Jeriel

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
A Mở đầu

Việt Nam là một dân tộc có truyền thống yêu nước, quật cường chống ngoại xâm trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Từ thực tiễn đấu tranh chống ngoại xâm, ông cha ta đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm và bài học quý báu. Trí tuệ đánh giặc cứu nước là một trong những đỉnh cao của trí tuệ Việt Nam. Ra đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh mang theo trí tuệ đó của dân tộc. Trên hành trình cứu nước, Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng thời tìm hiểu them tư tưởng của các nhà yêu nước trên thế giới để nâng nó lên một tầm cao mới phù hợp với thực tiễn cách mạng việt Nam lúc bấy giờ.
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc vừa là sự kết hợp của tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại, vừa thể hiện tinh thần độc lập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào thức tiễn cách mạng việt nam lúc bấy giờ. Từ đó,có thể khẳng đinh rằng cách mạng giải phóng dân tộc là một nội dung xuyên suốt trong tư tưởng cũng như hoạt động thực tiễn của Người. Khi tìm hiểu về vấn đề này, việc nghiên cứu tư tưởng hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc là một điều quan trọng. Đây chính là trọng tâm mà bài viết này hướng tới.

B Nội dung

1. Khái niệm của tư tưởng hồ Chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc:
Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về con đường cứu nước, chiến lược cách mạng, sách lược cách mạng và phong trào cách mạng nhằm giải phóng áp bức bóc lột, nô dịch, xây dựng một nước việt nam, hòa bình thống nhất, độc lập và Chủ nghĩa xã hội dựa trên cơ sở hình thành :
Lí luận: Theo Chủ nghĩa Mác – Lênin: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, còn ở Việt Nam : “ Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh “, “ ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh “.
Thực tiễn: khảo sát những phong trào cách mạng giải phóng dân tộc ( cách mạng ở Pháp, Mĩ, Nga ).
Muốn thoat khỏi áp bức phải tiến hành cách mạng tư sản.
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc:
2.1. Cách mạng giải phóng dân tộc đi theo con đường cách mạng vô sản
Thất bại của các phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ở nước ta là do gắn liền với hệ tư tưởng phong kiến hay hệ tư tưởng tư sản, không có khả năng đề ra được đường lối và phương pháp đấu tranh đúng đắn; chưa xác định rõ nhiệm vụ của cuộc đấu tranh là giải quyết những mâu thuẫn cơ bản nào; không có khả năng tập hợp được lực lượng toàn dân tộc. Trong khi đó, chủ nghĩa đế quốc đã trở thành một hệ thống thế giới.
Chủ nghĩa đế quốc vừa tranh giành nhau trong việc xâu xé thuộc địa vừa liên kết với nhau trong việc đàn áo phong trào đấu tranh giành độc lập của các dân tộc thuộc địa. Trong cuộc đấu tranh tự giải phóng , giai cấp vô sản ở chính quốc và nhân dân các dân tộc thuộc địa có chung một kẻ thù, vì vậy phải phối hợp hành động và cổ vũ lẫn nhau.
Từ đầu những năm 20 của thế kỉ XX, Nguyễn Ái Quốc đã chỉ rõ: Chủ nghĩa đế quốc là một con đỉa hai vòi, một vòi bám vào chính quốc, một vòi bám vào thuộc địa. Muốn đánh bại chủ nghĩa đế quốc phải đồng thời cắt cả hai vòi của nó đi, tức là phải kết hợp cách mạng vô sản ở chính quốc với cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa; phải xem cách mạng ở thuộc địa như là “một trong những cái cánh của cách mạng vô sản”, phát triển nhịp nhàng với cách mạng vô sản; mặt khác cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản, tức là phải đi theo đường lối Mác – Lênin.
2.2. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo:
Để thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, Đảng cộng sản là nhân tố quyết định trước tiên.
Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống giai cấp tư sản, trải qua nhiều giai đoạn từ thấp đến cao, từ tự phát đến tự giác. Yếu tố có ý nghĩa quyết định sự chuyển biến về chất là sự thâm nhập của chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân. Sự thâm nhập đó dẫn đến sự hình thành chính Đảng của giai cấp công nhân. Sau khi ra đời, Đảng cộng sản với vai trò là người tiếp tục sự nghiệp kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân trên quy mô lớn hơn nhằm giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản, đã xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
Trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản, chỉ khi nào giai cấp công nhân tự tổ chức ra chính Đảng của mình để lãnh đạo thì cuộc đấu tranh mới có thể đảm bảo giành được thắng lợi trọn vẹn.
Đảng cộng sản là bộ phận không thể tách rời của giai cấp công nhân.Mục đích và lợi ích của Đảng và của giai cấp công nhân là thống nhất. Không có Đảng cộng sản - hạt nhân chính trị của phong trào công nhân, bản thân giai cấp công nhân không thể trở thành lực lượng chính trị độc lập, cũng không thể trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng.
Đảng cộng sản là người thay mặt chân chính cho lợi ích của giai cấp công nhân và lợi ích dân tộc. Trong phạm vi một nước đồng thời cũng vì lợi ích chung của phong trào cộng sản và quốc tế. Chính vì vậy, giai cấp công nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tạo ra được cơ sở thống nhất tư tưởng và hành động, phát huy tư cách là người lãnh đạo trong đấu tranh chống áp bức bóc lột xây dựng xã hội mới.
Sức mạnh để chiến thắng giai cấp tư sản và mọi kẻ thù khác, không phải chỉ là ở số lượng và ở tinh thần chiến đấu của giai cấp công nhân mà chủ yếu là ở trình độ tổ chức và giác ngộ chính trị của nó. Điều đó được thể hiện tập trung ở chính Đảng- một tổ chức bao gồm những người ưu tú nhất, giác ngộ chính trị xã hội cao, có tinh thần đấu tranh kiên quyết nhất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Vì vậy Đảng cộng sản luôn là đội tiên phong chính trị của giai cấp công nhân và của toàn xã hội.Đảng có nhiệm vụ sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, phân tích đúng đắn hoàn cảnh lịch sử cụ thể trong mỗi giai đoạn cách mạng, đề ra mục tiêu, phương hướng, đường lối, chính sách đúng, phù hợp với yêu phát triển khách quan của đất nước. Đồng thời Đảng giáo dục, tổ chức, lãnh đạo giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân thực hiện công cuộc xoá bỏ chế độ xã hội cũ, xây dựng thành công chế độ xã hội mới xã hội chủ nghĩa tiến lên chủ nghĩa cộng sản.
Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thành công phải đi theo con đường cách mạng vô sản, nghĩa là: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Cách mạng giải phóng dân tộc phải do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Hồ Chí


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Last edited by a moderator:
Top