tctuvan

New Member
Tải miễn phí luận văn cho anh em
Mục lục
trang
Mục lục bảng biểu sơ đồ ...................................................................... 1
Lời mở đầu ........................................................................................... 2
Chương 1: giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần vận tải và thuê tàu vietfracht
1.1 Giới thiệu tổng quan về tổng công ty cổ phần vận tải và thuê tàu vietfracht.
1.1.1 Giới thiệu chung. .................................................................................. 3
1.1.2 Trụ sở chính,chi nhánh và phạm vi hoạt động ....................................... 4
1.1.3 Cơ cấu .................................................................................................. 7
1.1.4 Chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn ............................................................ 7
1.1.4.1 Chức năng .................................................................................. 7
1.1.4.2 Nhiệm vụ ................................................................................... 9
1.1.4.3 Quyền hạn ............................................................................... 10
1.1.5 Sơ đồ tổ chức ..................................................................................... 10
1.1.6 Cơ sơ vật chất kỹ thuật ...................................................................... 11
1.1.6.1 Kho bãi .................................................................................... 11
1.1.6.2 Đội tàu .................................................................................... 11
1.2 Giới thiệu chi nhánh vietfracht Hồ Chí Minh
1.2.1 Sự hình thành và phát triển ................................................................ 13
1.2.2 Chức năng nhiệm vụ quyền hạn ......................................................... 13
1.2.3 Cơ cấu tổ chức ................................................................................... 15
1.2.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức ............................................................... 15
1.2.3.2 Chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn các phòng ban ....................... 16 1.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Vietfracht 2010-2011 ...................... 22
Chương 2: Thực trạng dịch vụ đại lý tàu biển của Vietfracht và một số giải pháp
2.1 Khái quát chung về nghiệp vụ đại lý công ty............................................ 25
2.1.1 Trƣớc khi tàu đến trạm hoa tiêu ..................................................... 25
2.1.2 Từ khi tàu đến trạm hoa tiêu .......................................................... 27
2.1.3 Khi tàu đến cảng ............................................................................. 27
2.1.4 Khi tàu đi và sau khi tàu đi.............................................................. 30
2.2 Thực trạng hoạt động đại lý tàu biển của Vietfracht ................................. 34
2.2.1 Tình hình kinh doanh chung của Vietfracht từ 2006 tới nay ............ 34
2.2.2 Thực trạng hoạt động đại lý tàu biển của Vietfracht ........................ 38
2.2.3 Những thuận lợi và khó khăn ........................................................ 45
2.2.3.1 Thuận lợi ............................................................................... 45
2.2.3.2 Khó khăn ............................................................................... 45
2.3 Một số giải pháp phát triển dịch vụ đại lý ................................................ 49
2.3.1 Phƣơng hƣớng chung để phát triển công ty .................................... 49
2.3.2 Phƣơng hƣớng để phát triển dịch vụ đại lý .................................... 49
Chương 3:nhận xét và kiến nghị
3.1 Nhận xét ................................................................................................. 52
3.2 Kiến nghị ................................................................................................. 53
3.2.1 Đối với nhà nƣớc ........................................................................... 53
3.2.2 Đối với doanh nghiệp ..................................................................... 54
Kết luận .............................................................................................. 57
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................ 58


LỜI MỞ ĐẦU
Theo thông tin từ hiệp hội vận tải biển Việt Nam thì hàng năm, có tới gần 170
triệu tấn hàng qua lại hệ thống cảng biển của VN, mang lại doanh thu vài tỷ USD
cho ngành vận tải biển. Nhƣng có tới 80% lƣợng hàng hóa ấy đƣợc vận chuyển qua
đƣờng biển trên các con tàu nƣớc ngoài. Con số này phản ánh tình trạng của hoạt
động vận tải biển trong nƣớc, nhƣng đồng thời, cũng chỉ ra rằng: hiện tại ở Việt
Nam, dịch vụ đại lý tàu biển đang là một lĩnh vực hoạt động đầy hứa hẹn đối với
các doanh nghiệp.
Là một trong những tên tuổi hàng đầu của ngành vận tải và giao nhận hàng
hóa xuất nhập khẩu, công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu (VIETFRACHT) kinh
doanh đa lĩnh vực, trong đó, lĩnh vực đại lý tàu biển là mảng hoạt động quan trọng,
lâu đời, và phần nào gắn liền với hình ảnh của công ty.
Với cơ hội thực tập tại Vietfracht lần này, em đã rất may mắn đƣợc tìm hiểu,
nghiên cứu, và phần nào bƣớc vào thực tế hoạt động của công ty, nhằm tổng hợp,
phân tích, đánh giá về lĩnh vực đại lý tàu biển mà mình vốn quan tâm. Đó là lý do
em đã chọn đề tài “Thực trạng dịch vụ đại lý tàu biển và một số giải pháp phát
triển dịch vụ đại lý của công ty VIETFRACHT” để trình bày trong báo cáo thực
tập của mình. Trong phạm vi có hạn, em không có tham vọng trình bày đƣợc một
cách đầy đủ và chi tiết về vấn đề, tuy nhiên, cũng xin đƣa ra một số phân tích và
nhận định nhằm giúp hoạt động đại lý tàu biển của Vietfracht ngày càng phát triển.

Bài báo cáo thực tập tốt nghiệp đƣợc chia ra thành 3 chƣơng:
Chương 1:Giới thiệu công ty cổ phần vận tải và thuê tàu vietfracht
Chương 2:Thực trạng dịch vụ đại lý tàu biển của vietfracht và một số giải pháp
Chương 3:Giải pháp và kiến nghị


Chương 1: Giới thiệu công ty cổ phần vận tải và thuê
tàu vietfracht
1.1 Giới thiệu tổng quan về tổng công ty cổ phần vận tải và thuê tàu vietfracht
1.1.1 Giới thiệu chung về tổng công ty
 Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu (tên viết tắt là “Vietfracht”) thành lập
ngày 18 tháng 2 năm 1963 (khi mới thành lập tên là “Tổng công ty Vận tải
ngoại thƣơng”, 100% vốn sở hữu của nhà nƣớc). Trƣớc đây, công ty trực
thuộc Bộ Ngoại thƣơng, Bộ Giao thông vận tải và trở thành công ty cổ phần
từ cuối năm 2006.
 Vietfracht là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế nhƣ: Tổ chức Hàng hải
quốc tế và Ban-tích (BIMCO), Liên đoàn quốc tế những Hiệp hội giao nhận
(FIATA), Liên đoàn những Hiệp hội quốc gia về đại lý và môi giới hàng hải
(FONASBA), Hiệp hội Chủ tàu các nƣớc thuộc Hội các nƣớc Đông Nam Á
(FASA), Diễn đàn Chủ tàu châu Á (ASF), và là một trong những thành viên
sáng lập của nhiều tổ chức quốc gia nhƣ: Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam (VSA),
Hiệp hội Đại lý và môi giới hàng hải Việt Nam (VISABA), Hiệp hội Giao
nhận kho vận Việt Nam (VIFFAS) và Phòng Thƣơng mại và công nghiệp
Việt Nam (VCCI).
 Trên 40 năm tồn tại và phát triển, Vietfracht đƣợc biết đến là một trong những
công ty hàng hải hàng đầu của Việt Nam hoạt động trên nhiều lĩnh vực toàn
cầu. Công ty luôn cho rằng cần cải tiến chất lƣợng dịch vụ để đáp ứng
yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Kết quả là, công ty đã đạt đƣợc nhiều
phần thƣởng và danh hiệu cao quí của Nhà nƣớc và Chính phủ nhƣ : Huân
chƣơng Lao động hạng Nhất, Huân chƣơng Độc lập hạng Ba, Đơn vị anh
hùng thời kỳ đổi mới. Công ty xác định trong giai đoạn 2005 - 2015 sẽ đƣa
công ty lên “một tầm cao mới”. Mở rộng hợp tác kinh doanh, cùng với đa
dạng hoá dịch vụ, tập trung phát triển nguồn nhân lực, đầu tƣ nâng cấp
phƣơng tiện vận tải, cải thiện kết cấu hạ tầng, phƣơng tiện làm việc và hệ
thống thông tin liên lạc; tham gia góp vốn thành lập các công ty liên doanh,
công ty liên kết và các công ty con.
 Vietfracht luôn mong muốn không ngừng tăng cƣờng và tích cực hợp tác, mở
rộng hoạt động sản xuất kinh doanh với tất cả bạn hàng trên toàn thế giới.
1.1.2 Trụ sở chính,chi nhánh và phạm vi hoạt động
 Trụ sở chính
- Tên bằng tiếng Việt Nam: Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Thuê Tàu
- Tên tiếng Anh:TRANSPORT AND CHARTERING CORPORATION
- Tên giao dịch viết tắt : VIETFRACHT
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:Dự án đầu tư nâng cấp Cảng Hải Phòng: thực trạng và giải pháp
Thực trạng dịch vụ đại lý tàu biển và vài giải pháp phát triển dịch vụ đại lý của công ty VIETFRACHT
Đại lý tàu biển và phát triển hoạt động đại lý tàu biển ở cảng Hải Phòng
Phân tích tài chính, kinh tế xã hội dự án đầu tư thiết bị bốc xếp Than ở cảng Đà Nẵng
Định hướng phát triển cảng biển Việt Nam thành trung tâm Logisticsa
 
Last edited by a moderator:
Top