daigai

Well-Known Member
Link tải Ebook PDF miễn phí cho ae Kết Nối
Nhan đề : Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững

Tác giả : Lưu Đức Hải

Năm xuất bản : 2001

Nhà Xuất bản : Đại học Quốc gia Hà Nội

Từ khóa : Môi trường,Quản lý,Phát triển, Cẩm nang quản lý môi trường

Lời nói đ ầ u '. -
Phần A. L ý t h u y ế t p h á t t r i ể n b ể n v ữ n g Í t
Chương ĩ . C á c k h á i n i ệ m c h u n g v ề p h á t t r i ể n b ề n v ữ n g l i
1.1. Con ngưòi-Khoa học công nghệ & p h á t t r i ể n bền vững l i
1.1.1. Không gian, thòi gian & các giới hạn khác của con người-11
1.1.2. Khoa học công nghệ và các ứng dụng của chúng 17
1.1.3. Khái niệm chung về P h á t triển bển vững 22
1.1.4. Các'Độ đo của sự phát triển bền vững 24
1.1.5. Các nguyên tắc xây dựng xã hội phát t r i ển bền vững 28
1.2. Các khía cạnh lịch sử của phát triển bền vững 35
1.2.1. Các nền văn minh cổ đ ạ i và phong kiến 36
1.2.2. Xã hội công nghiệp •"• 37
1.2.3. Hội nghị RIO- 92í và các kết quả 44
1.2. Dân số và tài nguyên môi trường :. 49
1.3.1. Dân số và sự tiêu t h ụ tài nguyên 50
1.3.2. T r à ng thái tài nguyên môi truồng t h ế giới 52
1.3.3. D â n SỐ t ối ưu •••••57
1.4. Các mô h ì nh p h á t triển bền vững 58
Chương ũ. Đ ị n h lượng h ó a sự p h á t t r i ể n b ể n v ữ n g 65
2.1. Định lượng hóa sự p h á t t r i ể n bền vững ở cấp độ quốc t ế và
quốc gia .»» 65
2.1.1. Các chỉ thị môi trường của sự phát triển bền vững 66
2.1.2. Các chỉ thị kinh t ế xã hội của sự phát t r i ển bền vững 73
2.1.3. Các chỉ thị tích hợp về tính bền vững toàn cầu 76
2.2. Các chỉ thị môi truồng địa phương của p h á t t r i ể n bền vững.78
Chương ni. C á c n h ó m m ụ c t i ê u t r o n g p h á t t r i ể n b ề n vững85
3.1. Người tiêu t h ụ và p h á t t r i ể n bền vững 86
3.1.1.Thái độ của nguôi tiêu thụ trong các quyết định môi trưòng ...86
3.1.2. Sự tiêu t h ụ mang tính chất môi truồng 90
3.1.3. Ngưòi tiêu t h ụ và thương mại ,93
3.2. Kinh doanh và p h á t triển bền vững 97
3.2.1. Khái niệm chung về kinh doanh '. 97
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Quản lý môi trường và vai trò của nhà nước trong quản lý môi trường Khoa học Tự nhiên 0
D Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Khoa học Tự nhiên 0
D Nghiên cứu tích hợp hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe n Khoa học Tự nhiên 0
D ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI BÃI RÁC NAM SƠN, HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Luận văn Sư phạm 1
D Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bả Khoa học Tự nhiên 0
N Công tác đăng kí và quản lý đất đai tại Phòng Tài nguyên & Môi trường quận Tây Hồ Luận văn Kinh tế 0
T Hiệu quả ứng dụng hệ thống quản lý môi trường theo iso 14001 tại một số doanh nghiệp ở Việt Nam Luận văn Kinh tế 0
O Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý cụm công nghiệp thân thiện môi trường hướng đến phát triển bền vữ Khoa học Tự nhiên 0
G Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý phù hợp phục vụ công tác bảo vệ môi trường hướng đến phát triển b Khoa học Tự nhiên 0
K Nghiên cứu hiện trạng quản lý chất thải, bảo vệ môi trường tại khu vực Tân Cảng – TP Hồ Chí Minh và Khoa học Tự nhiên 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top