vanloc_cdt_k12

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Procalcitonin (PCT) tăng cao trong nhiễm trùng. Trong nhiễm ký sinh
trùng, xét nghiệm này chưa thấy đề cập đến. Để tìm hiểu giá trị của xét nghiệm trên
nhóm bệnh nhân này, đặc biệt là nhiễm ký sinh trùng sốt rét. Chúng tui tiến hành
nghiên cứu đề tài này.
Đối tượng-Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trong khoảng thời gian từ
tháng 9 năm 2007 đến tháng 10 năm 2008 tại Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ
Rẫy. Gồm 4 nhóm: Nhóm 1 là những người tình nguyện khỏe mạnh (n = 30); Nhóm
2 là những bệnh nhân sốt rét ác tính (n = 10); Nhóm 3 là những bệnh nhân sốt rét
thường (n = 6); Nhóm 4 là những bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng khác (n = 5).
Kết quả: Nồng độ trung bình của các xét nghiệm nhóm 1: Bạch cầu huyết = 6.383,33
/mm3; CRP = 0,65 mg/l; PCT = 0,102 ng/ml. Nồng độ trung bình của các xét nghiệm
nhóm 2: Bạch cầu huyết = 9.218 /mm3 ;CRP = 122,30 mg/l; PCT = 110,28 ng/ml.
Nồng độ trung bình của các xét nghiệm nhóm 3: Bạch cầu huyết = 5.255,01 /mm3;
CRP = 29,60 mg/l; PCT = 0,47 ng/ml. Nồng độ trung bình của các xét nghiệm nhóm
4: Bạch cầu huyết = 7.326,00 /mm3; CRP = 17,64 mg/l; PCT = 0,12 ng/ml. So sánh
kết quả nhóm 2 với nhóm 1: FBC = 1,717, PBC = 0,198  Sự khác biệt không có ý
nghĩa thống kê (P > 0,05); FCRP = 196,102, PCRP < 0,001 Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,001); FPCT = 5,463, PPCT = 0,025  Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê
(P < 0,05). So sánh kết quả nhóm 3 với nhóm 1: FBC = 8,162, PBC = 0,007  Sự khác
biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05); FCRP = 39,729, PCRP < 0,001  Sự khác biệt có ý
nghĩa thống kê (P < 0,001); FPCT = 48,260, PPCT < 0,001  Sự khác biệt có ý nghĩa
thống kê (P < 0,001). So sánh kết quả nhóm 4 với nhóm 1: FBC = 2,440, PBC = 0,128
 Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (P > 0,05). FCRP = 23,066, PCRP < 0,001 
Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,001). FPCT = 0,339, PPCT = 0,564  Sự khác
biệt không có ý nghĩa thống kê (P > 0,05).
Kết luận: Nồng độ procalcitonin không tăng trong nhiễm ký sinh trùng trừ trường
hợp sốt rét ác tính. Nồng độ CRP tăng cao trong hầu hết các trường hợp nhiễm ký
sinh trùng .
ABSTRACT:
DIAGNOSTIC EVALUATION OF PROCALCITONIN IN PATIENTS WITH
PARASITIC INFECTIONS
Le Xuan Truong, Tran Quang Binh
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 13 - Supplement of No 1 - 2009: 204 - 208
Background: Procalcitonin increases in bacterial infection but in parasitic infection
this test hasn’t been researched. The aim of the study is to evaluate procalcitonin
concentration in patients with parasitic infection, especially for malarial parasites.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Last edited by a moderator:
Top