trandinhhoang

New Member
Sống sao trọn đạo làm người.
Sống luôn phải giữ nụ cười trên môi.
Sống đừng nói chuyện lôi thôi.
Sống sao cho trọn một nồi cơm chung.

Sống thì đừng có buông lung.
Sống thì phải có chung tình với nhau.
Sống thì phải có trước sau.
Sống thì phải giữ đạo tâm cho tròn.

Sống thì giúp đỡ bà con.
Sống thì phải có ngọn đèn thanh cao.
Sống thì chớ có tào lao.
Sống cười ứng xứ mong sau đẹp lòng.

Sống đừng chuyện có nói không.
Sống đừng không nói có gạt người làm chi.
Sống đừng có nói thị phi.
Sống đừng ít kỷ với người xung quanh.

Sống thì đừng có cạnh tranh.
Sống thì giúp đỡ chúng sanh hằng ngày.
Sống thì đừng có làm sai.
Sống đừng nói lỗi với ai làm gì.

Sống thì đừng có sân si.
Sốn thì hòa ái chuyện gì cũng qua.
Sống thì đừng có xa hoa.
Sống thì đừng có la cà điểm đen.

Sống thì đừng có ma men.
Sống đừng say sỉn làm đen cuộc đời.
Sống thì đừng có ăn chơi.
Sống thì đừng có buông lời rẻ khinh.

Sống thì phải biết làm thinh.
Sống thì phải biết hạ mình một câu.
Sống thì chớ có âu sầu.
Sống hòa vui vẻ thâm sâu nghĩa tình.

Sống làm lợi lạc nhân sinh.
Từ Bi Hỷ Xả hết mình sống vui.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


SƯU TẦM : INTERNET
HOÀNG
công ty An Khang Chuyên phân phối và tư vấn đầu tư dịch vụ bất động sản.
 
Top