Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: KINH TẾ TRÍ THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM
TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC
TRẦN THỊ THƯƠNG - LỚP QTKDTH49A                                                                    2 
Tri thức là phương thức tồn tại của ý thức.Tri thức là yếu tố cơ bản cốt 
lõi của ý thức.Tri thức tồn tại được là nhờ vào cái” vỏ vật chất” của ý thức. 
Đó là ngôn ngữ (tiếng nói, chữ viết).”Tri thức là phương thức mà theo đó ý 
thức tồn tại và theo đó 1 cái gì đó nảy sinh ra đối với ý thức  chừng nào mà ý 
thức biết cái đó” [C.Mac- Bản thảo kinh tế triết học năm 1844,NXB Sự thật 
Hà Nội-1962, tr.204]
 Tri thức trong xã hội hiện đại có nhịp độ phát triển ngày càng gia tăng 
trên  mọi  lĩnh  vực  chính  sự  phát  triển  của  tri  thức  đẫ  dẫn  đến  nhịp  độ  ứng 
dụng của khoa học công nghệ vào đời sống ngày một nhanh hơn.
Tri thúc dễ được phổ biến rộng rãi, trong xu thế của nền kinh tế hiện 
nay – kinh tế thị trường thì tri thức đã trở thành một loại hàng hoá mang 
tính toàn cầu.
2.  VAI  TRÒ  CỦA  TRI  THỨC  KHOA  HỌC-CÔNG  NGHỆ  VỚI  SỰ 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ.
-Tri  thức  khoa  học  công  nghệ  có  một  vị  trí  vô  cung  quan  trọng 
trong sự phát triển kinh tế ,nhất là nền kinh tế hiện nay.
Thế giới đã trải qua hai cuộc cách mạng kỹ thuật lớn.Cuộc cách mạng 
kỹ thuật lần thứ nhất diễn ra đầu tiên ở nước Anh vào 30 năm cuối thế kỉ 
XVII và hoàn thành vào những năm 50 đầu thế kỉ XX với nội dung cơ khí 
hoá,thay thế lao động thủ công bằng lao động sử dụng máy móc.Cuộc cách 
mạng kỹ thuật lần 2 được gọi là cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện 
đại  đã  tạo  nên  sự  thay  đổi  to  lớn  trên  nhiều  lĩnh  vực  của  đời  sống  kinh 
tế,chính trị,xã hội.
Khoa học – công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
Trong sự phát triển của lực lượng sản xuất khoa học dóng vai trò ngày càng 
to lớn.Sự phát triển của khoa học gắn liền với sản xuất và là động lực mạnh 
Loài người đang bước vào một nền văn minh tiến bộ hơn tất cả nền văn minh trước đây. Đó là nền văn minh mà lấy tri thức làm chủ đạo. Tri thức có ảnh hưởng đến m
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top