Download miễn phí Luận văn Tìm hiểu tính tích cực học tập môn tâm lý học đại cương của sinh viên hệ đại học trường đại học Trà Vinh

1 TLỜI CAM ĐOAN1 T.3

1 TLỜI CẢM ƠN1 T.4

1 TMỤC LỤC1 T .5

1 TDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT1 T .7

1 TMỞ ĐẦU1 T.8

1 T1. Lí do chọn đề tài1 T.8

1 T2. Mục đích nghiên cứu1 T .9

1 T3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu1 T .9

1 T4. Giả thuyết nghiên cứu1 T .10

1 T5. Nhiệm vụ nghiên cứu1 T.10

1 T6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu1 T .10

1 T7. Phương pháp nghiên cứu1 T.10

1 T8. Đóng góp của đề tài1 T.13

1 T9. Cấu trúc luận văn: Bao gồm 03 phần1 T .13

1 TCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LỊCH SỬ VÀ LÝ LUẬN CHO VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỀ

TÀI1 T.15

1 T1.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu tính tích cực học tập môn Tâm lý học đại cương1 T.15

1 T1.1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề tính tích cực1 T.15

1 T1.1.2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề tính tích cực học tập1 T .24

1 T1.1.3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề tính tích cực học tập môn Tâm lý học đại cương ở

Việt Nam1 T .33

1 T1.2. Những vấn đề lí luận về tính tích cực học tập môn Tâm lý học đại cương1 T .34

1 T1.2.1. Hoạt động học1 T.34

1 T1.2.2. Tính tích cực1 T .36

1 T1.2.3. Tính tích cực học tập1 T.37

1 T1.2.4. Tính tích cực học tập môn Tâm lý học đại cương1 T .37

1 T1.2.5. Những nguyên nhân của việc có và không có tính tích cực học tập 1 T.39

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ketnooi -


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


viên năm thứ nhất của 4 ngành học Quản trị kinh doanh, Kế toán, Luật, Ngữ
văn Khmer.
- Môn Tâm lý học đại cương được tổ chức dạy riêng cho từng lớp với thời lượng là 45
tiết.
- Nội dung môn học gồm 6 chương:
Chương 1. Tâm lý học là một khoa học
Chương 2. Cơ sở hình thành tâm lý người
Chương 3. Sự hình thành và phát triển Tâm lý – Ý thức
Chương 4. Hoạt động nhận thức
Chương 5. Tình cảm – Ý chí
Chương 6. Nhân cách
- Toàn bộ nội dung môn học được tổ chức giảng dạy ở trên lớp, do các giảng viên của
trường Đại học Trà Vinh và trường Cao đẳng Sư phạm Trà Vinh hướng dẫn, Giảng viên
tham gia giảng dạy đều tốt nghiệp chuyên ngành Tâm lý giáo dục hay Giáo dục học, có
trình độ Cao học, Thạc sĩ và đa số có kinh nghiệp công tác dưới 5 năm.
- Hình thức đánh giá môn học (bao gồm cả đánh giá quá trình và hết môn) do giảng
viên giảng dạy tự quyết định và tiến hành.
2.2. Kết quả nghiên cứu về tính tích cực học tập môn Tâm lý học đại cương của
sinh viên hệ đại học trường Đại học Trà Vinh
2.2.1. Nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc học tập môn
Tâm lý học đại cương
Tính tích cực học tập môn TLHĐC của sinh viên trước hết thể hiện ở nhận thức của
sinh viên về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc học tập và nghiên cứu môn học. Qua quá
trình khảo sát nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc học tập và
nghiên cứu môn TLHĐC, chúng tui thu được kết quả sau:
Bảng 2.1. Nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của môn TLHĐC
Các mức độ Số lượng Phần trăm
Rất quan trọng 91 44.4
Quan trọng 108 52.7
Không quan trọng 6 2.9
Tổng 205 100
Qua số liệu ở bảng 2.1 cho thấy đa số sinh viên nhận thức được tầm quan trọng
của việc học tập và nghiên cứu môn TLHĐC. 44.4% sinh viên cho rằng việc học tập môn
TLHĐC là rất quan trọng và 52.7% sinh viên đánh giá là quan trọng. Bạn N.T.H, sinh viên lớp
Đại học Quản trị kinh doanh 2009 cho biết “em thấy việc học môn TLHĐC là rất quan
trọng và cần thiết đối với sinh viên”. Kết quả khảo sát ở giảng viên cũng cho thấy kết quả
tương tự. Đa số giảng viên cho rằng phần đông sinh viên đã nhận thức được tầm quan trọng
của việc học tập môn TLHĐC.
Bảng 2.2. Nhận định của GV về nhận thức của SV
về tầm quan trọng của môn TLHĐC
Các mức độ Số lượng Phần trăm
Rất quan trọng 1 20
Quan trọng 3 60
Không quan trọng 1 20
Tổng 5 100
Khi được phỏng vấn, Thầy H.T.H - giảng viên giảng dạy môn TLHĐC tại trường Đại
học Trà Vinh cho biết “tui nhận thấy đa số sinh viên đã có nhận thức đúng đắn về tầm quan
trọng của môn học và đa số các em cho rằng việc học môn TLHĐC là cần thiết”. Tuy nhiên
vẫn còn 2.9% sinh viên chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập môn
TLHĐC. Kết quả phỏng vấn bạn H.V.T, sinh viên lớp Đại học Kế toán 2009, bạn T cho biết
“em học chuyên ngành Kế toán, em thấy học môn TLHĐC là không cần thiết nên chỉ cần
học cho qua là được”. Qua tìm hiểu chúng tui được biết số sinh viên này thường xuyên bỏ
giờ, thờ ơ, không ghi chép bài và tỏ ra không quan tâm đến môn học nên kết quả học tập
không cao.
Bảng 2.3. Nhận thức của sinh viên về ý nghĩa của việc học tập môn TLHĐC
TT
Các mức độ 1 2 3
Σ TB
Ý nghĩa SL SL SL
1 Giúp sinh viên có những hiểu biết về tâm
lý của bản thân và của người khác
1 31 173 582 2.84 1
2 Có kiến thức về tâm lý để vận dụng vào
trong giao tiếp và ứng xử nhằm đạt hiệu
quả tốt nhất
0 33 172 582 2.84 1
3 Vận dụng kiến thức TLH để học tập các
môn chuyên ngành một cách hiệu quả hơn
7 125 73 476 2.32 5
4 Vận dụng kiến thức TLH vào việc học
tập, rèn luyện và phát triển tâm lý, nhân
cách của bản thân
0 58 147 557 2.71 2
5 Có kiến thức về tâm lý để vận dụng vào
nghề nghiệp tương lai
2 75 128 536 2.61 3
6 Vận dụng kiến thức TLH để giải thích các
hiện tượng tâm lý trong cuộc sống hàng
ngày một cách khoa học, chính xác
4 93 108 514 2.50 4
Điểm trung bình chung 2.64
(Ghi chú:1.Không đúng, 2. Có phần đúng, 3. Đúng)
Kết quả điều tra thể hiện ở bảng 2.3 cho thấy hầu hết sinh viên nhận thức được ý
nghĩa của việc học tập môn TLHĐC đối với sinh viên ( X = 2.64). Xếp ở vị trí thứ nhất là
ý nghĩa “giúp sinh viên có những hiểu biết về tâm lý của bản thân và của người khác” và
“giúp sinh viên có kiến thức về tâm lý để vận dụng vào trong giao tiếp và ứng xử nhằm đạt
hiệu quả tốt nhất” với X = 2.84. Bạn N.T.H, sinh viên lớp Đại học Quản trị kinh doanh
2009 cho biết “em nhận thấy những nội dung được giảng dạy trong môn TLHĐC rất có ý
nghĩa với sinh viên. Nó giúp chúng em hiểu hơn về tâm lý của chính mình và của mọi người,
biết thêm những cái trong tâm lý con người mà từ trước đến giờ chúng em chưa từng được
học”. Như chúng ta đã biết môn TLHĐC là môn học nghiên cứu và giải thích tất cả các hiện
tượng tâm lý trong đời sống tâm lý của con người. Chính vì vậy, khi học xong môn TLHĐC
sinh viên có thể hiểu được đời sống tâm lý của bản thân và của người khác. Thông qua đó
sinh viên có thể vận dụng những kiến thức TLH vào trong giao tiếp và ứng xử với mọi
người nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.
Xếp ở vị trí thứ 2 là ý nghĩa “vận dụng kiến thức TLH vào việc học tập, rèn luyện và
phát triển tâm lý, nhân cách của bản thân” với X = 2.71. Mục đích của học tập và rèn luyện
là lĩnh hội tri thức, kinh nghiệm xã hội, lịch sử nhằm hình thành và phát triển nhân cách của
bản thân. Học môn TLHĐC sinh viên sẽ được giảng viên trang bị những kiến thức tâm lý về
quá trình hình thành và phát triển nhân cách để từ đó có thể vận dụng một cách hiệu quả vào
quá trình phát triển và hoàn thiện nhân cách của bản thân.
Tiếp theo là ý kiến sinh viên cho rằng học môn TLHĐC sẽ giúp cho sinh viên có kiến
thức về tâm lý để vận dụng vào nghề nghiệp tương lai ( X = 2.61); vận dụng kiến thức TLH
để giải thích các hiện tượng tâm lý trong cuộc sống hàng ngày một cách khoa học, chính xác
( X = 2.50) và vận dụng kiến thức TLH để học tập các môn chuyên ngành một cách hiệu quả
hơn. Môn TLHĐC là môn học thuộc khối kiến thức đại cương nhưng lại là môn học có liên
quan đến nhiều môn học chuyên ngành, đặc biệt là các ngành khoa học xã hội và nhân văn.
Chính vì vậy việc học tập môn TLHĐC sẽ giúp sinh viên có được những kiến thức cơ bản,
kiến thức nền tảng để học các môn chuyên ngành một cách hiệu quả và đặc biệt là có kiến
thức tâm lý để vận dụng vào nghề nghiệp trong tương lai.
Xét theo ngành học cũng như giới tính, kết quả nghiên cứu cho thấy không có sự
khác biệt nhiều trong việc nhận thức các ý nghĩa của môn TLHĐC.
Bảng 2.4. Nhận thức của sinh viên về ý nghĩa của việc học tập môn TLHĐC
xét theo ngành học và giới tính
TT Ý nghĩa
Ngành học Giới tính
KT XH Nam Nữ
1 Giúp sinh viên có những hiểu biết về tâm
lý của bản thân và của người khác
2.85 2.82 2.84 2.84
2 Có kiến thức về tâm lý để vận dụng vào
trong giao tiếp và ứng xử nhằm đạt hiệu
quả tốt nhất
2.83 2.85 2.88 2.82
3 Vận dụng kiến thức TLH để học tập các
môn chuyên ngành một cách hiệu quả hơn
2.18 2.52 2.43 2.26
4 Vận dụng kiến thức TLH vào việc học tập,
rèn luyện và phát triển tâm lý, nhân cách
của bản thân
2.65 2.80 2.76 2.69
5 Có kiến thức về tâm lý để vận dụng vào
nghề nghiệp tương lai
2.60 2.63 2.65 2.60
6 Vận dụng kiến thức TLH để giải thích các
hiện tượng tâm lý trong cuộc sống hàng
ngày một cách khoa học, chính xác
2.50 2.55 2.55 2.49
Số liệu ở bảng trên cho thấy sự khác biệt thể hiện rõ nhất ở ý nghĩa “Vận dụng kiến
thức TLH để học tập các môn chuyên ngành một cách hiệu quả hơn” được sinh viên khối
XH đề cao hơn. Theo nhân định của nhà nghiên cứu, nguyên nhân của vấn đề này là do các
môn học trong chương trình đào tạo của các ngành XH có liên quan nhiều hơn đến kiến
thức tâm lý.
Kết quả khảo sát nhận định của giảng viên về nhận thức của sinh viên về ý nghĩa của
môn TLHĐC cho thấy kết quả thấp hơn ( X = 2.33).
Bảng 2.5. Nhận định của GV về nhận thức của sinh viên
về ý nghĩa của môn TLHĐC
TT Ý nghĩa
Chung
X Std
1
Giúp sinh viên có những hiểu biết về tâm lý của bản thân và
của người khác
3.00 0.00
2
Có kiến thức về tâm lý để vận dụng vào trong giao tiếp và
ứng xử nhằm đạt hiệu quả tốt nhất
2.60 0.00
3
Vận dụng kiến thức TLH để học tập các môn chuyên ngành
một cách hiệu quả hơn
2.40 0.00
4
Vận dụng kiến thức TLH vào việc học tập, rèn luyện và phát
triển tâm lý, nhân cách của bản thân
2.00 0.00
5 Có kiến thức về tâm lý để vận dụng vào nghề nghiệp tương lai 2.00 0.00
6
Vận dụng kiến thức TLH để giải thích các hiện tượng tâm lý
trong cuộc sống hàng ngày một cách khoa học, chính xác
2.00 0.00
Trung bình chung 2.33
Đa số giảng viên nhận định phần lớn sinh viên mới chỉ nhận thức tốt việc học tập
môn TLHĐC giúp họ “có những hiểu biết về tâm lý của bản thân và của người khác”, “có
kiến thức về tâm lý để vận dụng vào trong giao tiếp và ứng xử nhằm đạt hiệu quả tốt nhất”,
còn các ý nghĩa khác của môn TLHĐC như “vận dụng kiến thức TLH để học tập các môn
chuy...

 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
P Tìm hiểu khung dữ liệu từ mạng WSN (Wirless Sensor Network), ứng dụng trên máy tính và Website Luận văn Kinh tế 0
A Tìm hiểu công nghệ và dây chuyền thiết bị sản xuất bột cá, tính toán thiết kế một số thiết bị chính Luận văn Kinh tế 0
H Tìm hiểu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư xây Luận văn Kinh tế 0
D tìm hiểu về các loại frit, men frit và phương pháp tính bài phối liệu frit tráng lên tấm ốp lát cera Khoa học kỹ thuật 2
D Tìm hiểu công nghệ sản xuất dimethyl terephtalat và tính toán một số thông số kỹ thuật cho dây chuyề Khoa học kỹ thuật 0
L Tìm hiểu tính mạch lạc của đoạn văn (trên cứ liệu tiếng Anh và tiếng Việt) Văn hóa, Xã hội 0
D Tìm hiểu tính đa thần trong tín ngưỡng dân gian Nhật Bản so sánh với Việt Nam Văn hóa, Xã hội 0
L Tìm hiểu bộ chương trình tính phát thải khí gây ô nhiễm vùng và đánh giá phân tích sự ảnh hưởng của Khoa học Tự nhiên 0
T Tìm hiểu động cơ tuyến tính linear motor Khoa học kỹ thuật 0
N Tìm hiểu chương trình tính chất lượng nước và quỹ đạo dầu tràn. Xây dựng chương trình kết nối kết qu Khoa học Tự nhiên 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top