Marji

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Lịch sử Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước.Dân tộc Việt Nam đã trải qua biết bao cuộc chiến tranh, đánh đuổi biết bao kẻ thù xâm lược.Đó là lịch sử hào hùng của những chiến thắng vẻ vang, của một dân tộc đoàn kết, một dân tộc anh hùng.Là chiến thắng quân Tống, Nguyên, Minh, Thanh dưới thời Đinh, Lý, Trần, Lê...Là nền độc lập ta giành lại được từ tay bè lũ đế quốc, thực dân cướp nước.Lịch sử xa xưa vọng lại những vị vua anh minh, những bậc tướng tài giỏi thì chúng ta cũng tự hào biết bao với những chiến thắng mà dân tộc ta đạt được dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam.Kể từ khi Pháp nổ tiếng súng đầu tiên bắt đầu đặt ách đô hộ, cho đến cách mạng Tháng Tám thành công khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.Từ khi nước nhà chia cắt hai miền đến khi đất nước thống nhất chung về một mối(30/4/1975).Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trường kì, chúng ta đã giành được độc lập dân tộc, khẳng định chủ quyền và bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước-theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn.Với mỗi thời kì, mỗi giai đoạn khác nhau, Đảng đều đưa ra những cương lĩnh, chiến lược, sách lược phù hợp với từng giai đoạn, từng thời kì ấy.
Cương lĩnh chính trị năm 1991_là cương lĩnh thứ hai của Đảng cộng sản Việt Nam(sau cương lĩnh 1930, hợp nhất Đảng cộng sản Việt Nam, thực hiện cách mạng DTDCND, đánh đuổi phong kiến, độc lập dân tộc, đem lại ruộng đất cho dân cày) cương lĩnh 1991 là cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ.Sự khéo léo, linh hoạt của Đảng ta thể hiện ở chính sự vận dụng cương lĩnh chính trị 1991 ấy vào thực tế kể từ khi cương lĩnh ra đời cho đến nay.Dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mac- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi tư tưởng và hành động, Đảng đã cụ thể hóa cương lĩnh chính trị 1991 vào cuộc sống, phát triển qua các giai đoạn khác nhau với những bổ sung phù hợp và cần thiết.Đó là những bước đi đúng đắn, vững chắc, dẫn dắt đất nước ta qua những giai đoạn khó khăn, thử thách ban đầu, tiến lên trên con đường quá độ chủ nghĩa xã hội ngày càng tự tin và hùng mạnh hơn.
Với những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được, càng để hiểu sâu sắc hơn mục tiêu mà chúng ta hướng tới_mục tiêu đúng đắn trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.Và để chúng ta dám nhìn thẳng vào những yếu kém, tồn tại để có những bước điều chỉnh thích hợp, đúng lúc.Trên nền tảng nội dung cương lĩnh 1991, Đảng và nhân dân ta tiếp tục vận dụng và bổ sung (chứ không phải là sửa đổi) để cương lĩnh ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu của tình hình mới, thời đại mới ngày một phức tạp hơn.Dưới đây, em xin được trình bày “Sự cụ thể hóa và phát triển của cương lĩnh 1991 trong cuộc sống kể từ khi cương lĩnh ra đời cho đến nay và một số ý kiến của bản thân để góp phần mình vào việc thực hiện cương lĩnh đó”
I.Nội dung cơ bản của cương lĩnh chính trị 1991.
1/Hoàn cảnh lịch sử nổi bât :
Năm 1991, hệ thống chủ nghĩa xã hội sụp đổ trên toàn thế giới.Chỉ còn số ít các nước đi theo con đường này, và đều là những nước mà nền kinh tế đang còn cùng kiệt nàn, lạc hậu.Trong bối cảnh đó, các lực lượng phản động cả trong nước và ngoài nước nổi dậy chống phá.Câu hỏi lớn đặt ra cho chủ nghĩa Mac-Lenin_là nền tảng, kim chỉ nam cho các đảng cộng sản, yêu cầu lớn đặt ra cho các nước xã hội chủ nghĩa còn lại.Trước tình hình đó, Đảng ta đã xây dựng cương lĩnh 1991, tại đại hội nhằm kiên định mục tiêu đưa đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.Muốn vậy, chúng ta phải “tự lực cánh sinh”, phải tìm tòi những hình thức, những bước đi thích hợp, phải mở rộng các mối quan hệ quốc tế…
2/Nội dung của cương lĩnh chính trị 1991 :
- Cương lĩnh năm 1991 nêu 5 bài học lớn của cách mạng Việt Nam: nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; không ngừng củng cố tăng cường đoàn kết; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
- Cương lĩnh năm 1991 đã vạch ra 4 mâu thuẫn trên thế giới: mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội; mâu thuẫn về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất của chủ nghĩa tư bản; mâu thuẫn giữa nhân dân lao động với các tập đoàn tư bản độc quyền, xuyên quốc gia; mâu thuẫn giữa các nước tư bản phát triển và các nước đang phát triển.
- Cương lĩnh năm 1991 thừa nhận nước ta có thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
- Cương lĩnh năm 1991 vạch ra 7 phương hướng cơ bản trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: 1) Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa. 2) Phát triển lực lượng sản xuất. 3) Đa dạng về hình thức sở hữu. 4) Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa. 5) Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc. 6) Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. 7) Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.
- Cương lĩnh năm 1991 nêu những định hướng lớn về chính sách kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh - đối ngoại.
- Cương lĩnh năm 1991 trình bày hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng.
II.Cương lĩnh 1991 được cụ thể hóa và phát triển trong cuộc sống qua từng thời kì(các kì Đại hôi VIII, IX, X) :
1/Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII(tháng 6/1996) và các hội nghị trung ương khóa VIII :
Đại hội VIII đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VII và 10 năm thực hiện đường lối đổi mới được đề ra từ Đại hội VI của Đảng, rút ra những bài học lớn, làm cơ sở xác định đúng đắn mục tiêu, nhiệm vụ cho chặng đường sắp tới.
Các thành tựu đã đạt được:
Nhìn tổng quát, công cuộc đổi mới 10 năm qua đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng. Nhiệm vụ do Đại hội VII đề ra cho 5 năm 1991-1995 đã được hoàn thành về cơ bản.
Tình trạng đình đốn trong sản xuất, rối ren trong lưu thông được khắc phục. Kinh tế tăng trưởng nhanh, nhịp độ tănng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân hằng năm thời kỳ 1991 - 1995 đạt 8, 2%.
Quan hệ sản xuất được điều chỉnh phù hợp hơn với tính chất, trình độ và yêu cầu phát triển của sức sản xuất, giải phóng và phát huy tiềm năng to lớn trong nước, tạo thuận lợi khai thác nguồn lực bên ngoài.
Đời sống vật chất của đại bộ phận nhân dân được cải thiện. Trình độ dân trí và mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân khá hơn trước. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm cùng kiệt được toàn dân hưởng ứng. Dân chủ được phát huy. Lòng tin của nhân dân đối với chế độ và tiền đồ đất nước, với Đảng và Nhà nước được khẳng định.
Ổn định chính trị - xã hội được giữ vững. Quốc phòng an ninh được củng cố. Quan hệ đối ngoại phát triển mạnh mẽ; phá được thế bị bao vây, cô lập; mở rộng hợp tác và tham gia tích cực đời sống cộng đồng quốc tế.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tăng cường đại đoàn kết toàn dân có nhiều chuyển biến tích cực.
Những điểm tồn tại và yếu kém:
Nước ta vẫn còn cùng kiệt và kém phát triển; chúng ta lại chưa thực hiện tốt cần kiệm trong sản xuất, tiết kiệm trong tiêu dùng, dành vốn cho đầu tư, phát triển. Tình hình xã hội còn nhiều tiêu cực và nhiều vấn đề phải giải quyết. Việc lãnh đạo xây dựng quan hệ sản xuất mới có phần vừa lúng túng. Vừa buông lỏng. Quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội còn nhiều thiếu sót. Hệ thống chính trị còn nhiều nhược điểm.
Tuy vậy, đến nay, thế và lực của đất nước ta đã có sự biến đổi rõ rệt về chất. Nước ta đã ra khỏi cuộc khủng hỏang kinh tế - xã hội nghiêm trọng và kéo dài hơn 15 năm, tuy còn một số mặt chưa vững chắc, song đã tạo được tiền đề cần thiết để chuyển sang thời kỳ phát triển mới; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Từ những bài học thành công và chưa thành công, chúng ta đã điều chỉnh và bổ sung nhận thức, làm cho quan niệm về chủ nghĩa xã hội ngày càng cụ thể; đường lối, chủ trương, chính sách ngày càng đồng bộ, có căn cứ khoa học và thực tiễn. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn.
Tổng kết chặng đường đổi mới 10 năm qua, Đảng ta rút ra một số bài học chủ yếu:
- Trong quá trình đổi mới, phải giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm vững 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp sự kiên định về nguyên tắc và chiến lược cách mạng với sự linh hoạt, sáng tạo trong sách lược, nhạy cảm nắm bắt cái mới.
- Kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị. Phát huy dân chủ, khắc phục những hiện tượng vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời chống mọi khuynh hướng dân chủ cực đoan, quá khích, mọi âm mưu lợi dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” nhằm gây rối chính trị, chống phá chế độ, can thiệp vào nội bộ nước ta.
- Xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường phải đi đôi với tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái.
- Mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, động viên sức mạnh của cả dân tộc nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
- Mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân thế giới, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. Động viên mọi nguồn lực bên trong là chính, đồng thời khai thác tốt những điều kiện thuận lợi mới trong quan hệ đối ngoại, tạo môi trường quốc tế thuận lợi và tranh thủ những nhân tố tích cực phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Việc mở rộng quan hệ đối ngoại phải trên cơ sở giữ vững độc lập tự chủ, giữ gìn, phát huy bản sắc và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đảng ta phải luôn tự đổi mới và chỉnh đốn. Củng cố và xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ; tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiền phong của Đảng; đổi mới cách, lề lối làm việc, nâng cao trình độ và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Nắm vững và vận dụng sáng tạo những bài học trên đây là bảo đảm cho thành công của sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
Cụ thể hóa cương lĩnh chính trị 1991 ở đại hội VIII
Đại hội VI đề ra đường lối đổi mới toàn diện. Đại hội VII thông qua cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000. Các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương và của Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII đã cụ thể hóa cương lĩnh, chiến lược trên hầu hết các lĩnh vực, từ kinh tế đến văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước. Các văn kiện trình Đại hội VIII kế thừa và phát triển hơn nữa những đường lối, chủ trương đúng đắn đó.
Xét trên tổng thể, việc hoạch định và thực hiện đường lối đổi m
11- Đổi mới, chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng
Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.
Trong những năm tới, phải dành nhiều công sức tạo được chuyển biến rõ rệt về xây dựng Đảng, phát huy truyền thống cách mạng, bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong của Đảng; xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết với nhân dân, có cách lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất và năng lực. Đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.
1. Nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của Đảng
2. Kiện toàn và đổi mới hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên
3. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; tăng cường quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
4. Đổi mới tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ
5. Đổi mới cách lãnh đạo của Đảng
Đất nước ta ngày càng lớn mạnh. Thế giới đang thay đổi rất nhanh. Nước ta phải sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nhân dân ta phải được hưởng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.
Đại hội X của Đảng nêu cao ý chí sắt đá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, triệu người như một, năng động và sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm đổi mới toàn diện và mạnh mẽ theo con đường xã hội chủ nghĩa, nhằm thực hiện bằng được mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", sánh vai cùng các nước trên thế giới trong nhịp bước khẩn trương của thời đại.
Từ tất cả những báo cáo đã ghi nhận được thì sau hơn 20 năm đổi mới, đó là những thành tựu vô cùng to lớn và rực rỡ, không chỉ thay đổi bộ mặt toàn bộ nền kinh tế, mà còn cả những biến đổi về mặt xã hội theo hướng tích cực...Ghi nhận và đáng tự hào trước những thành tựu ấy, nhưng không quên tính hai mặt của một vấn đề, chúng ta cũng phải thấy được vẫn còn rất nhiều những yếu kém, sai sót với những bài học dược rút ra, phải thấy có những thiếu sót không phải chỉ ở khâu thực hiện mà có những sai sót nảy sinh ngay từ trên văn bản. thêm một câu hỏi nữa:”Chúng ta phải làm gì trước tình hình đó?”Ai cũng thấy đơn giản để nói rằng, chúng ta tiếp tục con đường đã chọn với những điều chỉnh thích hợp hơn.Nhưng để cụ thể từng vấn đề trong thực tế cũng như làm thế nào để có hiệu quả tốt nhất từ các chính sách, chủ trương thì lại ở một mức độ khó!Muốn vậy, Đảng_với vai trò là người lãnh đạo toàn dân cần ngày càng vững mạnh, toàn dân đoàn kết một lòng cho mục tiêu chung.
Đảng vững mạnh chỉ khi toàn Đảng thống nhất, Đảng có sức mạnh khi Đảng là nơi hội tụ của những người tài đức_những người luôn đi đầu trong mọi công tác.
Còn đối với công dân, Là công dân trong xã hội, ai cũng đều cố gắng hết sức mình để cống hiến, để đóng góp một phần nhỏ bé của mình nhằm xây dựng một xã hội ngày càng phát triển, văn minh và tiến bộ hơn.Để làm được điều đó, không đơn thuần chỉ là những lời nói và khẩu hiệu, bản thân mỗi người đều trải qua những rèn luyện không chỉ về đạo đức, chính trị mà cần cả năng lực chuyên môn .Như lời bác Hồ đã từng căn dặn:”người có đức mà không có tài là người vô dụng, người có tài mà không có đức thì làm việc gì cũng khó”.Giữ vững được ý chí kiên định trong tư tưởng, một bản lĩnh chính trị vững vàng, thông suốt, một phẩm chất đạo đức cao cả, bản thân mỗi người phải tự rèn luyện chính mình trong các môi trường tập thể, các nhóm cộng đồng trong xã hội mà mình tham gia.Đối với bẩn thân nói riêng, Là một sinh viên còn trên ghế nhà trường, nơi để em rèn luyện những phẩm chất ấy chính là tập thể lớp mà em là thành viên, ở chi đoàn mà em sinh hoạt hay tại nơi cư trú _đó cũng chính là những nỗ lực để trở thành người có “Đức”.Thế đủ chưa?Tài năng chỉ được nâng cao khi thường xuyên được rèn giũa, trau dồi.Và học tập là điều kiện cần để đạt được điều đó.Nhưng không ở trạng thái thụ động, khi thế giới là hội nhập, nền kinh tế là toàn cầu với những biến động thay đổi chưa thể có ngay ở trên sách vở.Con người chỉ có thể cống hiến khi bản thân họ có đầy đủ cả hai yếu tố quan trọng nhất ấy.
Để có thể góp sức mình vào thực hiện cương lĩnh chính trị qua từng thời kì, cần có tài năng để cống hiến, đức độ để luôn giữ vững bản lĩnh cách mạng của mình, em ý thức rõ hơn vai trò của mình trong việc nỗ lực rèn luyện bản thân.Tìm hiểu sâu những bổ sung, phát triển của cương lĩnh cũng là một cách để em nhận thức được cái mình cần làm, phải tích lũy để góp phần thực hiện những nội dung ấy trong thực tế.
Phát triển và hoàn thành nội dung của cương lĩnh cụ thể qua từng thời kì là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân, của tất cả mọi người.Em sẽ cố gắng hết sức mình để đóng góp vào nhiệm vụ chung ấy.Và sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được cống hiến cho đất nước, góp sức mình xây dựng tổ quốc Việt Nam ngày

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 
Last edited by a moderator:
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
N Sự nhận thức và vận dụng của học thuyết Mác về hình thái kinh tế xã hội vào điều kiện cụ thể ở Việt Tài liệu chưa phân loại 0
N Nội dung cụ thể của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp Tài liệu chưa phân loại 0
L Bằng những giai đoạn lứa tuổi cụ thể hãy chững minh sự phát triển tâm lý bao giờ cũng gắn liền với s Tài liệu chưa phân loại 0
D Phân tích thực trạng pháp luật về một thủ tục hành chính cụ thể và nhận xét về sự cần thiết của thủ Luận văn Luật 0
M Tiểu luận: Sự cụ thể hóa và phát triển của cương lĩnh 1991 trong cuộc sống kể từ khi cương lĩnh ra đ Văn hóa, Xã hội 0
H [Free] Đề tài Tính chất đền bù trong một số hợp đồng dân sự cụ thể Tài liệu chưa phân loại 0
L Tiểu luận Sự cụ thể hóa và phát triển của cương lĩnh 1991 trong cuộc sống Tài liệu chưa phân loại 0
C Phân tích công việc là công cụ cơ bản để quản lý nguồn nhân sự Luận văn Kinh tế 0
T Em đã giúp bà cụ qua đường trong lúc đông người và xe cộ qua lại. Em hãy kể lại sự việc đó Văn học 0
P Tiểu luận: Công cụ lao động và vai trò của nó đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội Văn hóa, Xã hội 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top