Bavol

New Member
Em mới tập xài chương trình này và gần hết Trial thì e Cr-ack nó, sau khi Cr-ack thì nó cứ như vầy ở khung Log. Có ai biết giúp e giải quyết vụ này với

[23:52:18] Connect failed. Waiting to retry (30s)...
[23:52:49] Connection attempt 2...
[23:52:49] Connect failed. Waiting to retry (30s)...
[23:53:19] Connection attempt 3...
[23:53:19] Connect failed. Waiting to retry (30s)...
[23:53:49] Connection attempt 4...
 
Top