lathinga6

New Member

Download miễn phí Đề tài Tìm hiểu quy trình kiểm toán thuế giá trị gia tăng trên báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế do Công ty Hợp danh Kiểm toán Quốc Gia Việt Nam thực hiện

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KIỂM TOÁN THUẾ GTGT 3

1.1- Lí luận chung về thuế GTGT: 3

1.1.1- Khái niệm thuế GTGT tại Việt Nam: 3

1.1.2- Nội dung thuế GTGT: 5

1.1.2.1- Đặc điểm thuế GTGT: 5

1.1.2.2- Phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: 10

1.1.2.3- Quản lý thuế GTGT: 14

1.1.3- Đặc điểm kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: 15

1.1.3.1- Chứng từ: 15

1.1.3.2- Tài khoản sử dụng: 15

1.1.3.3- Đặc điểm hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: 16

1.1.3.4- Sổ sử dụng trong hạch toán thuế GTGT 17

1.2- Nội dung kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán BCTC: 20

1.2.1- Tầm quan trọng của việc kiểm toán thuế GTGT: 20

1.2.2- Những gian lận, rủi ro thường gặp trong kiểm toán thuế GTGT: 21

1.2.3- Mục tiêu kiểm toán thuế GTGT: 22

1.2.4- Quy trình kiểm toán thuế GTGT: 23

1.2.4.1- Giai đoạn 1 - Lập kế hoạch, thiết kế phương pháp kiểm toán: 24

1.2.4.2- Giai đoạn 2 - Thực hiện kiểm toán 30

1.2.4.3-Giai đoạn 3-Hoàn thành kiểm toán, công bố báo cáo kiểm toán 37

 

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC THUẾ GTGT TRÊN BCTC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM THỰC HIỆN 39

2.1- Đặc điểm của Công ty Hợp danh Kiểm toán Quốc gia Việt Nam với vấn đề kiểm toán khoản mục thuế GTGT: 39

2.1.1- Quá trình hình thành và phát triển 39

2.1.1.1- Quá trình hoạt động 39

2.1.1.2- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh: 41

2.1.2 - Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty: 42

 

 

2.1.3- Hệ thống kiểm soát chất lượng: 44

2.1.3.1- Chất lượng kiểm toán viên: 44

2.1.3.2- Ban kiểm soát chất lượng: 45

2.1.4- Quy trình kiểm toán khoản mục thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại VNFC: 47

2.1.4.1- Lập kế hoạch kiểm toán: 48

2.1.4.2- Thực hiện kế hoạch kiểm toán: 51

2.1.4.3- Kết thúc kiểm toán: 52

2.2- Thực tế quy trình kiểm toán khoản mục thuế GTGT trên BCTC trong các doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế do VNFC thực hiện: 53

2.2.1- Lập kế hoạch kiểm toán: 53

2.2.2- Thực hiện kiểm toán: 61

2.2.2.1- Đối chiếu số thuế GTGT đầu kỳ với số trình bầy trên Báo cáo kiểm toán năm trước hay Biên bản quyết toán thuế: 61

2.2.2.2- Kiểm tra tính đầy đủ của thuế GTGT phát sinh trong kỳ: 62

2.2.2.3- Kiểm tra tính hiện hữu của thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ: 66

2.2.2.4- Kiểm tra việc nộp thuế GTGT trong kỳ: 69

2.2.3- Kết thúc kiểm toán 70

 

CHƯƠNG 3:MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN THUẾ GTGT DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM THỰC HIỆN 71

3.1- Nhận xét kiểm toán khoản mục thuế GTGT 71

3.1.1- Lập kế hoạch kiểm toán: 71

3.1.2- Thực hiện kiểm toán: 73

3.1.3- Kết thúc kiểm toán: 74

3.2- Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục thuế GTGT tại VNFC: 74

3.2.1- Tính tất yếu của việc hoàn thiện kiểm toán khoản mục thuế GTGT trên BCTC do VNFC thực hiện: 75

3.2.2- Kiến nghị: 76

KẾT LUẬN 81

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ketnooi -


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hãng kiểm toán còn gửi thư quản lý do chính KTV soạn thảo.
Trên thực tế quy trình kiểm toán khoản mục thuế GTGT được ứng dụng rất linh hoạt, tùy theo chương trình kiểm toán của mỗi công ty và đặc thù của từng cuộc kiểm toán song vẫn phải đảm bảo gắn với thực tiễn. Điều này phù hợp với nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Chương 2 của chuyên đề sẽ tìm hiểu về thực tiễn kiểm toán khoản mục thuế GTGT trên BCTC được thực hiện bởi VNFC.
CHƯƠNG 2:
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC THUẾ GTGT TRÊN BCTC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM THỰC HIỆN
2.1- Đặc điểm của Công ty Hợp danh Kiểm toán Quốc gia Việt Nam với vấn đề kiểm toán khoản mục thuế GTGT:
2.1.1- Quá trình hình thành và phát triển
2.1.1.1- Quá trình hoạt động
Công ty Hợp danh kiểm toán Quốc gia Việt Nam - VNFC Audit là một trong những công ty hợp danh về kiểm toán đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập và thực hiện hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam theo Nghị định 105/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập. Với đặc diểm công ty hợp danh, VNFC chịu trách nhiệm vô hạn đối với khách hàng về kết quả cuộc kiểm toán. Vì vậy, chất lượng kiểm toán luôn được coi trọng hàng đầu.
Công ty bắt đầu hoạt động kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105000009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 24/10/2005. Công ty hoạt động theo điều lệ công ty được Hội đồng thành viên phê duyệt theo Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH 10 ngày 12/06/1999.
Công ty Hợp danh Kiểm toán Quốc gia Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Tài chính VNFC gồm:
Công ty Hợp danh kiểm toán Quốc gia Việt Nam
Công ty Tư vấn Tài chính Việt Nam
Công ty TNHH 1 thành viên thẩm định Kế toán Tài chính Việt Nam
Trung tâm đào tạo Tài chính Quốc tế VNFC
Công ty cổ phần Bưu chính và Phát triển viễn thông Việt Nam
Ngoài ra, công ty còn tham gia vào các tổ chức nghề nghiệp như: Chi hội kế toán thuộc Trung ương Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam; Thành viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA); Thành viên Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Thành viên Hội Kế toán công chứng Pháp, Hoa Kỳ; Thành viên Hội doanh nghiệp trẻ Thành phố Hà Nội; thành viên Hội đầu tư tài chính Việt Nam; thành viên Câu lạc bộ Doanh nhân Việt Nam.
Mặc dù mới thành lập, nhưng với sự năng động và danh tiếng của của đội ngũ nhân viên nên chỉ trong 2 tháng cuối năm 2005, doanh thu của công ty đã đạt 900 triệu đồng, đó là nguồn động lực cho sự lớn mạnh của công ty trong năm 2006. Vì vậy, công ty đã mạnh dạn đề ra kế hoạch doanh thu trong năm 2006 như sau: (Đơn vị tính: Triệu đồng)
Biểu 2.1 : Doanh thu dự kiến năm 2006 của công ty
(ĐVT: Triệu đồng)
STT
Ban thực hiện
Doanh thu công ty giao
Doanh thu tự phát triển
Tổng doanh thu
1.
Ban quản lý chất lượng
550
250
800
2.
Ban pháp chế thanh tra
550
250
800
3.
Ban đào tạo và tư vấn
550
250
800
4.
Ban công nghệ thông tin
550
250
800
5.
Ban hành chính tổng hợp
550
250
800
6.
Ban hợp tác quốc tế
550
250
800
7.
Ban tài chính kế toán
250
150
400
8.
Trung tâm ĐTTC KTQT
500
-
500
9.
Văn phòng HCM
500
12000
12500
Cộng
4550
13650
18200
Đồng thời năm 2006, Công ty dự định mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ của mình tại các khu vực quan trọng trong nước và nước ngoài. Các trung tâm dự kiến được thành lập:
Trung tâm Kiểm toán Quốc gia Việt Nam khu vực Đông Bắc sẽ được thành lập trong khoảng thời gian gần nhất, tháng 2/2006.
Trung tâm Kiểm toán Quốc gia Việt Nam khu vực Miền Trung sẽ được thành lập vào tháng 5, tháng 6/2006.
Một số trung tâm khác tại: khu vực Tây Bắc; khu vực Bắc Miền Trung; Khối Đầu tư Xây dựng cơ bản; Các văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố; Đại diện tại nước Cộng hòa Pháp.
Với mục tiêu hoạt động: “Giá trị nhân văn luôn trường tồn cùng với thời gian. VNFC cùng hợp tác và phát triển với khách hàng”, công ty đang nỗ lực phấn đấu trở thành một trong những công ty kiểm toán hàng đầu của Việt Nam và khu vực với chất lượng cao vượt trên sự mong đợi của khách hàng và nhân viên trong công ty.
2.1.1.2- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh:
Các loại dịch vụ do VNFC cung cấp cho khách hàng gồm:
Dịch vụ kiểm toán: bao gồm kiểm toán Báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế, Kiểm toán hoạt động, Kiểm toán tuân thủ, Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (kể cả kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm), Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án, Kiểm toán thông tin tài chính, Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước.
Dịch vụ tư vấn:
Tư vấn tài chính: Tư vấn xác định giá trị tài sản doanh nghiệp phục vụ cho việc chuyển đổi hình thức sở hữu công ty, tham gia thị trường chứng khoán, góp vốn liên doanh, hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Tư vấn thuế
Tư vấn nguồn nhân lực, Tư vấn quản lý tiền lương và nhân sự
Tư vấn quản lý: Tư vấn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả, Xây dựng quy chế tài chính cho doanh nghiệp, Xác định cơ cấu và chiến lược kinh doanh, Tư vấn quản lý tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, Tư vấn lập dự án khả thi cho các doanh nghiệp trong giai đoạn đầu, Tư vấn đầu tư lựa chọn phương án kinh doanh cho doanh nghiệp.
Dịch vụ kế toán: Đáp ứng yêu cầu hội nhập của nền kinh tế và cập nhật những đổi mới trong các hoạt động tài chính kế toán của Việt Nam, VNFC đã áp dụng công nghệ, phương pháp tiếp cận và phương pháp luận mới nhất để cung cấp dịch vụ kế toán cho khách hàng đảm bảo các dịch vụ đó đạt chất lượng cao nhất. Các dịch vụ kế toán do VNFC cung cấp bao gồm:
Hướng dẫn, cập nhật và thực hiện ghi chép các sổ kế toán, hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
Thiết kế, tổ chức hệ thống kế toán, xử lý thông tin kế toán
Thiết kế, cung cấp và lắp đặt phần mềm kế toán.
Trợ giúp cho khách hàng trong việc xây dựng hệ thống kế toán phù hợp với yêu cầu quản lý, đặc thù ngành của doanh nghiệp và quy định của chế độ kế toán Việt Nam.
Dịch vụ định giá tài sản
Dịch vụ đào tạo: bao gồm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán và cấp Chứng chỉ đào tạo.
Các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo qui định của pháp luật.
Với lĩnh vực hoạt động đa dạng và sự am hiểu đặc thù kinh tế ngành, khách hàng của VNFC là các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế, các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Qua đó giúp các doanh nghiệp được kiểm toán nâng cao công tác quản lý tài chính kế toa

 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất kem Khoa học kỹ thuật 0
D Tìm hiểu quy trình làm giàu và tách quặng Monazite từ sa khoáng ở Thừa Thiên Huế và tách tổng oxit đất hiếm từ quặng Monazite Khoa học Tự nhiên 0
Q Tìm hiểu quy trình sản xuất và các thiết bị chính trong quy trình sản xuất sữa tiệt trùng tại nhà má Khoa học Tự nhiên 2
T Tìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu quy trình vận Công nghệ thông tin 0
A Tìm hiểu các thiết bị điện trong nhà máy nhiệt điện, đi sâu nghiên cứu quy trình vận hành an toàn ch Công nghệ thông tin 0
H Tìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu hệ thống máy n Công nghệ thông tin 0
Z Tìm hiểu quy trình kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện Luận văn Kinh tế 2
D Báo cáo thực tập bênh viện TÌM HIỂU QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT Y dược 0
N Tìm hiểu về quy trình sản xuất bia Luận văn Kinh tế 0
C Tìm hiểu về một quy trình công nghệ sấy Công nghệ thông tin 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top