daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Có đính kèm: Các sản phẩm không thề hiện trong bản in SKKN
 Mô hình
 Phần mềm
 Phim ảnh
 Hiện vật khác

Năm học 2016 – 2017


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN
1. Họ và tên: VŨ ĐĂNG KHÔI
2. Ngày tháng năm sinh: 24/12/1981
3. Nam, nữ: Nam
4. Địa chỉ: Tổ 10 khu Văn Hải, thị trấn Long Thành, Long Thành, Đồng Nai
5. Điện thoại: 0613.844.281 (CQ); 0918.740.714 (DĐ)
6. Fax:

E-mail: [email protected]

7. Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn tổ Toán – Tin
8. Nhiệm vụ được giao: giảng dạy môn Tin học lớp 10, 11, 12
9. Đơn vị công tác: trường THPT Long Thành
II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
- Học vị (hay trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Thạc sĩ
- Năm nhận bằng: 2013, 2014
- Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Giáo dục học
III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC
- Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Công nghệ thông tin, Giáo dục học
Số năm có kinh nghiệm: 14
- Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây:
1) Ứng dụng CNTT trong đổi mới kiểm tra đánh giá môn Tin học THPT.
2) Xây dựng phần mềm máy tính hỗ trợ biên soạn đề và tổ chức kiểm tra
đánh giá môn Tin học THPT.
3) Kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến môn Tin học cấp THPT.
4) Sử dụng hiệu quả phòng máy vi tính trong dạy học Tin học ở trường
THPT.
5) Tổ chức dạy học tin học 12 – bài 5 theo định hướng phát triển năng lực
học sinh.


Sở GD-ĐT Đồng Nai

Trường THPT Long Thành

MỤC LỤC
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI................................................................................. 1
II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN .......................................................... 2
1. Trải nghiệm – một phương pháp dạy học hiệu quả ........................................... 2
1.1. Một số cách học tập gắn với thực tế ..................................................................... 2
1.1.1. Học qua thực hành, thực tập .......................................................................... 2
1.1.2. Học qua trải nghiệm ...................................................................................... 2
1.2. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ............................................................................ 3
1.2.1. Khái niệm ...................................................................................................... 3
1.2.2. Đặc điểm của hoạt động trải nghiệm sáng tạo............................................... 3
1.3. So sánh hoạt động dạy học và hoạt động trải nghiệm sáng tạo ............................ 4
1.4. So sánh hoạt động trải nghiệm sáng tạo và hoạt động ngoài giờ lên lớp ............. 6

2. Thực trạng dạy học tin học ở trường THPT: một số hạn chế và nguyên nhân . 7
2.1. Thực trạng............................................................................................................. 7
2.2. Nguyên nhân và giải pháp .................................................................................... 8

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI .............................................................. 9
1. Giải pháp 1: Đề xuất mục tiêu, yêu cầu cần đạt của hoạt động trải nghiệm
sáng tạo trong dạy học Tin học cấp THPT ............................................................ 9
1.1. Mục tiêu ................................................................................................................ 9
1.1.1. Mục tiêu chung của hoạt động TNST ........................................................... 9
1.1.2. Mục tiêu của hoạt động TNST bậc THPT ..................................................... 9
1.1.3. Mục tiêu của hoạt động TNST trong dạy học Tin học bậc THPT ................ 9
1.2. Yêu cầu cần đạt .................................................................................................. 10
1.2.1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất ..................................................................... 10
1.2.2. Yêu cầu cần đạt về năng lực chung ............................................................. 10
1.2.3. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù môn Tin học ...................................... 11
1.3. Các chỉ số đối với yêu cầu cần đạt của hoạt động TNST trong dạy học Tin học
THPT ......................................................................................................................... 13

2. Giải pháp 2: Đề xuất nội dung chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo
trong dạy học môn Tin học bậc THPT ................................................................ 14
2.1. Trường học ......................................................................................................... 14
2.2. Văn hóa du lịch ................................................................................................... 14
2.3. Giao thông .......................................................................................................... 14
2.4. Kinh tế ................................................................................................................ 15
2.5. Công nghiệp ........................................................................................................ 15
2.6. Y tế ..................................................................................................................... 15
2.7. Khoa học công nghệ ........................................................................................... 15

3. Giải pháp 3: Cách thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học
Tin học cấp THPT ............................................................................................... 15
3.1. Hình thức tổ chức hoạt động TNST ................................................................... 15
3.1.1. Hình thức có tính khám phá ........................................................................ 16
3.1.2. Hình thức tha gia lâu dài ............................................................................. 16
3.1.3. Hình thức thể nghiệm, tương tác ................................................................. 16
3.1.4. Hình thức cống hiến .................................................................................... 16
3.2. Cách thức tổ chức các hoạt động TNST trong dạy học Tin học ........................ 16
3.2.1. Câu lạc bộ Tin học ....................................................................................... 16
3.2.2. Tổ chức trò chơi .......................................................................................... 18
SKKN năm học 2016-2017

Trang i

Thực hiện: Vũ Đăng Khôi


Sở GD-ĐT Đồng Nai

Trường THPT Long Thành

3.2.3. Tổ chức diễn đàn ......................................................................................... 19
3.2.4. Tham quan dã ngoại .................................................................................... 21
3.2.5. Hoạt động giao lưu ...................................................................................... 21
3.2.6. Các phong trào, hội thi Tin học ................................................................... 21
3.3. Thiết kế và tổ chức triể n khai hoạt động TNST ................................................. 24

4. Giải pháp 4: Đánh giá trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh
THPT ................................................................................................................... 26
4.1. Xây dựng các tiêu chí cho các năng lực cần đánh giá ........................................ 26
4.1.1. Đánh giá theo năng lực ................................................................................ 26
4.1.2. Xác định tiêu chí chất lượng đánh giá hoạt động ........................................ 28
4.2. Xác định phương pháp và công cụ đánh giá ...................................................... 29
4.2.1. Các hình thức và phương pháp đánh giá năng lực ...................................... 29
4.2.2. Một số công cụ đánh giá .............................................................................. 31

5. Giải pháp 5: Khai thác hiệu quả CNTT trong hoạt động TNST ..................... 32
5.1. Sử dụng Microsoft Powerpoint .......................................................................... 32
5.2. Sử dụng hệ thống trường học ảo ........................................................................ 35
5.3. Cuộc thi Hải ly tin học quốc tế (Bebras contest) ................................................ 35
5.4. Hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tổ chức kiểm tra trắc
nghiệm trực tuyến ...................................................................................................... 36
5.5. Quản lý lớp học thông minh với ClassDojo ....................................................... 37

6. Giải pháp 6: Một số kinh nghiệm triển khai hoạt động TNST trong dạy học
Tin học ở trường THPT ....................................................................................... 38
6.1. Lập kế hoạch ....................................................................................................... 38
6.2. Thông báo rộng rãi ............................................................................................. 39
6.3. Sắp xếp thời khóa biểu ....................................................................................... 39
6.4. Duy trì hoạt động ................................................................................................ 39
6.5. Tổng kết, đánh giá hoạt động ............................................................................. 39

IV. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI ....................................................................... 39
1. Kết quả thực hiện ............................................................................................. 39
2. Hiệu quả thực hiện ........................................................................................... 44

V. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG ........................... 45
1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo...................................................................... 45
2. Đối với các trường THPT ................................................................................ 45
3. Đối với giáo viên ............................................................................................. 45

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................ 46

SKKN năm học 2016-2017

Trang ii

Thực hiện: Vũ Đăng Khôi


Sở GD-ĐT Đồng Nai

Trường THPT Long Thành

DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT
CNTT
CNTT-TT
GD
GD&ĐT
GV

HĐTNST
HS
KT
KTĐG
KTKN
MS
NGLL
SBT
SGK
THCS
THPT
TNST

Công nghệ thông tin
Công nghệ thông tin và truyền thông
Giáo dục
Giáo dục và đào tạo
Giáo viên
Hoạt động
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo
Học sinh
Kiểm tra
Kiểm tra đánh giá
Kiến thức kỹ năng
Microsoft
Ngoài giờ lên lớp
Sách bài tập
Sách giáo khoa
Trung học cơ sở
Trung học phổ thông
Trải nghiệm sáng tạo

DANH SÁCH BẢNG BIỂU
Bảng 1. So sánh hoạt động dạy học và hoạt động TNST .................................................... 4
Bảng 2. So sánh hoạt động TNST và hoạt động NGLL ...................................................... 6
Bảng 3. Các chỉ số đối với yêu cầu cần đạt của hoạt động TNST .................................... 13
Bảng 4. Một số khác biệt giữa đánh giá năng lực và đánh giá kiến thức, kỹ năng ........... 27
Bảng 5. Ma trận đánh giá năng lực .................................................................................... 29
Bảng 5. Kết hợp phương pháp đánh giá với công cụ sử dụng .......................................... 30

DANH SÁCH HÌNH ẢNH
Hình 1. Trò chơi “Chiếc nón kỳ diệu”............................................................................... 32
Hình 2. Trò chơi “Ô chữ” .................................................................................................. 33
Hình 3. Trò chơi “Trúc xanh” ........................................................................................... 33
Hình 4. Trò chơi “Ai là triệu phú”..................................................................................... 34
Hình 5. Trò chơi “Chung sức” ........................................................................................... 34
Hình 6. Website trường học kết nối .................................................................................. 35
Hình 7. Website cuộc thi Hải ly Tin học ........................................................................... 36
Hình 8. Hệ thống kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến ............................................................ 37
Hình 4. Website quản lý lớp học thông minh ClassDojo.com .......................................... 37
Hình 10. HS trường THPT Long Thành nhận giấy khen trong hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh
năm 2016 ........................................................................................................................... 42
Hình 11. Hai nhóm HS và tác giả trong buổi tổng kết trao giải cuộc thi KHKT cấp tỉnh
năm 2016 ........................................................................................................................... 43
Hình 12. Tác giả và các em HS trong buổi sơ kết nửa năm hoạt động của câu lạc bộ Tin
học trẻ ................................................................................................................................ 44
SKKN năm học 2016-2017

Trang iii

Thực hiện: Vũ Đăng Khôi


Sở GD-ĐT Đồng Nai

Trường THPT Long Thành

TÍCH HỢP HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
TRONG DẠY HỌC TIN HỌC Ở TRƯỜNG THPT.
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo
dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học, nghĩa là từ chỗ quan
tâm đến việc học sinh (HS) học được cái gì đến chỗ quan tâm HS vận dụng được
cái gì qua việc học. Để đảm bảo được điều đó, phải thực hiện việc chuyển từ
phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ một chiều” sang dạy cách học, cách vận
dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất; đồng thời
phải chuyển cách đánh giá kết quả giáo dục từ nặng về kiểm tra trí nhớ sang kiểm
tra, đánh giá năng lực vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề, coi trọng cả kiểm tra
đánh giá kết quả học tập với kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập để có thể tác
động kịp thời nhằm nâng cao chất lượng của các hoạt động dạy học và giáo dục.
Trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới có một môn học mới,
xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 là “Hoạt động trải nghiệm sáng tạo”. Hoạt động
trải nghiê ̣m sáng tạo là hoạt động giáo dục, trong đó học sinh dựa trên sự tổng hợp
kiến thức của nhiều lĩnh vực giáo dục và nhóm kỹ năng khác nhau để trải nghiệm
thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình và tham gia hoạt động phục vụ cộng đồng
dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó hình thành những phẩm
chất chủ yếu, năng lực chung và một số năng lực thành phần đặc thù của hoạt động
này như: năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động; năng lực thích ứng với sự biến
động của nghề nghiệp và cuộc sống.
Cũng trong dự thảo này thì môn Tin học là môn học bắt buộc từ lớp 4 đến lớp
10, là môn học tự chọn bắt buộc đối với lớp 11 và 12. Giáo dục tin học có vai trò


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Có đính kèm: Các sản phẩm không thề hiện trong bản in SKKN
 Mô hình
 Phần mềm
 Phim ảnh
 Hiện vật khác

Năm học 2016 – 2017


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN
1. Họ và tên: VŨ ĐĂNG KHÔI
2. Ngày tháng năm sinh: 24/12/1981
3. Nam, nữ: Nam
4. Địa chỉ: Tổ 10 khu Văn Hải, thị trấn Long Thành, Long Thành, Đồng Nai
5. Điện thoại: 0613.844.281 (CQ); 0918.740.714 (DĐ)
6. Fax:

E-mail: [email protected]

7. Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn tổ Toán – Tin
8. Nhiệm vụ được giao: giảng dạy môn Tin học lớp 10, 11, 12
9. Đơn vị công tác: trường THPT Long Thành
II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
- Học vị (hay trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Thạc sĩ
- Năm nhận bằng: 2013, 2014
- Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Giáo dục học
III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC
- Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Công nghệ thông tin, Giáo dục học
Số năm có kinh nghiệm: 14
- Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây:
1) Ứng dụng CNTT trong đổi mới kiểm tra đánh giá môn Tin học THPT.
2) Xây dựng phần mềm máy tính hỗ trợ biên soạn đề và tổ chức kiểm tra
đánh giá môn Tin học THPT.
3) Kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến môn Tin học cấp THPT.
4) Sử dụng hiệu quả phòng máy vi tính trong dạy học Tin học ở trường
THPT.
5) Tổ chức dạy học tin học 12 – bài 5 theo định hướng phát triển năng lực
học sinh.


Sở GD-ĐT Đồng Nai

Trường THPT Long Thành

MỤC LỤC
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI................................................................................. 1
II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN .......................................................... 2
1. Trải nghiệm – một phương pháp dạy học hiệu quả ........................................... 2
1.1. Một số cách học tập gắn với thực tế ..................................................................... 2
1.1.1. Học qua thực hành, thực tập .......................................................................... 2
1.1.2. Học qua trải nghiệm ...................................................................................... 2
1.2. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ............................................................................ 3
1.2.1. Khái niệm ...................................................................................................... 3
1.2.2. Đặc điểm của hoạt động trải nghiệm sáng tạo............................................... 3
1.3. So sánh hoạt động dạy học và hoạt động trải nghiệm sáng tạo ............................ 4
1.4. So sánh hoạt động trải nghiệm sáng tạo và hoạt động ngoài giờ lên lớp ............. 6

2. Thực trạng dạy học tin học ở trường THPT: một số hạn chế và nguyên nhân . 7
2.1. Thực trạng............................................................................................................. 7
2.2. Nguyên nhân và giải pháp .................................................................................... 8

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI .............................................................. 9
1. Giải pháp 1: Đề xuất mục tiêu, yêu cầu cần đạt của hoạt động trải nghiệm
sáng tạo trong dạy học Tin học cấp THPT ............................................................ 9
1.1. Mục tiêu ................................................................................................................ 9
1.1.1. Mục tiêu chung của hoạt động TNST ........................................................... 9
1.1.2. Mục tiêu của hoạt động TNST bậc THPT ..................................................... 9
1.1.3. Mục tiêu của hoạt động TNST trong dạy học Tin học bậc THPT ................ 9
1.2. Yêu cầu cần đạt .................................................................................................. 10
1.2.1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất ..................................................................... 10
1.2.2. Yêu cầu cần đạt về năng lực chung ............................................................. 10
1.2.3. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù môn Tin học ...................................... 11
1.3. Các chỉ số đối với yêu cầu cần đạt của hoạt động TNST trong dạy học Tin học
THPT ......................................................................................................................... 13

2. Giải pháp 2: Đề xuất nội dung chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo
trong dạy học môn Tin học bậc THPT ................................................................ 14
2.1. Trường học ......................................................................................................... 14
2.2. Văn hóa du lịch ................................................................................................... 14
2.3. Giao thông .......................................................................................................... 14
2.4. Kinh tế ................................................................................................................ 15
2.5. Công nghiệp ........................................................................................................ 15
2.6. Y tế ..................................................................................................................... 15
2.7. Khoa học công nghệ ........................................................................................... 15

3. Giải pháp 3: Cách thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học
Tin học cấp THPT ............................................................................................... 15
3.1. Hình thức tổ chức hoạt động TNST ................................................................... 15
3.1.1. Hình thức có tính khám phá ........................................................................ 16
3.1.2. Hình thức tha gia lâu dài ............................................................................. 16
3.1.3. Hình thức thể nghiệm, tương tác ................................................................. 16
3.1.4. Hình thức cống hiến .................................................................................... 16
3.2. Cách thức tổ chức các hoạt động TNST trong dạy học Tin học ........................ 16
3.2.1. Câu lạc bộ Tin học ....................................................................................... 16
3.2.2. Tổ chức trò chơi .......................................................................................... 18
SKKN năm học 2016-2017

Trang i

Thực hiện: Vũ Đăng Khôi


Sở GD-ĐT Đồng Nai

Trường THPT Long Thành

3.2.3. Tổ chức diễn đàn ......................................................................................... 19
3.2.4. Tham quan dã ngoại .................................................................................... 21
3.2.5. Hoạt động giao lưu ...................................................................................... 21
3.2.6. Các phong trào, hội thi Tin học ................................................................... 21
3.3. Thiết kế và tổ chức triể n khai hoạt động TNST ................................................. 24

4. Giải pháp 4: Đánh giá trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh
THPT ................................................................................................................... 26
4.1. Xây dựng các tiêu chí cho các năng lực cần đánh giá ........................................ 26
4.1.1. Đánh giá theo năng lực ................................................................................ 26
4.1.2. Xác định tiêu chí chất lượng đánh giá hoạt động ........................................ 28
4.2. Xác định phương pháp và công cụ đánh giá ...................................................... 29
4.2.1. Các hình thức và phương pháp đánh giá năng lực ...................................... 29
4.2.2. Một số công cụ đánh giá .............................................................................. 31

5. Giải pháp 5: Khai thác hiệu quả CNTT trong hoạt động TNST ..................... 32
5.1. Sử dụng Microsoft Powerpoint .......................................................................... 32
5.2. Sử dụng hệ thống trường học ảo ........................................................................ 35
5.3. Cuộc thi Hải ly tin học quốc tế (Bebras contest) ................................................ 35
5.4. Hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tổ chức kiểm tra trắc
nghiệm trực tuyến ...................................................................................................... 36
5.5. Quản lý lớp học thông minh với ClassDojo ....................................................... 37

6. Giải pháp 6: Một số kinh nghiệm triển khai hoạt động TNST trong dạy học
Tin học ở trường THPT ....................................................................................... 38
6.1. Lập kế hoạch ....................................................................................................... 38
6.2. Thông báo rộng rãi ............................................................................................. 39
6.3. Sắp xếp thời khóa biểu ....................................................................................... 39
6.4. Duy trì hoạt động ................................................................................................ 39
6.5. Tổng kết, đánh giá hoạt động ............................................................................. 39

IV. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI ....................................................................... 39
1. Kết quả thực hiện ............................................................................................. 39
2. Hiệu quả thực hiện ........................................................................................... 44

V. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG ........................... 45
1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo...................................................................... 45
2. Đối với các trường THPT ................................................................................ 45
3. Đối với giáo viên ............................................................................................. 45

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................ 46

SKKN năm học 2016-2017

Trang ii

Thực hiện: Vũ Đăng Khôi


Sở GD-ĐT Đồng Nai

Trường THPT Long Thành

DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT
CNTT
CNTT-TT
GD
GD&ĐT
GV

HĐTNST
HS
KT
KTĐG
KTKN
MS
NGLL
SBT
SGK
THCS
THPT
TNST

Công nghệ thông tin
Công nghệ thông tin và truyền thông
Giáo dục
Giáo dục và đào tạo
Giáo viên
Hoạt động
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo
Học sinh
Kiểm tra
Kiểm tra đánh giá
Kiến thức kỹ năng
Microsoft
Ngoài giờ lên lớp
Sách bài tập
Sách giáo khoa
Trung học cơ sở
Trung học phổ thông
Trải nghiệm sáng tạo

DANH SÁCH BẢNG BIỂU
Bảng 1. So sánh hoạt động dạy học và hoạt động TNST .................................................... 4
Bảng 2. So sánh hoạt động TNST và hoạt động NGLL ...................................................... 6
Bảng 3. Các chỉ số đối với yêu cầu cần đạt của hoạt động TNST .................................... 13
Bảng 4. Một số khác biệt giữa đánh giá năng lực và đánh giá kiến thức, kỹ năng ........... 27
Bảng 5. Ma trận đánh giá năng lực .................................................................................... 29
Bảng 5. Kết hợp phương pháp đánh giá với công cụ sử dụng .......................................... 30

DANH SÁCH HÌNH ẢNH
Hình 1. Trò chơi “Chiếc nón kỳ diệu”............................................................................... 32
Hình 2. Trò chơi “Ô chữ” .................................................................................................. 33
Hình 3. Trò chơi “Trúc xanh” ........................................................................................... 33
Hình 4. Trò chơi “Ai là triệu phú”..................................................................................... 34
Hình 5. Trò chơi “Chung sức” ........................................................................................... 34
Hình 6. Website trường học kết nối .................................................................................. 35
Hình 7. Website cuộc thi Hải ly Tin học ........................................................................... 36
Hình 8. Hệ thống kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến ............................................................ 37
Hình 4. Website quản lý lớp học thông minh ClassDojo.com .......................................... 37
Hình 10. HS trường THPT Long Thành nhận giấy khen trong hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh
năm 2016 ........................................................................................................................... 42
Hình 11. Hai nhóm HS và tác giả trong buổi tổng kết trao giải cuộc thi KHKT cấp tỉnh
năm 2016 ........................................................................................................................... 43
Hình 12. Tác giả và các em HS trong buổi sơ kết nửa năm hoạt động của câu lạc bộ Tin
học trẻ ................................................................................................................................ 44
SKKN năm học 2016-2017

Trang iii

Thực hiện: Vũ Đăng Khôi


Sở GD-ĐT Đồng Nai

Trường THPT Long Thành

TÍCH HỢP HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
TRONG DẠY HỌC TIN HỌC Ở TRƯỜNG THPT.
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo
dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học, nghĩa là từ chỗ quan
tâm đến việc học sinh (HS) học được cái gì đến chỗ quan tâm HS vận dụng được
cái gì qua việc học. Để đảm bảo được điều đó, phải thực hiện việc chuyển từ
phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ một chiều” sang dạy cách học, cách vận
dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất; đồng thời
phải chuyển cách đánh giá kết quả giáo dục từ nặng về kiểm tra trí nhớ sang kiểm
tra, đánh giá năng lực vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề, coi trọng cả kiểm tra
đánh giá kết quả học tập với kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập để có thể tác
động kịp thời nhằm nâng cao chất lượng của các hoạt động dạy học và giáo dục.
Trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới có một môn học mới,
xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 là “Hoạt động trải nghiệm sáng tạo”. Hoạt động
trải nghiê ̣m sáng tạo là hoạt động giáo dục, trong đó học sinh dựa trên sự tổng hợp
kiến thức của nhiều lĩnh vực giáo dục và nhóm kỹ năng khác nhau để trải nghiệm
thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình và tham gia hoạt động phục vụ cộng đồng
dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó hình thành những phẩm
chất chủ yếu, năng lực chung và một số năng lực thành phần đặc thù của hoạt động
này như: năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động; năng lực thích ứng với sự biến
động của nghề nghiệp và cuộc sống.
Cũng trong dự thảo này thì môn Tin học là môn học bắt buộc từ lớp 4 đến lớp
10, là môn học tự chọn bắt buộc đối với lớp 11 và 12. Giáo dục tin học có vai trò


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

cuongcodo

New Member
Re: [Free] skkn tích hợp hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học tin học ở trường trung học phổ thông

Thank AD :)
 
Re: [Free] skkn tích hợp hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học tin học ở trường trung học phổ thông

Thank AD :)
 
Top