daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài........................................................................................ 1
2. Mục đích nghiên cứu.................................................................................. 1
3. Nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................................. 1
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................... 2
5. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................ 2
6. Cấu trúc khóa luận...................................................................................... 2
NỘI DUNG.................................................................................................... 3
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT
TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY VÀ LẬP LUẬN TOÁN HỌC CHO HỌC
SINH LỚP 5 QUA DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC.......................... 3
1.1. Cơ sở lí luận ............................................................................................ 3
1.1.1. Năng lực và dạy học theo hướng phát triển năng lực ............................ 3
1.1.1.1. Năng lực............................................................................................ 3
1.1.1.2. Dạy học theo hướng phát triển năng lực ............................................ 3
1.1.2. Năng lực tư duy và lập luận toán học.................................................... 4
1.1.2.1. Khái niệm tư duy ............................................................................... 4
1.1.2.2. Khái niệm lập luận............................................................................. 4
1.1.2.3. Mối quan hệ giữa tư duy và lập luận.................................................. 4
1.1.2.4. Năng lực tư duy và lập luận toán học................................................. 4
1.1.3. Đặc điểm tâm lí của học sinh lớp 5....................................................... 4
1.1.3.1. Đặc điểm tư duy ............................................................................... 4
1.3.1.2. Đặc điểm ngôn ngữ............................................................................ 5
1.1.4. Bài tập - Dạy học giải bài tập theo định hướng phát triển năng lực....... 5
1.1.4.1. Khái niệm bài tập............................................................................... 5
1.1.4.2. Vai trò của bài tập trong việc phát triển năng lực tư duy và lập luận
toán học cho học sinh ..................................................................................... 5
1.1.4.3. Dạy học giải bài tập theo định hướng phát triển năng lực .................. 5
1.2. Cơ sở thực tiễn ........................................................................................ 6
1.2.1. Mục tiêu dạy học hình học lớp 5........................................................... 61.2.2. Nội dung hình học lớp 5 ...................................................................... 7
1.2.3. Thực trạng việc phát triển tư duy và lập luận toán học cho học sinh lớp
5 qua dạy học giải bài tập hình học................................................................. 7
1.2.3.1. Mục đích điều tra............................................................................... 7
1.2.3.2. Nội dung điều tra............................................................................... 7
1.2.3.3. Đối tượng điều tra.............................................................................. 7
1.2.3.5. Kết quả điều tra ................................................................................. 8
1.2.4. Thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển năng lực tư duy và lập luận
toán học cho học sinh lớp 5 qua dạy học giải bài tập hình học........................ 9
1.2.4.1. Thuận lợi ........................................................................................... 9
1.2.4.2. Khó khăn ........................................................................................... 9
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1............................................................................... 10
Chương 2. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY VÀ LẬP LUẬN TOÁN
HỌC CHO HỌC SINH LỚP 5 QUA DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC
..................................................................................................................... 11
2.1. Các dạng bài tập hình học lớp 5............................................................. 11
2.1.1. Dạng bài tập về nhận biết hình............................................................ 11
2.1.2. Dạng bài tập về cắt, ghép hình............................................................ 12
2.1.3. Dạng bài tập về chu vi, diện tích các hình học phẳng.......................... 12
2.1.4. Dạng bài tập về tính diện tích, thể tích các hình không gian ............... 13
2.2. Thiết kế dạy học giải bài tập hình học nhằm phát triển năng lực tư duy và
lập luận toán học cho học sinh lớp 5............................................................. 14
2.2.1. Cấu trúc bài soạn môn Toán phát triển năng lực học sinh Tiểu học .... 14
2.2.2. Thiết kế dạy học giải bài tập hình học nhằm phát triển năng lực tư duy
và lập luận toán học cho học sinh lớp 5........................................................ 15
2.2.2.1. Thiết kế 1: Giải bài tập về nhận biết hình ........................................ 15
2.2.2.2. Thiết kế 2: Giải bài tập về chu vi, diện tích các hình học phẳng....... 21
2.2.2.3. Thiết kế 3: Giải bài tập về cắt, ghép hình......................................... 27
2.2.2.4. Thiết kế 4: Giải bài tập về diện tích, thể tích các hình không gian ... 31
2.3. Hệ thống bài tập hình học giúp phát triển năng lực tư duy và lập luận toán
học cho học sinh lớp 5.................................................................................. 37
2.3.1. Bốn mức độ nhận thức cho học sinh tiểu học theo định hướng phát triển
năng lực........................................................................................................ 37
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phi2.3.2. Hệ thống bài tập ................................................................................. 37
2.3.2.1. Mức độ 1 ......................................................................................... 37
2.3.2.2. Mức độ 2 ......................................................................................... 38
2.3.2.3. Mức độ 3 ......................................................................................... 39
2.3.2.4. Mức độ 4 ......................................................................................... 41
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2............................................................................... 43
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM...................................................... 44
3.1. Mục đích thực nghiệm........................................................................... 44
3.2. Nội dung thực nghiệm ........................................................................... 44
3.3. Thời gian, đối tượng thực nghiệm.......................................................... 44
3.4. Quá trình thực nghiệm........................................................................... 44
3.5. Kết quả thực nghiệm ............................................................................. 44
3.5.1. Đánh giá định lượng ........................................................................... 44
3.5.2. Đánh giá định tính .............................................................................. 45
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3............................................................................... 46
KẾT LUẬN.................................................................................................. 47
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 48
PHỤ LỤC1
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Để bắt kịp với xu hướng của thời đại, Giáo dục của Việt Nam cần
cập nhật các tinh hoa của nhân loại để tạo ra sự phát triển nhanh chóng và
mạnh mẽ. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành
Trung ương Đảng về định hướng đổi mới giáo dục và đào tạo đã nêu “Phát
triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo năng lực, bồi dưỡng
nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang
phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học”.
Toán học là khoa học cổ nhất của loài người, Toán học xâm nhập trong
mọi lĩnh vực của đời sống con người và Toán học cũng là một môn học quan
trọng xuyên suốt trong chương trình giáo dục phổ thông. Bởi vậy, các phẩm
chất và năng lực mà học sinh được hình thành qua môn Toán là quan trọng
trong việc dạy học theo hướng phát triển năng lực.
Chính vì thế mà trong việc phát triển năng lực, thì việc phát triển năng
lực tư duy và lập luận toán học thông qua dạy học Toán ngay từ Tiểu học là
cần thiết. Cùng với đó, các bài toán hình học có rất nhiều ưu thế trong việc phát
triển năng lực tư duy và lập luận toán học vì trong quá trình học, học sinh sử
dụng phối hợp nhiều kiến thức khác nhau như kiến thức như số học, đại lượng
và đo đại lượng,... cùng các kỹ năng vẽ hình, lập luận, tính toán,... Vì vậy, tôi
chọn “Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh lớp 5
qua dạy học giải bài tập hình học” làm đề tài nghiên cứu của mình.
2. Mục đích nghiên cứu
Thông qua dạy học giải bài tập hình học lớp 5 để phát triển năng lực tư
duy và lập luận toán học cho học sinh, từ đó nâng cao chất lượng dạy học, đáp
ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Cơ sở thực tiễn và cơ sở lí luận của việc phát triển năng lực tư duy và
lập luận toán học cho học sinh lớp 5 qua dạy học giải bài tập hình học
- Thiết kế các hoạt động dạy học giải bài tập hình học cho học sinh lớp
5 nhằm phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phi2
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Năng lực tư duy và lập luận toán học; Dạy học
giải bài tập hình học ở lớp 5.
- Phạm vi nghiên cứu: Các bài tập hình học ở lớp 5.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp xử lí số liệu.
6. Cấu trúc khóa luận
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, danh mục Tài liệu tham khảo, Phụ lục,
nội dung khóa luận được tổ chức thành ba chương:
Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc phát triển năng lực tư duy
và lập luận toán học cho học sinh lớp 5 qua dạy học giải bài tập hình học
Chương 2: Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh
lớp 5 qua dạy học các bài tập hình học
Chương 3: Thực nghiệm sư phạm3
NỘI DUNG
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT
TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY VÀ LẬP LUẬN TOÁN HỌC CHO HỌC
SINH LỚP 5 QUA DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Năng lực và dạy học theo hướng phát triển năng lực
1.1.1.1. Năng lực
Theo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (12/2018): “Năng lực
là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá
trình học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức,
kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,... thực
hiện thành công một loạt hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong
những điều kiện cụ thể.”
Từ đó, ta nhận thấy:
- Mỗi người sẽ có một năng lực riêng, một thế mạnh riêng, chính vì thế
tạo nên sự khác biệt của mỗi cá nhân. Vì mang giá trị cá nhân nên nó có tính
bền vững cao.
- Có thể thấy con đường tối ưu nhất để “phát triển năng lực là giáo dục”.
- Kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân vừa là nền tảng tạo nên
“năng lực” vừa là “thành phần của năng lực”. Tuy nhiên năng lực không bao
gồm những yếu tố trên mà nó là sự vận dụng hài hòa, hợp lí giữa các yếu tố đó.
- Năng lực luôn gắn liền với một hoạt động nào đó (đối với học sinh
tiểu học thì đó là hoạt động học tập, vui chơi, lao động.
- Kết quả mong muốn người học đạt được chính là “thước đo” chính
xác nhất của năng lực nhưng nó cũng phải “gắn liền với thực tiễn” và điều
kiện cụ thể.
1.1.1.2. Dạy học theo hướng phát triển năng lực
Dạy học theo hướng phát triển năng lực là chuyển từ dạy học chỉ truyền
thụ kiến thức sang phát triển năng lực của người học.
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phi4
1.1.2. Năng lực tư duy và lập luận toán học
1.1.2.1. Khái niệm tư duy
“Tư duy là một quá trình nhận thức, phản ánh những thuộc tính bản
chất phát hiện ra tính quy luật của sự vật”.
1.1.2.2. Khái niệm lập luận
“Lập luận là trình bày những lí lẽ, dẫn chứng để chứng minh cho một
kết luận”.
1.1.2.3. Mối quan hệ giữa tư duy và lập luận
“Tư duy và lập luận có mối quan hệ biện chứng với nhau. Lập luận là
kết quả của của quá trình tư duy và ngược lại tư duy để đưa ra các lập luận.
Và cả tư duy và lập luận đều phải thông qua ngôn ngữ để thực hiện các thao
tác, hoạt động”.
1.1.2.4. Năng lực tư duy và lập luận toán học
Trong Chương trình môn Toán giáo dục phổ thông (2018) đã xác định
năm năng lực toán học cốt lõi. Mỗi một năng lực toán học đều có những tiêu
chí riêng.
Đối với cấp tiểu học, biểu hiện cụ thể của năng lực tư duy và lập luận
toán học là:
- “Thực hiện được các thao tác tư duy (ở mức độ đơn giản), đặc biệt
biết quan sát, tìm kiếm sự tương đồng và khác biệt trong những tình huống
quen thuộc và mô tả được kết quả của việc quan sát”. (Tiêu chí 1)
- “Nêu được chứng cứ, lí lẽ và biết lập luận hợp lí trước khi kết luận”.
(Tiêu chí 2)
- “Nêu và trả lời được câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề. Bước đầu chỉ
ra được chứng cứ và lập luận có cơ sở, có lí lẽ trước khi kết luận”. (Tiêu chí 3).
1.1.3. Đặc điểm tâm lí của học sinh lớp 5
1.1.3.1. Đặc điểm tư duy
“Dựa vào sự phát triển tâm lí của học sinh tiểu học, có thể chia học sinh
tiểu học thành hai giai đoạn là giai đoạn đầu tiểu học (lớp 1, lớp 2, lớp 3) và5
giai đoạn cuối tiểu học (lớp 4, lớp 5)”. “Như vậy học sinh lớp 5 thuộc giai
đoạn cuối tiểu học, đây cũng là bậc học cuối cùng ở cấp tiểu học khi mà học
sinh sẽ bước sang cấp học trung học cơ sở”.
“Đặc điểm nổi bật trong tư duy của học sinh tiểu học nói chung và của
học sinh lớp 5 nói riêng là tư duy trừu tượng đang dần hình thành và phát
triển nhưng tư duy trực quan vẫn còn chiếm ưu thế”.
“Các thao tác tư duy như phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa,
trừu tượng hóa đã được hình thành”. Về điều này thì H.Vallon cũng đã từng
nói: trẻ dường như có khả năng chia cái toàn thể ra từng bộ phận hơn là thống
nhất chúng tạo nên tổ hợp mới.
1.3.1.2. Đặc điểm ngôn ngữ
“Hình thức mới của ngôn ngữ - ngôn ngữ viết phát triển mạnh”. Tuy
vậy, theo kết quả nghiên cứu thì ngôn ngữ viết của trẻ cùng kiệt nàn hơn nhiều so
với ngôn ngữ nói. Bởi vì trẻ rất khó chuyển ngôn ngữ bên trong vào hình thức
viết. Hay nói một cách khác, trẻ chưa thể đặt mình vào vị trí của người đọc -
người kể, người chưa hề được biết sự kiện trẻ đang viết. Hơn nữa, do hiểu từ
ngữ chưa chính xác, nắm ngữ pháp chưa chắc, nên khi viết học sinh dùng từ
còn sai, viết câu chưa đúng, không biết chấm câu,...
1.1.4. Bài tập - Dạy học giải bài tập theo định hướng phát triển năng lực
1.1.4.1. Khái niệm bài tập
“Theo từ điển Tiếng Việt (2001) của Vũ Chất thì “Bài tập là bài để tập làm””.
1.1.4.2. Vai trò của bài tập trong việc phát triển năng lực tư duy và lập luận
toán học cho học sinh
“Bài tập toán học có vai trò quan trọng trong môn Toán. Vai trò của bài
tập toán học là: hình thành, rèn luyện kiến thức, kĩ năng
Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 
Tags: thiết kế và hoạt động trải nghiệm trong dạy học số và phép tính cho học sinh lớp 5?, ví dụ mối quan hệ giữa các thao tác tư duy phân tích và tổng hợp khi dạy toán tổ hợp, ví dụ về năng lực tư duy và lập luận toán học ở tiểu học, khái niệm về năng lực tư duy và lập luận toán học là gì, phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh lớp 3 thông qua dạy học toán, phát triển tư duy lập luận tán học sinh lớp 3, phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh tiểu học, trinh bay vi du minh hoạ cho các biểu hiện ơ bậc tiểu học của năng lực tu duy và lập luân toán học, tiểu luận bộ tiêu chí đánh giá hoạt động dạy toán lớp 5, giáo trình phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cấp tiểu học, tư duy trừu tượng biểu hiện trong dạy học toán ở hai dạng nào?, chuyên đề một số vấn đề cơ bản năng lực tư duy và lập luận toán học của HSTH, hình thành và phát triển năng lực toán học thông qua chủ đề “ Lập số trong phạm vi 10”, kết luận phát triển tư duy học sinh tiểu học qua dạy học toán lớp 4, các thao tác tư duy (ở mức độ đơn giản), các ví dụ về phát triển năng lực toán học cho học sinh lớp 4, Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn Toán, ví dụ minh họa về mối quan hệ giữa tư duy và ngôn ngữ trong toán học ở tiểu học, tluan phát triển năng lực dạy học môn toán thông qua chủ đề, phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh lớp 2 qua chủ đề số và phép tính, vai trò của việc phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học lớp 2 trong học tập qua nội dung về số và phép tính, PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TOÁN TIỂU HỌC THÔNG QUA DẠY HỌC CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10, ví dụ năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh lớp 1, Nhiên cứu trong nước về vấn đề tư duy và lập luận toán học, mối quan hệ giữa tư duy và lập luận toán học, Dạy học chủ đề Bất đẳng thức theo hướng bồi dưỡng năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh, : Tiểu luận PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY VÀ LẬP LUẬN TOÁN HỌC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC, MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC TƯ DUY VÀ LẬP LUẬN TOÁN HỌC CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC, Chuyên đề phát triển nang lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh lớp 4, ưu thế phát triển năng lực giao tiếp toán học, ĐỀ TÀI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY, LẬP LUẬN TOÁN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 2 THÔNG QUA DẠY HỌC “SỐ VÀ PHÉP TÍNH”, một ví dụ về năng lực tư duy và lập luận toán học ở tiểu hoc, bài tập lớn Phát triển năng lực dạy học môn toán thông qua dạy học , ví dụ Đánh giá năng lực tư duy và lập luận toán học lớp 1, thực trạng của phát triển năng lực tư duy và lập luận toán tiểu học hiện nay, day hoc theo dinh huong phat trien nang luc trong môn toan luan văn, luận án phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học lớp 4, bài toán RÈN KĨ NĂNG SUY LUẬN VÀ TƯ DUY HÌNH THỨC THÔNG QUA CÁCH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ VÀ KÍ HIỆU TOÁN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 5, KET LUAN BAI TAP HINH HOCTIEUHOC, Về năng lực tư duy và lập luận toán học CHO VIDU, biểu hiện năng lực tư duy và lập luận toán học của học sinh lớp 2, biện pháp năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh tiểu học, hình thành và phát triển năng lực toán học cho học sinh tiểu học
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch văn hóa ở tỉnh Tây Ninh Văn hóa, Xã hội 0
D Phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trong dạy học đại số lớp 7 Luận văn Sư phạm 0
D Biện pháp giúp học sinh lớp 4 phát triển năng lực cảm thụ văn học Luận văn Sư phạm 0
D Sử dụng nghiên cứu bài học để phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trung học cơ sở Luận văn Sư phạm 0
D Phát triển năng lực cho học sinh thông qua dạy học Đa thức trong chương trình THCS Luận văn Sư phạm 0
D Nghiên Cứu Khả Năng Sinh Trưởng, Phát Triển Của Một Số Dòng Giống Đậu Tương Tại Huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang Nông Lâm Thủy sản 0
D Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên Đại học Sư phạm nghệ thuật dựa vào giáo dục trải nghiệm Luận văn Sư phạm 0
D Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của một số giống đậu tương tại trại thực nghiệm nông nghiệp khoa nông lâm ngư đại học vinh Nông Lâm Thủy sản 0
D Rèn kỹ năng viết đoạn trong dạy học tập làm văn lớp 3 theo định hướng phát triển năng lực ngôn ngữ của học sinh Luận văn Sư phạm 0
D Thiết kế hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển năng lực sáng tạo học phần sinh học cơ thể Luận văn Sư phạm 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top