liệu tính toán khác.................................................................................. 57
3.4.3. Tính toán độ tin cậy xét với các điều kiện khác nhau ...................................... 57
3.5. Nghiên cứu ảnh hưởng lựa chọn vị trí đặt TBPĐ................................................ 70
3.5.1. Đặt vấn đề ......................................................................................................... 70
3.5.2.Các số liệu tính toán........................................................................................... 70
3.5.3. Tính toán độ tin cậy xét với các điều kiện khác nhau ...................................... 73
3.6. Kết luận chương 3................................................................................................ 85
KẾT LUẬN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ ......................................................................
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................

MỞ ĐẦU
1.Mục đích nghiên cứu và lý do chọn đề tài
Trong giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hoá đất nước ta hiện nay, nhu cầu
điện năng trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, sinh hoạt, nông
nghiệp...luôn luôn không ngừng tăng lên và nó ngày càng đóng vai trò không thể
thiếu trong nên kinh tế quốc dân.
Nền kinh tế quốc dân ngày càng phát triển, tốc độ công nghiệp hóa tăng nhanh,
do đó ngày càng đòi hỏi nhiều năng lượng điện. Điều đó đặt ra cho hệ thống cung cấp
một nhiệm vụ khó khăn là vừa phải thỏa mãn lượng điện năng tiêu thụ, vừa phải đảm
bảo các tiêu chuẩn chất lượng điện năng pháp định và độ tin cậy hợp lý. Đó là một
nhiệm vụ hết sức khó khăn, trong đó việc nâng cao độ tin cậy ở lưới cung cấp điện có
ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng điện năng và chỉ tiêu kinh tế của toàn bộ hệ thống
cung cấp điện.
Độ tin cậy cung cấp điện (ĐTC CCĐ) là một trong những chỉ tiêu quan trọng để
đánh giá chất lượng điện năng. Nếu các chỉ tiêu về điện áp, tần số được đảm bảo
nhưng điện năng không được cung cấp liên tục thì không những không đưa lại hiệu
quả kinh tế mà còn gây thiệt hại, ảnh hướng lớn đến các hoạt động và an sinh xã hội.
Chính vì vậy ngành điện cần có phương pháp tính toán thích hợp để đánh giá độ
tin cậy cung cấp điện.
Với đề tài: “Tính toán phân tích độ tin cậy của hệ thống cung cấp điện và
đánh giá hiệu quả của các thiết bị phân đoạn ” luận văn mong muốn đóng góp một
phần nhỏ những tìm tòi nghiên cứu của mình vào việc tính toán đánh giá độ tin cậy
cung cấp điện, nhằm đảm bảo yêu cầu sử dụng điện tin cậy cho từng hộ tiêu thụ điện.
2. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi áp dụng
2.1. Đối tƣợng nghiên cứu
Nghiên cứu lưới điện phân phối (LĐPP) có sơ đồ phức tạp (hình tia, lưới kín vận
hành hở), xét đến các nguồn dự phòng, các phương tiện đóng cắt tự động loại trừ
sự cố

2.2. Phạm vi áp dụng
Kết quả nghiên cứu nhằm áp dụng vào thực tế các LĐPP của Việt Nam.
2.3. Áp công cụ thể
Dự kiến áp dụng phương pháp nghiên cứu tính toán với lộ 372E6.8 thuộc sơ
đồ lưới điện của điện lực Thái nghuyên.
3. Ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn của đề tài
3.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài
- Luận văn đi sâu nghiên cứu, phát triển phương pháp đồ thị giải tích tính ĐTC
CCĐ nhằm xét đến hiệu quả của các thiết bị đóng cắt tự động loại trừ nhanh sự cố,
nâng cao độ tin cậy cho hệ thống.
- Nghiên cứu, khai thác phần mềm CONUS để phân tích hiện trang LĐPP và
đánh giá độ tin cậy cung cấp điện cho một số sơ đồ thực tế.
3.2. Tính thực tiễn của đề tài
Các kết quả nghiên cứu trong đề tài có thể ứng dụng đối với việc đánh giá độ tin
cậy cung cấp điện cho từng hộ cụ thể của lưới điện phân phối Thành Phố Thái
Nguyên.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Kết hợp phương pháp nghiên cứu với tính toán kiểm tra cụ thể cho lưới điện thực
tế.
- Phương pháp giải tích kết hợp với phương pháp phân chia sơ đồ khu vực để tính
toán.
- So sánh định lượng hiệu quả nâng cao ĐTC CCĐ khi nâng cấp các dao cách li
(DCL) thành DCL tự động hay máy cắt (MC), lưới có và không có nguồn dự phòng,
từ đó đưa ra kết luận về hiệu quả các giải pháp nâng cao ĐTC cung cấp điện.
5. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, luận văn gồm 3 chương:
Chƣơng 1: Tổng quan các chỉ tiêu tin cậy và các phương pháp tính toán độ tin cậy
của hệ thống điện nói chung và độ tin cậy cung cấp điện nói riêng.

Chƣơng 2: Phương pháp đồ thị - giải tích để đánh giá độ tin cậy cung cấp điện của
từng nút phụ tải.
Chƣơng 3: Tính toán chế độ xác lập và đánh giá độ tin cậy cung cấp điện cho các
phụ tải thuộc lộ 372E6.8 Thái Nguyên.
3.3. Giới thiệu một số chƣơng trình tính toán chế độ xác lập
3.3.1. Phần mềm PSS/ADEPT.
PSS/ADEPT (The power system simulator/advanced distribution engineering
productivity tool) của hãng Shaw power technologies.
Phần mềm này ứng dụng cho việc tính toán và vận hành lưới điện phân phối,
có thể sử dụng các modul tính toán của PSS/ADEPT đã giảm được tổn thất điện năng
xuống mức thấp.
PSS/ADEPT sử dụng trong LĐPP có các chức năng sau:
- Tính toán phân bố công suất ( laod flow)
- Tối ưu hoá việc lắp đặt tụ bù
- Tính toán các thông số của đường dây
- Tính toán phân tích độ tin cậy trên lưới điện
Hiện nay, Tập đoàn điện lực Việt Nam đã mua phần mềm này và đưa vào tính
toán cho lưới điện phân phối.
3.3.2. Phần mềm PSS/E ( Power Sytem Simulato for Engineering)
Chương trình PSS/E là chương trình phân tích, tính toán hệ thống điện của tập
đoàn PTI ( POWER TECHNOLOGIES INTERNATIONAL) của Mỹ.
Từ khi ra đời phiên bản đầu tiên năm 1976, chương trình đã trở thành phần
mềm thương mại, được sử dụng nhiều nhất trong các phần mềm tính toán lưới
điện.Chương trình PSS/E là bộ chương trình tích hợp mô phỏng hệ thống điện trên
máy tính. Cho phép nghiên cứu về mạng lưới truyền dẫn và các đặc tính của máy phát
trong cả chế độ tĩnh và chế độ động. Có thể khai thác chương trình trên các phương
diện chính sau: Tính toán tối ưu hoá trào lưu công suất; nghiên cứu các loại sự cố đối
xứng và không đối xứng; tính toán dòng điện ngắn mạch, ổn định và các chế độ bù
trong hệ thống điện; mô hình động mô phỏng quá trình quá độ điện cơ.
Phương pháp tính toán: Sử dụng phương pháp Gauss – Seidel.
Ưu điểm: Thể hiện kết quả tính toán dưới dạng bảng hay dạng sơ đồ lưới điện;
có thể thay đổi thông số khi thay đổi phụ tải trong từng xuất tuyến hay cả lưới điện;
có thể mở rộng sơ đồ một cách dễ dàng theo sự phát triển của lưới điện từ đó có thể

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top