Download miễn phí Tìm hiểu về Sở tài nguyên và môi trường Hà Nội

CHƯƠNG 1: VÀI NÉT CHUNG VỀ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 3

I. Qúa trình hình thành và phát triển của Sở Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội 3

1.Trước năm 1954 3

2. Sau năm 1954 4

2.1 Trước năm 1985 4

2.1.1 Sở Địa Chính Hà Nội 4

2.1.2 Sở Quản thủ điền thổ: 5

2.2 Sau năm 1985 6

II. Chức năng, nhiệm vụ của Sở 8

1.Chức năng 8

2. Nhiệm vụ 8

3.Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể trong từng lĩnh vực 10

3.1 Về đất đai 10

3.2 Về tài nguyên nước 12

3.3 Về tài nguyên khoáng sản 12

3.4 Về môi trường 13

3.5 Về khí tượng thủy văn 14

3.6 Về đo đạc và bản đồ 15

4. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở 15

4.1 Lãnh đạo Sở 15

4.2 Cơ cấu tổ chức thuộc Sở 16

4.2.1 Các phòng chuyên môn nghiệp vụ 16

4.2.3 Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở 16

III. Chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Sở 16

1.Phòng đăng ký thống kê 17

2.Thanh tra 17

3. Văn phòng Sở 19

CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2008 20

I. Những kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2008 20

1.Về các văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 20

2.Về công tác cải cách hành chính 21

3.Về lĩnh vực tài nguyên đất 22

3.1 Công tác lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất 22

3.2 Công tác giao đất, cho thuê đất 23

3.3 Công tác thực hiện các công trình trọng điểm của thành phố 23

3.4 Công tác xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính để quản lý đất đai chặt chẽ theo pháp luật quy định 23

3.5 Kết quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất 24

3.6 Công tác tiếp dân, thanh tra, xử lý vi phạm về tài nguyên và môi trường 24

4.Công tác quản lý nguồn tài nguyên nước, khí tượng thủy văn 25

5.Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản 25

6.Công tác bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường 26

II. Đánh giá và nguyên nhân tồn tại 27

CHƯƠNG 3: CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2009 28

1.Về các văn bản quy phạm pháp luật 28

2.Về công tác chuẩn bị quỹ đất tái định cư 29

3.Rà soát các dự án 29

4.Về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 29

5.Về công tác khai thác tiềm lực từ đất 29

6.Về công tác quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố 30

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ketnooi -


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của văn phòng, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố Hà Nội, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã làm công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường
Quản lý tài chính,t ài sản thuộc Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố Hà Nội
Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường, thống kê, báo cáo tình hình quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường tại địa phương theo quy định của pháp luật
Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thành phố Hà Nội giao hay theo quy định của pháp luật
3.Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể trong từng lĩnh vực
3.1 Về đất đai
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để trình UBND thành phố Hả Nội, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt
Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do UBND cấp huyện trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được phê duyệt
Tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất
Thực hiện việc ký hợp đồng thuê đất, thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật
Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất, việc đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất, lập và chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng hệ thống thong tin đất đai của thành phố Hà Nội.
Chủ trì xác định giá đất, gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi trình UBND thành phố Hà Nội quy định giá đất định kỳ hàng năm tại địa phương phù hợp với khung giá đất do chính phủ ban hành, đề xuất việc giải quyết các trường hợp vướng mắc về giá đất, tổ chức thực hiện điều tra, tổng hợp và cung cấp thông tin, dữ liệu về giá đất.
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật
Tổ chức thực hiện kiểm tra việc thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, phát triển quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất
Tổ chức, quản lý hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai thành phố, tổ chức phát triển quỹ đất và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện và tổ chức phát triển quỹ đất trực thuộc UBND thành phố Hà Nội
3.2 Về tài nguyên nước
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
Tổ chức thẩm định các đề án, dự án về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, chuyển nước giữa các lưu vực song thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố Hà Nội
Tổ chức thực hiện việc xác định ngưỡng giới hạn khai thác nước đối với các sông, các tầng chứa nước, các khu vực trữ nước, các khu vực hạn chết khai thác nước, kế hoạch điều hòa, phân bổ tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
Tổ chức thẩm định hồ sơ gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất theo thẩm quyền, thực hiện việc cấp phép và thu phí, lệ phí về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật, thanh tra, kiểm tra các hoạt động về tài nguyên nước quy định trong giấy phép
Tổ chức thực hiện công tác điều tra cơ bản, kiểm kê, thống kê, lưu trữ số liệu tài nguyên nước trên địa bàn, tổ chức quản lý, khai thác công trình quan trắc tài nguyên nước do thành phố Hà Nội đầu tư xây dựng.
Tổ hợp tình hình khai thácm, sử dụng nước, các nguồn thải vào nguồn nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt
Hướng dân, kiểm tra việc trám lấp giếng không sử dụng theo quy định của pháp luật
Tham gia tổ chức phối hơp liên ngành của Trung ương, thường trực tổ chức phối hợp liên ngành của địa phương về quản lý, khai thác, bảo vệ nguồn nước lưu vực sông
3.3 Về tài nguyên khoáng sản
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, xác định các khu vực đấu thầu thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội, đề xuất với UBND thành phố Hà Nội các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản.
Tổ chức thẩm đinh đề án thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn, tham gia xây dựng quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND thành phố Hà Nội
Tổ chức thẩm định hồ sơ về việc cấp, gia hạn, thu hồi, trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản, cho phép chuyển nhượng,cho phép tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản trong trường hợp được thừa kế và các đề án đóng cửa mỏ thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố Hà Nội
Tổ chức thẩm định báo cáo thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố Hà Nội
Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản của các tổ chức, cá nhân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về hoạt động khoáng sản và xử lý hay kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật về khoáng sản theo quy định của pháp luật
Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu về thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng và than bùn, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt và định kỳ báo cáo Bộ Tài Nguyên và Môi trường
3.4 Về môi trường
Tổ chức đánh giá hiện trạng môi trương tại địa phương theo định kỳ, điều tra, xác định khu vực môi trường bị ô nhiễm, lập danh sách các cơ sở gây...

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top