barbie21_9

New Member
Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Thực trạng thu nộp quỹ BHXH và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp quỹ BHXH Việt Nam hiện nay
KILOBOOKS.COM
 
 

cøu  ®Ò  tµi:  "Thùc  tr¹ng  thu  nép  quü    BHXH  vµ  mét  sè  biÖn  ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ thu nép quü BHXH ViÖt Nam hiÖn nay" 
Nh÷ng néi dung chÝnh cña ®Ò tµi: 
Lêi më ®Çu 
PhÇn I. Kh¸i qu¸t chung vÒ BHXH vµ quü BHXH 
PhÇn  II.  Thùc  tr¹ng  c«ng  t¸c  thu  nép  quü  BHXH  ViÖt  Nam 
trong thêi gian qua. 
PhÇn  III.  Mét  sè  biÖn  ph¸p  nh»m  n©ng  cao  hiÖu  qu¶  thu  nép 
quü BHXH 
Lêi kÕt 
MÆc  dï  em  ®·  rÊt  cè  g¾ng  nghiªn  cøu  nh−ng  do  tr×nh  ®é  vµ 
kinh nghiÖm  cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt.  V×  vËy  em  rÊt  mong  nhËn  ®−îc  sù  gãp  ý,  x©y  dùng  cña  c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n 
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ./. 
 
Hµ Néi, ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2000 
T¸c gi¶ 
 
 
N«ng H÷u Tïng 
 
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Như mọi quốc gia trên thế giới, BHXH Việt Nam trong những năm qua được xem là 1 trong những chính sách rất lớn của NN , luôn được sư quan tâm và chỉ đạo kịp thờ
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
 
Top