thuhien_91hp

New Member
Link tải miễn phí Luận văn: Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Ứng dụng công nghệ cao - Bộ Quốc phòng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Nhà xuất bản: ĐHKT
Ngày: 2015
Miêu tả: Luận văn ThS.Quản lý kinh tế -Trường Đại học Kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
TÓM TẮT
Luận văn thạc sỹ “Quản ly nguồn nhân l ực tai Công ty TNHH nha nƣớc
Một thanh viên Ƣ́ ng d ụng công nghê ̣cao - Bô ̣Quố c Phòng ” là bản nghiên cứu
các vấn đề về quản lý nguồn nhân lƣc̣ nói chung và quản ly nguồn nhân lực tại
Công ty TNHH nhà nƣớ c M ột thành viên Ứng dụng công nghệ cao - Bô ̣Quốc
phong nói riêng.
Trong đó luâṇ văn làm rõ cơ s ở lý luận và thực tiễn trong Quản lý nguồn
nhân lực tại Công ty TNHH nhà nƣớ c Môṭ thành viên Ƣ́ ng duṇ g công nghê ̣cao - Bộ
Quốc phòng hiện nay, từ đó xác định yêu cầu, phƣơng hƣớng, giải pháp trong công
tác quản lý trong thời gian tới.Vận dụng lý luận đó vào phân tích đánh giá thực tiễn
để hiểu rõ những mặt đƣợc và chƣa đƣợc về quản lý nguồn nhân lực tại Công ty.
Tìm và đề xuất những giải pháp để cần thiết nâng cao năng lực quản lý nhân
lực.Tổng hợp bổ sung, hệ thống hóa một số nội dung lý luận về quản lý nguồn nhân
lực tại Công ty TNHH nhà nƣớ c Môṭ thành viên Ƣ́ ng duṇ g công nghê ̣cao - Bô ̣
Quốc phòng . Qua phân tích đƣợc thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại Công ty,
trên cơ sở kết quả nghiên cứu về lý luận và đánh giá tình hình quản lý nguồn nhân
lực tại Công ty TNHH nhà nƣớ c Môṭ thành viên Ƣ́ ng duṇ g công nghê ̣cao - Bô ̣
Quốc phòng, đề tài đã đề xuất một số giải pháp nhằm mục đích kiện toàn hệ thống
quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH nhà nƣớ c Môṭ thành viên Ƣ́ ng duṇ g
công nghê ̣cao - Bô ̣Quốc phòng nói riêng và quản lý nguồn nhân lực tại các Doanh
nghiệp nói chung góp phần đƣa nền kinh tế, xã - hội, văn hóa chính trị... của Việt
Nam vƣơn tầm châu lục và thế giới.
- Luận văn chỉ ra những ƣu, nhƣợc điểm của hoạt động quản lý nguồn
nhân lực trong Công ty TNHH nhà nƣớc Một thành viên Ứng dụng công nghệ cao
- Bộ Quốc phòng và tìm ra các nguyên nhân của thực trạng đó và đƣa ra nhƣ̃ng
khuyến nghị và những giải pháp năng cao hiệu quả trong công tác quản lý nguồn
nhân lực tại Công ty TNHH nhà nƣớc Một thành viên Ứng dụng công nghệ cao -
Bộ Quốc phòng.

LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................. 1
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
LUẬN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC ....................................................... 6
1.1. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ
TÀI. ............................................................................................................ 6
1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC ............................. 7
1.2.1. Khái niệm: Nhân lực, nguồn nhân lực, quản lý nguồn nhân lực trong
doanh nghiêp̣ ..................................................................................................... 7
1.2.2. Vai tro và y nghĩa thực tiễn của quản lý nguồn lực................................ 9
1.2.3. Tiêu chí đánh đánh giá quản ly nguồn nhân lực tại doanh nghiệp ....... 10
1.2.4. Quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp........................................ 11
TÓM LƢỢC CHƢƠNG 1 .............................................................................. 21
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ...... 22
2.1. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐƢỢC SỬ DỤNG:........................... 22
2.1.1 Phƣơng pháp thống kê mô tả và phân tích............................................. 22
2.1.2 Phƣơng pháp kế thừa và khảo cứu tƣ liệu:............................................. 22
2.2 CÁC CÔNG CỤ ĐƢỢC SỬ DỤNG:....................................................... 23
2.3. PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU............................................... 23
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG
TY HITACO ................................................................................................... 25
3.1. ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT CỦA DOANH NGHIỆP CÓ QUAN HỆ ĐẾN
QUẢN LÝ NHÂN LỰC ................................................................................. 25
3.1.1. Sơ lƣợc về công ty, chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm và cơ cấu tổ chức: .. 25
3.1.2. Đặc điểm về sản phẩm dịch vụ và lĩnh vực hoạt động: ........................ 28
3.1.3. Kết quả hoạt động SXKD của HITACO trong thời gian qua:.............. 31
3.1.4 Đặc điểm, cơ cấu nguồn nhân lực:........................................................ 32
3.2. THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY HITACO:....... 35
3.2.1 Công tác thu hút nguồn nhân lực ........................................................... 35
3.2.2. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:.................................... 38
3.2.3. Công tác duy trì nguồn nhân lực........................................................... 46
- Thƣởng đột xuất............................................................................................ 53
3.3. ĐÁNH GIÁ ĐIỂM MẠNH VÀ HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ
NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA .......................................................................... 55
3.3.1 Đánh giá điểm mạnh và những hạn chế trong quản lý nhân lực. .......... 55
3.3.2 Nguyên nhân và những vấn đề đặt ra. ................................................... 57
CHƢƠNG 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TRONG QUẢN LÝ NGUỒN
NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY HITACO ......................................................... 58
4.1. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU CHUNG................................................. 58
4.1.1. Quan điểm. ............................................................................................ 58
4.1.2. Mục tiêu của Công ty HITACO............................................................ 58
4.2. MỤC TIÊU QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY HITACO
.......................................................................................................... 59
4.3. BỐI CẢNH MỚI ẢNH HƢỞNG TỚI QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC
TẠI CÔNG TY HITACO ............................................................................... 59
4.3.1.Cơ hội;.................................................................................................... 59
4.3.2 Những thách thức gặp phải; ................................................................... 60
4.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC
TẠI CÔNG TY HITACO ............................................................................... 60
4.4.1. Nhóm giải pháp thu hút nguồn nhân lực:.............................................. 60
4.4.2. Nhóm giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: ........................ 69
4.4.3. Nhóm giải pháp tạo động lực và duy trì nguồn nhân lực: .................... 73
4.5. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ............................................................................. 79
4.5.1. Cục Khoa Học - Công Nghê/̣ Bô ̣Quốc Phòng: .................................... 79
4.5.2. Đối với Bộ Quốc phòng - Chủ sở hữu công ty HITACO:.................... 79
KẾT LUẬN..................................................................................................... 80
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 81
động không phải trả lại số tiền đó tạm ứng. Nếu do lỗi của cơ quan tiến hành tố
tụng, thì cơ quan này phải hoàn trả cho ngƣời sử dụng lao động số tiền lƣơng đó
tạm ứng cho ngƣời lao động và bồi thƣờng cho ngƣời lao động số tiền lƣơng con
lại, tiền đóng bảo hiểm xã hội theo qui định của pháp luật trong thời gian bị tạm giữ,
tạm giam.
+ Ngƣời lao động bị tạm giữ, tạm giam do vi phạm không liên quan đến
quan hệ lao động thì ngƣời sử dụng lao động không phải tạm ứng tiền lƣơng cho
ngƣời lao động.
- Tiền lƣơng trả cho những ngày phải ngừng việc (Điều 62 Bộ luật lao
động):
+ Nếu do lỗi của ngƣời sử dụng lao động thì mỗi ngày ngừng việc ngƣời lao
động đƣợc trả đủ tiền lƣơng cơ bản theo qui định của Nhà nƣớc.
+ Nếu do lỗi của ngƣời lao động thì ngƣời lao động đó không đƣợc hƣởng
lƣơng;
+ Nếu vì sự cố điện, nƣớc mà không do lỗi của ngƣời sử dụng lao động hoặc
vì những nguyên nhân bất khả kháng, thì tiền lƣơng do hai bên thoả thuận, nhƣng
mức thấp nhất bằng mức lƣơng tối thiều chung tại thời điểm đó.
- Tiền lƣơng trả cho thời gian tạm đình chỉ công việc (Điều 92 Bộ luật Lao động):
+ Ngƣời sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của ngƣời lao
động khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp, nếu xét thấy để ngƣời lao
động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh, sau khi tham khảo ý kiến
của Ban chấp hành công đoàn Công ty.
+ Thời gian đình chỉ công việc không đƣợc quá 15 ngày, trƣờng hợp đặc biệt
cũng không đƣợc quá 3 tháng. Trong thời gian đó ngƣời lao động đƣợc tạm ứng
50% tiền lƣơng cơ bản trƣớc khi bị đình chỉ công việc.
+ Công thức tính lƣơng đình chỉ công việc (TLđược) nhƣ sau:
Ltt x (Hcb + ∑Hpc)
TLđược = x Số ngày tạm đình chỉ công việc x 50%
26
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Last edited by a moderator:
Top