trungkienairvn

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
B/ NỘI DUNG 2
Chương I: Sự nhận thức về lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 2
I/ Đôi nét về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 2
1. Lực lượng sản xuất là gì ? 2
2. Quan hệ sản xuất được hiểu ra sao? 3
3. Nhận thức về phạm trù hình thái kinh tế - xã hội cộng sản. 4
II/ Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 5
1. Quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất mâu thuẫn hay phù hợp 5
2. Qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 6
Chương II: Sự vận dụng của Đảng ta trong đường lối đổi mới ở Việt Nam 8
I/ Sự hình thành và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần trong giai đoạn hiện nay ở nước ta. 8
II/ Công nghiệp hoá vận dụng tuyệt vời qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay 9
III/ Học thuyết Mác về hình thái kinh tế - xã hội, cơ sở lý luận của sự nghiệp CNH - HĐH 10
C. KẾT LUẬN 13
Loài người đã trải qua năm cách sản xuất đó là: Nguyên
thuỷ, chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến, , tư bản chủ nghĩa xã hội chủ
nghĩa. Tư duy phát triển, nhận thức của con người không dừng lại ở một
chỗ. Từ khi sản xuất chủ yếu bằng hái lượm săn bắt, trình độ khoa học kỹ
thuật lạc hậu thì ngày nay trình độ khoa học đạt tới mức tột đỉnh. Không ít
các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đổ sức bỏ công cho các vấn đề này
cụ thể là nhận thức con người, tronđó có triết học. Với ba trường phái trong
lịch sử phát triển của mình chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm và trường
phái nhị nguyên luận. Nhưng họ đều thống nhất rằng thực chất của triết học
đó là sự thống nhất biện chứng giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản
xuất như thống nhất giữa hai mặt đối lập tạo nên chỉnh thể của nền sản xuất
xã hội. Tác động qua lại biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ
sản xuất được mác và Ănghen khái quát thành qui luật về sự phù hợp giữa
quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất. Từ những lý luận trên đưa Mác -
Ănghen vươn lên đỉnh cao trí tuệ của nhân loại. Không chỉ trên phương
diện triết học mà cả chính trị kinh tế học và chủ nghĩa cộng sản khoa học.
Dưới những hình thức và mức độ khác nhau, dù con người có ý thức và
mức độ khác nhau, dù con người có ý thức được hay không thì nhận thức
của hai ông về qui luật vẫn xuyên suốt lịch sử phát triển.
Biện chứng quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất tạo điều kiện cho
sinh viên nói chung và tui nói riêng có được một nhận thức về sản xuất xã
hội. Đồng thời mở mang được nhiều lĩnh vực về kinh tế. Thấy được vị trí, ý
nghĩa của nó. tui mạnh dạn đưa ra nhận định của mình về đề tài "Quan hệ
biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Sự vận dụng
của Đảng ta trong đường lối đổi mới ở Việt Nam"
Tuy nhiên do trình độ nhận thức hiểu biết về mọi mặt còn hạn chế, nên
không tránh khỏi những sai sót mong thầy cô giáo góp ý để bài viết được
hoàn thiện hơn.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

Trung4693

New Member
Re: Tiểu luận Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, sự vận dụng của đảng ta trong đường lối đổi mới ở Việt Nam

Cho mình xin link của tài liệu này với. Mình Thank nhiều
 
Top